Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych

Jednostka: Wydział Chemii

Kategoria: środowisko

Słowa kluczowe (tagi): kinetyka reakcji heterogenicznych, spektrometria, badania powierzchni

 

Tematyka badań naukowych:

 • inżynieria molekularna katalizatorów (reaktory strukturalne w procesach związanych z ochroną środowiska);
 • chemia konserwatorska.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • procesy dopalania lotnych związków organicznych oraz redukcji tlenków azotu;
 • badania degradacji polimerów naturalnych (celuloza, białka) i barwników.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • spektrometr masowy Esquire 6000 (Bruker) z układem bezpośredniego podawania próbki;
 • moduł do badania fluorescencji preparatów do mikroskopu optycznego;
 • mikroskop IR z wyposażeniem obejmującym Stolik x-y z kontrolą ostrości oraz Kryształ ATR;
 • różnicowy detektor refraktometryczny Optilab T-rEx (Wyatt Technology).

Potencjalne usługi badawcze:

 • analiza stanu zdegradowania materiałów na bazie polimerów naturalnych (papier, tkaniny);
 • badania powierzchni katalizatorów w realnym czasie pracy.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektrometria masowa;
 • metody spektroskopowe (spektroskopia fluorescencyjna, IR);
 • metody refraktometryczne.

Kontakt: cittru@uj.edu.pl

________________________________________________________________________________________________

 

Heterogeneous Reaction Kinetics Group

Faculty: Faculty of Chemistry

Category: environment

Catchword (tags): heterogeneous reaction kinetics, spectrometry, catalyst surface analysis

 

Scientific research subjects:

 • molecular engineering of catalysts (structural reactors in processes related to environmental protection);
 • chemistry for conservation.

Potential application of scientific research:

 • processes of combustion of volatile organic compounds and reduction of nitrogen oxides;
 • degradation of natural polymers (cellulose, proteins) and dyes.

Research apparatus available to commercial activity:

 • Esquire 6000 mass spectrometer (Bruker) with direct sampling;
 • fluorescence examination module for optical microscope;
 • IR microscope with the equipment, including x-y table for focus control and ATR crystal;
 • differential refractive index detector Optilab T-rEx (Wyatt Technology).

Potential research services:

 • degradation analysis of the materials based on natural polymers (paper, fabric);
 • catalyst surface analysis in real-time operation.

Methods and research techniques:

 • mass spectrometry;
 • spectroscopic methods (fluorescence spectroscopy, IR);
 • refractometric methods.

 

Contact: cittru@uj.edu.pl

news

<Kwiecień 2023>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Newsletter