Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polscy naukowcy zbadają skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga
Polscy naukowcy zbadają skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania naksytamabu u pacjentów z

Celem strategicznym projektu „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)” jest przebadanie bezpieczeństwa i wstępnej skuteczności zaawansowanej terapii (chemioimmunoterapii personalizowanej) z udostępnieniem nowego przeciwciała dla wszystkich polskich dzieci i młodych dorosłych z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (ES), na którego komórkach zostanie stwierdzona ekspresja gangliozydu GD2. Ponadto, w przypadku uzyskania poprawy wyników leczenia u pacjentów z ekspresją GD2, planowane jest wprowadzenie powyższej diagnostyki do stratyfikacji ryzyka jako potencjalnej determinanty dla personalizowanej terapii.

Badanie wpisuje się w strategię poprawy jakości i efektywności opieki w Polsce nad pacjentami z opornym na standardową terapię mięsakiem Ewinga. Innowacyjny charakter badania BUTTERFLY (pierwsza immunoterapia w guzach kości i pierwsza terapia anty-GD2 w mięsaku Ewinga w Polsce) ma również na celu harmonizację i standaryzację na poziomie diagnostyczno-terapeutycznym u pacjentów z chorobą oporną i nawrotową (badanie, leczenie personalizowane) oraz pozwoli na stworzenie biobanku materiału biologicznego w tym rzadkim rozpoznaniu, co da impuls do dalszego rozwoju terapii personalizowanej. Projekt swoim zasięgiem ma objąć całą populację dzieci, młodzieży i młodych dorosłych od 2. r.ż. do ukończenia 21. r.ż. z progresją w leczeniu lub wznową mięsaka Ewinga.

Mięsak Ewinga to wysoce agresywny nowotwór, którego częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem (mediana wieku 15-19 lat). Niestety niepowodzenie leczenia dotyczy ok. 20-30% pacjentów. 5-letnie przeżycie całkowite wynosi ok. 20-25% w przypadku nawrotu, a 2-letnie przeżycie – mniej niż 5% u pacjentów, u których doszło do progresji w trakcie leczenia pierwszego rzutu. Pomimo intensyfikacji chemio- i radioterapii, agresywnych zabiegów chirurgicznych u pacjentów z rozsiewem i negatywnymi czynnikami rokowniczymi, od ponad 30 lat nie uzyskano poprawy wyników leczenia. Z tego powodu badane są inne opcje terapeutyczne.

Gangliozydy to glikosfingolipidy zakotwiczone w błonie komórkowej. Pełnią różnorodne funkcje w komórce, w tym uczestniczą w transdukcji sygnału w komórkach, regulacji proliferacji i różnicowania komórek, adhezji międzykomórkowej i mechanizmach śmierci komórki. Zmiany w ekspresji gangliozydów zaobserwowano w komórkach nowotworowych. Gangliozyd GD2 ulega silnej ekspresji w nerwiaku zarodkowym (z ang. neuroblastoma, NBL), a także w kostniakomięsaku (z ang. osteosarcoma) i innych nowotworach, takich jak mięsak Ewinga. Według wstępnych danych u ok. 60-80% pacjentów z ES wykrywa się GD2 na powierzchni komórek nowotworowych. Aktywność naksytamabu wykazano u pacjentów z NBL, u których na komórkach nowotworowych stwierdzano ekspresję GD2. Skuteczność kliniczna terapii anty-GD2 w NBL oraz przedkliniczne dowody aktywności limfocytów T swoistych dla GD2 przeciwko heteroprzeszczepom ES, jak również potrzeba poszukiwania nowych, skojarzonych terapii uzasadniają badanie naksytamabu w połączeniu z chemioterapią w mięsaku Ewinga.

W ramach badania BUTTERFLY protokół chemioterapii będzie oparty o dane pochodzące z leczenia NBL oraz standardowe leczenie w przypadku wznów i niepowodzeń ES i będzie zawierał irynotekan i temozolomid (IT). Schemat ten jest skuteczny i dobrze tolerowany u pacjentów z opornym na leczenie/nawrotowym ES. Dane z badań dotyczących NBL potwierdzają bezpieczeństwo połączenia IT z terapią anty-GD2 nawet u pacjentów wcześniej intensywnie leczonych. Dodanie naksytamabu do chemioterapii może poprawić wyniki u pacjentów z opornym na leczenie/nawrotowym mięsakiem Ewinga. W oparciu o powyższe dane projekt zakłada ocenę bezpieczeństwa skojarzenia naksytamabu i standardowej co 3-tygodniowej chemioterapii (CHT) u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga.

--

„Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”

Nr projektu: 2022/ABM/01/00006

Okres realizacji projektu: 01.08.2022-31.07.2028

Wartość projektu: 14 447 952,90 zł

Dofinansowanie ze środków ABM: 14 447 952,90 zł

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/leczenie-szpital-klinika-medycyna-4099432/

KOMENTARZE
Newsletter