Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biotechnolog na stanowisku!
Jakiś czas temu gościliśmy w Gdańsku na międzynarodowej konferencji „Biotech Solutions for Health and Environment: MOBI4Health Conference” połączonej z otwarciem nowego gmachu Instytutu Biotechnologii, jednej z czołowych jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju. Po zakończeniu formalnej części wydarzenia udało nam się porozmawiać z prof. dr hab. Krzysztofem Bielawskim, nowo wybranym prorektorem ds. rozwoju na kadencję 2016-2020, odpowiedzialnym za realizację projektu Centrum Biotechnologii Molekularnej dla Zdrowego Życia.

 

Potencjał ludzki + infrastruktura = sukces

MOBI4Health to zwycięzca w konkursie regpot finanso­wanym z 7. Programu Ramowego EU na kwotę ponad 5 mln euro, z czego 1,5 mln euro można było przeznaczyć na samą infrastrukturę.

– Zrobiliśmy analizę swot i doszliśmy do wniosku, że brakuje nam sprzętu i kontaktów związanych z technologią spektrometrii mas, co miało stanowić trzon naszego Centrum. Wykazaliśmy za to, że mamy wystar­czające kompetencje w innych obszarach. W oparciu o już dostępne narzędzia chcieliśmy dojść do nowej jakości w za­kresie innowacji związanych ze środowiskiem, metodami diagnostycznymi, farmaceutykami, głównie potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi – tak początki MOBI4He­alth wspomina prof. Bielawski i dodaje – Projekt miał za­pewniać 3-letnie wynagrodzenie dla zaangażowanych osób na unijnym niemal poziomie, co pozytywnie wpływało na potencjał ludzki na naszym Wydziale. Zatrudniliśmy 8 osób, z czego 3 naukowców wróciło do nas z zagranicy.

Szczególnie cieszą te ostatnie słowa, świadczące o tym, że innowacyjne podejście uczelni jest w stanie zatrzymać lub sprowadzić z powrotem młodych, zdolnych polskich naukowców, m.in. na Międzyuczelniany Wydział Biotech­nologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersy­tetu Medycznego (MWB UG i GUMED).

 

Współpraca z europejskimi partnerami

W ramach projektu utworzono sieć ośrodków naukowo­-badawczych, w skład której wchodzą:

  • Universitaet Kontanz, Niemcy,
  • University of Nottingham, Wielka Brytania,
  • Centro de Investigaciones Biologicas, Hiszpania,
  • Insa de Lyon umr5240, Francja,
  • Inserm, Institut national de la sante et de la recherche medicale, Francja,
  • Federico ii University of Naples, Włochy,
  • Philipps Universitaet Marburg, Niemcy,
  • Georg-August-Universitaet Goettingen, Niemcy,
  • University of Lorraine, Francja,
  • University of Ioannina, Foundation for Research and Technology-Hellas Biomedical Research Institute and Medical School, Grecja.

– Jest ona oparta o moduł Twinning and Networking, który polega na obustronnej wymianie wiedzy i potencjału ludzkiego z 10 europejskimi instytucjami, spośród których z 5 kontynuujemy współpracę. Wspólne działania rozszerza­my o nowe dziedziny, nie ograniczając się do spektrometrii mas. Początki były trudne, gdyż łatwiej nam było wyjeżdżać niż zapraszać kogoś w nasze progi. Ta tendencja powoli się odwraca – w zeszłym roku mieliśmy 14 wizyt w Polsce, przy 8 wyjazdach zagranicznych – tłumaczy prof. Bielawski. Wyraźnie widać, że Polska staje się coraz bardziej atrak­cyjnym partnerem dla zagranicznych delegatów.

