Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Siedem rzeczy, które musisz wiedzieć o WIB

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to jedyny tego rodzaju program finansowania badań naukowych w Polsce. Na czym polega jego nowatorska formuła? Jaki jest jego cel i jakie wymagania stawia przed naukowcami ubiegającymi się o dofinansowanie projektów badawczych? Warto o tym przypomnieć w przededniu ogłoszenia naboru aplikacji w drugim konkursie WIB, który odbędzie się od 19 do 30 września 2022 r.

 

 

1. Biotechnologia medyczna – onkologia

Wirtualny Instytut Badawczy jest nowatorskim programem finansowania badań w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na jego cel blisko pół miliarda złotych. Podmiotem Zarządzającym programem WIB jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, jeden z wiodących instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Celem, jaki postawiony został przed zespołami badawczymi aplikującymi do udziału w programie, jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii chorób onkologicznych.

2. Nauka i biznes

O sukcesie w konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego nie decyduje jedynie wartość merytoryczna zgłoszonych aplikacji. Tym, co wyróżnia go na tle wielu innych programów finansowania badań naukowych, jest nacisk położony na potencjał komercjalizacyjny ich efektów. Oczekiwanym rezultatem zadań badawczych, prowadzonych w ramach WIB, są możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty czy technologie, które mogą realnie zainteresować inwestorów, przyczyniając się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia. Założeniem programu jest bowiem połączenie nauki i biznesu w sposób przynoszący korzyści każdej ze stron, a w efekcie – podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

3. Wirtualny, czyli jaki?

Wirtualny Instytut Badawczy jest unikatową szansą na wypracowanie nowych leków i terapii nowotworów. Unikatowy jest również sposób, w jaki ten cel realizuje. WIB oferuje zupełnie nowe spojrzenie na prowadzenie programów naukowo-badawczych. Zamiast inwestować w infrastrukturę, w pierwszej kolejności stawia na ludzi i współpracę. Pozwala łączyć inicjatywy podejmowane przez wybitnych naukowców z różnych ośrodków i budować konsorcja jednostek badawczych, które angażują ekspertów zatrudnionych w różnych placówkach. Zachęca w ten sposób do wyjścia poza macierzyste jednostki naukowo-badawcze i rozwijania koncepcji wynikających ze współdziałania najlepszych ośrodków polskiej nauki.

4. 380 mln zł dla polskiej nauki

O taką kwotę mogą się ubiegać zespoły naukowców zgłaszające swoje projekty badawcze w drugim konkursie WIB. Środki Funduszu Polskiej Nauki przeznaczone są zarówno na finansowanie pracy zespołów, jak i komercjalizację osiągniętych wyników oraz związanego z nimi know-how. Zgodnie z ideą WIB, członkowie grup badawczych korzystać będą z technologii i sprzętów, jakimi dysponują ich macierzyste jednostki naukowe. Pozwoli to efektywnie użytkować istniejącą już, nowoczesną infrastrukturę instytucji naukowo-badawczych. Program daje możliwość pokrycia do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Ponadto Łukasiewicz – PORT, jako Podmiot Zarządzający programem WIB, będzie koordynował działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej oraz odpowiadał za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur.

5. Najlepsi z najlepszych

Program WIB kierowany jest do wybitnych naukowców z kraju i zagranicy, prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie. Warunkiem udziału jest zatrudnienie naukowca na czas realizacji zadania badawczego na polskiej uczelni wyższej lub w polskim instytucie naukowym, biorącym udział w programie WIB. Na dzień składania wniosku wystarczającym jest, aby umowa z naukowcem miała charakter deklaratywny, a jej wiążąca forma została zawarta w dniu rozpoczęcia zadania badawczego. 

Poprzeczka w konkursie postawiona jest wysoko. Oceny merytorycznej projektów dokonuje międzynarodowy panel ekspertów, którzy oceniają aplikacje zarówno pod kątem ich wartości naukowej, jak i społeczno-gospodarczej. Rolą ekspertów jest nie tylko wybór najlepszych zespołów badawczych, ale także okresowa ewaluacja zadań celem zapewnienia optymalnych warunków do osiągnięcia zamierzonych rezultatów badawczych, czyli wygenerowania technologii o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym. W ramach programu wybranych może zostać maksymalnie 10 projektów, które otrzymają środki na realizację badań przez okres do 10 lat.

6. Być jak HERO

O wysokim poziomie konkursu WIB może świadczyć fakt, że w jego pierwszej edycji z dwunastu zgłoszonych wniosków rekomendację do finansowania uzyskał tylko jeden: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Został on opracowany przez naukowców z konsorcjum czterech czołowych polskich jednostek badawczych. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W skład zespołu wchodzą również: prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Jemielity (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Joanna Kowalska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN), prof. dr hab. Jakub Gołąb (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i prof. dr hab. med. Dominika Nowis (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Celem zespołu HERO jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Projekt HERO zdobył najwyższą ocenę ekspertów ze względu na połączenie dużej wartości naukowej i wysokiego potencjału komercjalizacyjnego spodziewanych wyników. Technologia mRNA jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej i stanowi przedmiot jej poważnego zainteresowania. Wysoko oceniono również kompetencje członków zespołu, którzy mają w swoim dorobku liczne sukcesy naukowe oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji. Umowa o finansowanie z zespołem badawczym na kwotę blisko 70 mln zł została podpisana 17 stycznia 2022 r.

7. Drugi konkurs WIB

Drugi konkurs WIB został ogłoszony 10 marca 2022 r. Zespoły badawcze będą mogły składać swoje aplikacje o środki finansowe z Funduszu Polskiej Nauki od 19 do 30 września br., a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2023 r. Nabór wniosków poprzedziły przeprowadzone przez Podmiot Zarządzający działania informacyjne, które pozwoliły naukowcom zapoznać się z wymaganiami konkursu, aby lepiej przygotować aplikacje. Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB. Za realizację konkursu odpowiada Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

W przededniu startu drugiego konkursu WIB dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT i Paweł Kurant, dyrektor WIB na łamach naszego kanału przypominają tę nowatorską koncepcję finansowania nauki w Polsce, podsumowują pierwszy nabór oraz zapowiadają nadchodzący:

 

--

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics. Instytut jest Podmiotem Zarządzającym programem Wirtualny Instytut Badawczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Źródła

Materiały graficzne i tekstowe: Łukasiewicz PORT

KOMENTARZE
Newsletter