Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Genomtec zabezpiecza środki finansowe w wysokości ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju projektu onkologicznego
Genomtec zabezpiecza środki finansowe w wysokości ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju

Genomtec pozyska ponad 10 mln zł, które w większości zostaną przeznaczone na przyspieszanie prac nad rozwojem projektu onkologicznego „OncoSNAAT” – kluczowego dla wzrostu wartości spółki i potencjalnej transakcji M&A. Genomtec zawarł z dziesięcioma akcjonariuszami spółki, w tym 5HT Fundacją Rodzinną, akcjonariuszami-założycielami spółki, m.in. Mironem Tokarskim i Małgorzatą Małodobrą-Mazur, oraz inwestorem zagranicznym, umowę inwestycyjną na wyżej wspomnianą kwotę, w której akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia spółce finasowania poprzez objęcie nowo emitowanych akcji w cenie jednostkowej 10 zł, bez istotnego dyskonta do ceny bieżącej akcji.

Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie uchwalenie emisji 1.066.684 szt. akcji skierowanej do akcjonariuszy, którzy zawarli ze spółką umowę inwestycyjną. –Poprzedzająca planowaną emisję akcji umowa inwestycyjna już dziś daje nam gwarancję ceny i liczby akcji, a więc w pełni zabezpiecza konkretną kwotę, jaka znajdzie się na rachunku spółki po emisji, umożliwiając sprawną realizację projektu onkologicznego. Jestem głęboko przekonany, że to sposób pozyskania kapitału optymalny nie tylko dla samej spółki, ale dzięki gwarancji ceny – także znacząco lepszy z punktu widzenia wszystkich naszych akcjonariuszy – mówi Miron Tokarski, współzałożyciel, akcjonariusz i CEO Genomtec.

Jednocześnie spółka poinformowała o sprzedaży przez 5HT Fundacja Rodzinna, jednego z akcjonariuszy będących stroną umowy inwestycyjnej, 481 tys. istniejących akcji spółki inwestorom finansowym w transakcjach pakietowych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe Fundacja, zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, zamierza przeznaczyć na objęcie akcji spółki nowej emisji. Po przeprowadzeniu emisji do spółki Genomtec wpłyną środki w wysokości ponad 10 mln zł, które niemal w całości zostaną wykorzystane na inwestycję w dalszy rozwój projektu onkologicznego „OncoSNAAT”, na który Genomtec pozyskał dofinasowanie z PARP na kwotę ponad 21 mln zł. – Opracowana przez nas technologia może znacząco zwiększyć dostępność i szybkość realizacji badań genetycznych, co przekłada się na ratowanie życia pacjentów onkologicznych. Od momentu, w którym zaczęliśmy szerzej komunikować nasz projekt onkologiczny, co nastąpiło zaraz po złożeniu wniosku o ochronę patentową oraz otrzymanej dotacji, potencjał naszego projektu znacznie się zwiększa i przyciąga uwagę inwestorów, w tym zainteresowanych trwającym procesem M&A. Bardzo cieszymy się, że zabezpieczyliśmy dla spółki 10 mln zł, które pokryją nasze najbliższe potrzeby kapitałowe związane z realizacją projektu onkologicznego. Nasz plan zakłada bardzo ambitny program badań laboratoryjnych i prac R&D, które są konieczne do rozwinięcia metody SNAAT® do celów diagnostyki onkologicznej. Prowadzony proces M&A daje nam jasny sygnał dotyczący potrzeb rynku diagnostyki klinicznej i wspólnie z partnerami w procesie M&A jesteśmy przekonani, że dalsza realizacja projektu onkologicznego wpłynie pozytywnie na rezultat procesu M&A poprzez rozbudowywanie potencjału technologicznego spółki – dodaje Miron Tokarski.

Projekt onkologiczny „OncoSNAAT” to opracowana przez Genomtec metoda, która wykorzystuje technologię SNAAT® do diagnostyki nowotworów do zastosowania w punkcie opieki pacjenta. W grudniu 2023 r. Genomtec podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu onkologicznego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln zł, a całkowity budżet projektu – ok. 36,7 mln zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2024 r. i potrwa do 2027 r. „OncoSNAAT” polega na opracowaniu technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Projektem objęte są trzy moduły: Prace B+R, Cyfryzacja oraz Internacjonalizacja. W ramach Prac B+R prowadzone będą prace laboratoryjne nad technologią detekcji mutacji w diagnostyce onkologicznej z wykorzystaniem kart mikroprzepływowych, w celu umożliwienia diagnostyki i zastosowania terapii molekularnie ukierunkowanej. W toku dalszych prac technologia będzie rozwijana z wykorzystaniem dedykowanego analizatora oraz przeprowadzone zostanie badanie kliniczne. W ramach modułu Cyfryzacji przeprowadzona zostanie inwestycja w narzędzia umożliwiające efektywniejszą realizację prac B+R. W ramach modułu Internacjonalizacja zaplanowane zostało uczestnictwo w szeregu zagranicznych imprez targowych oraz ochrona własności intelektualnej Genomtec S.A.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/gie%C5%82da-papier%C3%B3w-warto%C5%9Bciowych-7294825/

KOMENTARZE
Newsletter