 

Budowanie relacji nauka-biznes

Wychodzenie z projektami naukowymi poza uczelnie sta­je się już nie tyle możliwością, a standardem. – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zakłada, że warunkiem uzyskania finansowania jest podjęcie działań związanych ze strategią inteligentnych specjalizacji we współpracy z przemysłem zarówno w regionie, jak i na poziomie kra­jowym – na przykładzie wyjaśnia prof. Bielawski. W tym względzie bardzo dużo zmieniło się na plus w porównaniu do okresu, kiedy swoją działalność w 1993 r. rozpoczynał, pionierski w kraju, międzyuczelniany wydział. – Wówczas na Pomorzu nie było jeszcze realnie przemysłu, a obec­nie pojawiają się nowe, potężne firmy, spośród których prym wiedzie Polpharma Biologics, zapewniająca naszym studentom praktyczną naukę zawodu. Dziś w środowisku mówimy, że takie powiązanie nauki z biznesem mieści się w ramach tzw. innovation capacity, do czego w ramach projektu MOBI4Health jest stworzony oddzielny zespół. Monitoruje on m.in. to, w jaki sposób uczelnia jest związana z otoczeniem biznesowym na gruncie prowadzonych badań aplikacyjnych – dopowiada profesor. Nie można zapominać także o zespołach odpowiedzialnych za kwestie finansowe i zarządcze, które z jednej strony badają ryzyko podejmo­wanych działań, a z drugiej – wyznaczniki sukcesu.

 

Sedno tkwi w praktyce – konferencje i warsztaty

MWB zorganizował w ramach MOBI4Health dwie między­narodowe konferencje i szereg warsztatów dla naukowców dotyczących nowych zagadnień z zakresu spektrometrii mas. Bazą wszystkich tych wydarzeń jest międzynarodo­wa wymiana wiedzy. Konferencje w mwb organizowane są również w ramach innych międzynarodowych sieci

– Od 2001 r. angażujemy się w ScanBalt Forum, konferen­cję sieci ScanBalt, którego jednym z członków założycieli jest Uniwersytet Gdański. Organizowaliśmy drugie Fo­rum i Forum trzy lata temu, szczególnie ważne dla nas, bo otwierające zarazem nasz projekt i promujące wśród szerokiego grona badaczy i przedsiębiorców – wymienia prof. Bielawski. Słowem wyjaśnienia – ostatnia konferencja MOBI4Health podejmowała zagadnienia dotyczące komercjalizacji badań naukowych z zakresu biotechnologii i obecnych trendów naukowo-badawczych w branży. ScanBalt zaś to jeden z pierwszych na Starym Kontynencie metaregionów, w skład którego wchodzą kraje i regiony nadbałtyckie, reprezentowane przez uczelnie, firmy czy parki naukowo-technologiczne poruszające się wokół szeroko pojętego LifeScience, stawiające sobie za cel poprawienie stanu ochrony zdrowia poprzez innowacyjne rozwiązania.

 

Przyjdzie czas na oceny…

– Nasz projekt kończy założone 36 miesięcy, ale dostaliśmy zgodę na jego przedłużenie do końca września m.in. z racji tego, iż proces rekrutacji nie zakończył się w przewidywanym terminie, co znacznie opóźniło prace. Zostały nam pieniądze, żeby zatrudnieni u nas pracownicy mogli być z nami jeszcze przez 4 miesiące. Po tym okresie kolejne 6 miesięcy będzie obejmowało tzw. external evaluation – na Wydziale pojawią się eksperci z Brukseli, niezależnie wybrani przez Komisję Europejską i z zewnątrz ocenią co nam się udało, a co można było zrobić lepiej, czy podnieśliśmy swoją jakość naukową czy działaliśmy raczej podprogowo – tłumaczy prof. Bielawski. Eksperci zwrócą uwagę przede wszystkim na to, jak projekt w praktyce przekłada się na realizację idei zrównoważonego rozwoju. Ewaluacja zewnętrzna będzie ostatnim etapem projektu.

Podsumowując, projekt MOBI4Health miał za zadanie podnieść jakość naukową Wydziału i jego rozpoznawalność w regionie, w kraju i na świecie. Poza własną stroną internetową, podstawowe informacje o projekcie znajdują się też na stronie Wydziału, w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a wyniki badań, które są owocem pracy naukowców są wydawane m.in. jako publikacje naukowe w trybie open access – Cieszymy się, że również Państwa media wspierają nasze działania – zakończył prof. Bielawski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego, grant nr 316094.


 

KOMENTARZE
Newsletter