Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dwa programy NCBiR, w których możesz jeszcze wziąć udział
Dwa programy NCBiR, w których możesz jeszcze wziąć udział
Narodowe Centrum badań i Rozwoju uruchamia w 2014 roku dwa duże programy finansowania, skierowane do przedsiębiorców oraz współpracujących z nimi naukowców (konsorcja naukowe). Oba programy obejmują obszary związane z naukami przyrodniczymi i medycyną, a efektem projektów powinno być wprowadzenie na rynek konkretnego efektu prac badawczych i wysiłków wdrożeniowych. Całkowity planowany koszt budżetu obu projektów to około 720 mln złotych.

W drugiej połowie 2014 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju proponuje między innymi dwa duże, związane z naukami przyrodniczymi, programy dofinansowania.  Są to programy strategiczne, czyli „wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych” (cytaty pochodzą ze stron NCBR).

 

Program BIOSTRATEG (rozpoczęcie naboru jest planowane na październik 2014 r.), czyli innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, których „realizacja ma przynieść społeczeństwu wymierne i realne korzyści w średnim i długim horyzoncie czasowym oraz przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020”. Program obejmuje 5 obszarów problemowych:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Beneficjentami mogą być konsorcja naukowe, w skład których wchodzą co najmniej 3 jednostki organizacyjne.

Zadaniami objętymi finansowaniem są:

 • badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane celem zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne użytkowanie (do 15% całkowitego budżetu projektu),
 • badania przemysłowe – mające na celu zdobycie nowej wiedzy służącej opracowaniu nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie ulepszeń do już istniejących produktów, procesów i usług,
 • prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do planowania i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Wyniki badań i prac rozwojowych są przewidziane (powinny być) do wdrożenia na rynek, czyli należy jasno określić tzw. potrzebę rynkową, opracować i sporządzić odpowiednią dokumentację niezbędną do wdrożenia produktu (technologii lub usługi), opracowanie procedur związanych z wykorzystaniem produktu. Nie należy zapominać także o ochronie prawnej produktu (technologii lub usługi), czyli uzyskaniem praw własności, ewentualnego znaku towarowego, uzyskaniem certyfikatów norm obowiązujących w Polsce i na rynku międzynarodowym, itp.

Czas realizacji projektu to od 24 do 36 miesięcy, a minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 10 mln zł.

Zakładany całkowity budżet Programu wyniesie ok. 500 mln. zł.

Szczegóły programu (katalog kosztów kwalifikowanych, instrumenty i intensywność wsparcia, itd. odnajdziesz tutaj.

 

Program „STRATEGMED - profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (ogłoszony w czerwcu 2014 roku), którego celem jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 1. kardiologii i kardiochirurgii
 2. onkologii
 3. neurologii i zmysłach
 4. medycynie regeneracyjnej

Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Budżet NCBR na realizację programu wynosi 220 mln złotych.

Dofinansowanie projektu może być przeznaczone na fazę badawczą (A) oraz fazę wdrożeniową (B), ale wniosek musi zawierać zarówno fazę badawczą, jak i rozwojową.

Fazę badawczą (A) obejmują (definicje tych prac, jak we wniosku BIOSTRATEG):

 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe

Fazę wdrożeniową (B) obejmują:

 • badania rynku dla przyszłego produktu,
 • sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,
 • opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,
 • certyfikację w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. |U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138 poz. 935, z późn. zm.).
 • działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa 60 dni. Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy OSF.

 

Szczegóły procedury konkursowej, odwoławczej oraz szczegółowy zakres tematyczny programu odnajdziesz na stronach NCBR.

 

KOMENTARZE
Newsletter