Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kuźnia kadr dla firm z sektora life science
Kuźnia kadr dla firm z sektora life science
Szukając młodych pracowników z branży biotechnologicznej warto zwrócić uwagę nie tylko na ocenę w ich dyplomie, ale także na program studiów oraz działalność jednostki, z której się wywodzą.
 
Biotechnologia jest w ostatnich latach niezwykle popularna, także w Polsce. Można ją studiować na kilkudziesięciu krajowych uczelniach. Mimo wspólnej nazwy studia biotechnologiczne różnią się od
siebie znacząco w zależności od instytucji, w której są prowadzone.
 
Jedne z pierwszych studiów biotechnologicznych uruchomione zostały w 1995 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia ta okazała się także pionierem jeśli chodzi o inne interdyscyplinarne kierunki, umieszczając w roku 2003 w swym portfolio studia z biofizyki, następnie z biochemii (2010), a ostatnio także z bioinformatyki (nowy kierunek ruszy w roku akademickim 2016/2017). Wszystkie wymienione kierunki „bio” prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB UJ).
 
Biotechnologiczna różnorodność
 
WBBiB UJ specjalizuje się w badaniach prowadzonych na poziomie komórkowym oraz molekularnym. Tematyka realizowanych prac jest zróżnicowana i obszerna – dotyczy między innymi zagadnień związanych z: sygnalizacją komórkową, oddziaływaniami patogen-gospodarz, angiogenezą, komórkami macierzystymi, nowotworami, fotobiologią oka i skóry, bioenergetyką komórek zwierzęcych i roślinnych, ale też bioremediacją. W gronie pracowników wydziału znajdują się eksperci od spektroskopii fluorescencji, EPR, obrazowania trójwymiarowego, krystalografii rentgenowskiej, mikroskopii konfokalnej, spektrometrii mas, modelowania molekularnego, sekwencjonowania białek, cytometrii przepływowej. W badaniach wykorzystuje się powszechnie narzędzia inżynierii genetycznej i komórkowej, produkowane są białka rekombinowane oraz przeciwciała monoklonalne. Część projektów służy opracowaniu nowych terapii i ma charakter aplikacyjny.
 
Szerokie spektrum technik i zagadnień naukowych znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w zajęciach dydaktycznych i przekłada się na umiejętności absolwentów. Dzięki efektywnemu pozyskiwaniu funduszy z krajowych i europejskich programów na rozwój, uniwersytecka biotechnologia jest w stanie zapewnić swoim studentom nie tylko interesujące kursy, ale również bezpośredni dostęp do nowoczesnej aparatury. Co roku znaczna pula środków przeznaczona jest na modernizację i rozbudowę zaplecza dydaktycznego.
 
Studenci uczą się w czasie badań naukowych
 
Wdrożony na WBBiB system nauczania zakłada ścisłe łączenie teorii z praktyką. Od samego początku, oprócz udziału w zajęciach laboratoryjnych, studenci mogą także włączać się w prace doświadczalne prowadzone przez poszczególne grupy badawcze. Kończąc studia z łatwością korzystają z różnorodnych metod analityczno-pomiarowych, wyszukują informacje w czasopismach branżowych oraz są zorientowani w aktualnych problemach z obszaru nauk biologicznych.
 
Unikatowym w skali kraju przedsięwzięciem są Studenckie Projekty Badawcze. W drodze konkursu zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele co najmniej dwóch kierunków studiów prowadzonych na WBBiB UJ mogą się ubiegać o wydziałowe środki na realizację własnych pomysłów naukowych. Istotnym celem tego konkursu, obok rozwijania pasji badawczych, jest kształtowanie umiejętności współpracy oraz planowania i zarządzania. W kooperacji z Jagiellońskim
Centrum Innowacji wydział zapewnia także swoim studentom możliwość wzięcia udziału w trzymiesięcznych stażach w polskich firmach i tym samym poszerzenia kompetencji zawodowych oraz
zdobycia doświadczenia wymaganego na rynku pracy.
 
Magdalena Tworzydło
 
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ uzyskał kategorię A+ oraz status KNOW. Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB dwukrotnie triumfowały w prowadzonym przez „Perspektywy” rankingu kierunków. Kierunek biochemia został nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów zorganizowanym przez MNiSW.
 
www.wbbib.uj.edu.pl
 

 
KOMENTARZE
Newsletter