Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rozstrzygnięto przetarg Genomiczna Mapa Polski II
Rozstrzygnięto przetarg Genomiczna Mapa Polski II

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe Genomiczna Mapa Polski II (nr PN 454/19). Dostawcą innowacyjnych produktów tworzących Genomiczną Mapę Polski zostało Central Europe Genomics Center, spółka stowarzyszoną Inno-Gene. Oferta spółki opiewa na 63 338 850 zł brutto.

 

 

 

Wykonawca ma wykonać 5 tysięcy sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzyć na ich podstawie kilka innowacyjnych narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Chodzi o:

- „Genom referencyjny” – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA,

- „Bazę danych” – prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów,

- „Mapę zmienności genetycznej” – zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji,

- „Fen-Gen” – prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem,

- „Et-Gen” – prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechniki Poznańskiej oraz Centrum Badań DNA (spółka zależna Inno-Gene) jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104 867 454,23 zł, a kwota dofinansowania to 68 000 000 zł. Pozostała część kosztów projektu zostanie pokryta wkładami aportowymi konsorcjantów oraz podatkiem VAT.

Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narządzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Obecnie trwa proces weryfikacji postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych. Zgodnie z deklaracją ICHB PAN realizacja projektu ma zamknąć się do końca 2023 r.  

Źródła

bankier.pl

KOMENTARZE
Newsletter