Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Projekt ETTBio szansą na skuteczny transfer technologii w branży R&D
Warszawa — aglomeracja, na obszarze której funkcjonuje najwięcej instytucji naukowych i uczelni z branży life science, metropolia o olbrzymim potencjale naukowym mającym wpływ na innowacyjność całego regionu, dążąca do stałej współpracy między nauką a biznesem, na miarę Niemiec, Szwecji, czy innych potentatów w biobranży. Na zwiększenie efektywności współpracy podejmowanej przez przedstawicieli świata nauki i przemysłu wpływa projekt „ETTBio – Skuteczny transfer technologii w Biotechnologii”, w który zaangażowało się miasto stołeczne Warszawa. Projekt skupia się na biotechnologii jako kluczowej branży i najważniejszej technologii wspomagającej w Europie XXI wieku.

 

Przemysł biotechnologiczny, choć jest stosunkowo młodą branżą, rozwija się bardzo dynamicznie i stanowi istotny filar polskiej gospodarki. W skali globalnej branżę charakteryzują duża konkurencyjność, szybkie tempo zmian rynkowych, wysokie ryzyko inwestycyjne, ale też wciąż rosnące koszty prac badawczo-rozwojowych. Na całym świecie powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, których działalność w dużym stopniu oparta jest na badaniach naukowych. Firmy te cechuje bardzo wysoka innowacyjność. Jednakże procesy opracowania i wprowadzenia na rynek  produktu biotechnologicznego są dłuższe i bardziej kompleksowe w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu. Kluczem do sukcesu w sektorze biobiznesu są przede wszystkim skuteczność i sprawność transferu technologii, a także działalność gospodarcza ośrodków badawczych i uniwersytetów. Projekt ETTBio „Effective Technology Transfer in Biotechnology”, w którym bierze udział Miasto Stołeczne Warszawa, to odpowiedź na wyzwanie, jakim niewątpliwie jest potencjał rynkowy warszawskich instytutów badawczych oraz uczelni wyższych.

 Warszawa posiada szereg atutów, dzięki którym może zaangażować się w projekt ETTBio. Choć w ostatnich latach liczba studentów spada to jednak zmienia się ich profil zainteresowań. Coraz więcej studentów rozpoczyna naukę na kierunkach technicznych. Dzięki temu Warszawa staje się miejscem atrakcyjnym dla branży badań i rozwoju. I to nie tylko w sektorze publicznym ale też w prywatnym. Perspektywy są obiecujące. Kluczowe jest jednak pytanie „Jak maksymalnie wzmocnić transfer technologii do gospodarki?" Nie ma bowiem idealnego modelu. Prawie wszystkie rozwiązania, które były stosowane w różnych polskich miastach są dziś przedmiotem ostrej krytyki. Miasta i sektor publiczny często dają się kupić rozwiązaniom, które łatwo skopiować, ale w naszych warunkach nie dają one pożądanego efektu w postaci transferu technologii. Wierzymy, że efekty projektu ETTBio będą satysfakcjonujące, tym bardziej, że biotechnologia jest jednym z obszarów, lobbowanych przez Warszawę do ujęcia w programie Warszawa 2020. – mówi Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

Celem projektu „ETTBio - Skuteczny transfer technologii w biotechnologii” jest poprawa skuteczności transferu technologii z ośrodków badawczych i uczelni wyższych w zakresie nauk przyrodniczych i biotechnologii. Inicjatorzy projektu chcą, aby instytuty naukowe i uczelnie wyższe postrzegane były jako źródła innowacji biotechnologicznych stymulujące rozwój gospodarczy w regionie. Dobre praktyki zostaną rozpoznane i wdrożone w drodze współpracy międzyregionalnej, prowadząc do poprawy efektywności przepływu technologii  w postaci liczby przedsiębiorstw typu spin-off czy dochodów z licencji, co korzystnie wpłynie na gospodarkę regionu oraz zatrudnienie.

 – Realizacja projektu będzie procesem wieloetapowym polegającym na rozpoznaniu mocnych i słabych stron w każdym z krajów partnerskich. Każdy z regionów zaangażowanych w projekt przeprowadził jak dotąd studium przypadku dobrych praktyk, które posłużą w kolejnych częściach projektu.  W ciągu ostatnich kilku miesięcy partnerzy odwiedzili między innymi Londyn i Belgię, aby zapoznać się z tamtejszą metodologią wdrażania wiedzy do przemysłu. Regiony, w których zauważono problemy z transferem wiedzy do przemysłu na podstawie dokonanych obserwacji będą próbowały zaimplementować niektóre rozwiązania u siebie w odniesieniu do zaistniałych warunków i potrzeb. Te rozwiązania będą stosowane w ramach planu wspieranego przez polityków i administrację państwową – mówi dr Oliver Uecke, Kierownik projektu ETTBio z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

W projekcie ETTBio bierze udział łącznie dziesięciu partnerów z siedmiu europejskich krajów: Niemiec, Polski, Belgii, Czech, Estonii, Anglii, Hiszpanii. Struktura organizacyjna partnerów projektu różni się pomiędzy poszczególnymi regionami, w zależności od doświadczenia danego regionu w kwestii transferu biotechnologii. Na obszarach posiadających duże doświadczenie, w programie ETTBio biorą udział biotechnologiczne instytuty badawcze wraz z ich Biurami ds. Transferu Technologii (TTO). Służą one jako punkt wyjścia do analizy i identyfikacji dobrych praktyk w zakresie transferu biotechnologii. W regionach o umiarkowanym doświadczeniu, niejednokrotnie oprócz instytutów badawczych i uczelni wyższych w projekt ETTBio zaangażowane są organy decyzyjne, które umożliwiają wdrażanie udoskonalonych procedur i infrastruktury w zakresie transferu technologii w regionie.

Wszyscy partnerzy projektu będą ze sobą ściśle współpracować przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla każdego z regionów. Uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do opracowania planów wdrożeniowych dla poszczególnych regionów, określających jak zwiększyć skuteczność procedur transferu technologii oraz struktur funkcjonujących w branży biotechnologicznej. Przy tworzeniu planów wdrożeniowych, formalnej analizie poddane zostaną regionalne specyfikacje systemów innowacji. Na ostatnim etapie dokonany zostanie transfer, minimum jednej z wybranych dobrych praktyk, do innego regionu w formie projektu pilotażowego. Pozostałe studia przypadku przygotowane w ramach ETTBio posłużą władzom lokalnym do sporządzenia przyszłych planów działania w kontekście opracowywania i wdrażania nowych instrumentów polityki i strategii w dziedzinie technologii.

Partnerami projektu ETTBio są: Technische Universität Dresden (Politechnika Drezdeńska) – partner wiodący, miasto Drezno, Imperial College Business School w Londynie, Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrawie, Vrije Universiteit Brussel, Biocat w Barcelonie, Centre for Genomic Regulation w Barcelonie, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, miasto stołeczne Warszawy oraz miasto Tartu (Estonia).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG IVC. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 roku.

 

Więcej informacji o projekcie: www.ettbio.eu

 

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter