Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
100 mln zł dla naukowców na badania head-to-head

Agencja Badań Medycznych ogłosiła nowy konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Wnioski można składać od 11 lipca.

 

 

 

Postęp naukowy ostatnich lat związany jest z pojawieniem się na rynku wielu różnych technologii medycznych, które mogą mieć zastosowanie w ramach leczenia tej samej jednostki chorobowej, co z jednej strony rozszerza możliwości terapeutyczne wielu chorób, z drugiej jednak stawia przed decydentami i klinicystami trudne zadanie oceny i wyboru najskuteczniejszej terapii w danym wskazaniu. Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany w oparciu o wiarygodne, wysokiej jakości dane kliniczne, pozyskane w pierwszej kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych opcji terapeutycznych, tj. badań typu head-to-head. – Rosnąca liczba dowodów naukowych sprawia, że coraz częściej w terapii chorób możliwe staje się zastosowanie kilku alternatywnych wobec siebie metod terapeutycznych. Nie zawsze jednak dysponujemy danymi, które mogą nam pomóc w obiektywnej ocenie, która z dopuszczonych i już stosowanych różnych form terapii jest w danym wskazaniu bardziej efektywna, bardziej bezpieczna czy bardziej opłacalna – tak dla pacjenta, jak i dla systemu zdrowia. Nie dotyczy to tylko porównania różnych form farmakoterapii w danym wskazaniu, ale m.in. zestawienia dwóch różnych metod zabiegowych bądź metody zabiegowej z farmakoterapią lub innym rodzajem leczenia zachowawczego. Wyniki tego rodzaju analiz porównawczych, finansowanych ze źródeł niezależnych od podmiotów komercyjnych, byłyby niezwykle przydatne dla środowiska medycznego oraz instytucji odpowiedzialnych za finansowanie określonych świadczeń zdrowotnych – tłumaczy prof. dr hab. Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

Wybrać najlepszą terapię

Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach. Projekty składane w ramach konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego lub eksperymentów badawczych. – W ramach konkursu finansowane będą badania typu head-to-head, jako badania kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo różnych produktów leczniczych. Dodatkowo po raz pierwszy będzie można uzyskać wsparcie finansowe ABM na badania dotyczące eksperymentów badawczych. Możliwe będzie porównywanie różnych procedur medycznych – diagnostycznych, leczniczych, profilaktycznych lub rehabilitacyjnych. Warto podkreślić, że ideą prowadzenia eksperymentów badawczych jest przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej, przy zachowaniu szczególnej troski o bezpieczeństwo i najwyższych korzyści klinicznych dla biorących w nim udział pacjentów – wyjaśnia Ewa Biłant, kierownik Działu Kontraktowania i Analiz ABM.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór adresowany jest do podmiotów, takich jak: uczelnie wyższe, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna, uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego, podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. – Wsparcie przez ABM badań typu head-to-head z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów, przede wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy naukowej o najlepszych produktach leczniczych i procedurach medycznych charakteryzujących się najwyższą skutecznością kliniczną, bezpieczeństwem stosowania, a tym samym – przyczyni się do zwiększenia dostępności do najlepszych możliwości terapii, poprawy standardów leczenia i jakości opieki nad chorymi – podkreśla Ewa Biłant.

 

Planowany termin składania wniosków to: 11 lipca 2022 r. – 20 października 2022 r. Wnioski będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim. Więcej informacji znajdziecie tutaj

Źródła

https://pixabay.com/pl/illustrations/chemia-szklana-kolba-gryzmoli%c4%87-5913579/

KOMENTARZE
Newsletter