Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół Ekologii Mikroorganizmów Wodnych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zespół Ekologii Mikroorganizmów Wodnych

Zespół Ekologii Mikroorganizmów Wodnych

Jednostka: Wydział Biologii i Nauki o Ziemi

Kategoria: środowisko

Słowa kluczowe (tagi): ekologia mikroorganiznów wodnych, analizy osadu, oczyszczalnie ścieków

 

Tematyka badań naukowych:

 • ekologia mikroorganizmów wodnych;
 • interakcje pomiędzy organizmami w osadzie czynnym.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • ocena jakości osadu czynnego z oczyszczalni ścieków.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • mikroskop odwrócony OLYMPUS IX71 z kontrastem reliefowym i epifluorescencją, sprzężony z kamerą cyfrowa i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu analySIS;
 • mikroskop Nikon Eclipse 80i z kontrastem fazowym, interferencyjnym i epifluorescencją, sprzężony z kamerą cyfrową i komputerem wyposażonym w system analizy obrazu LUCIA;
 • 5 sztuk bioreaktorów do hodowli ciągłej New Brunswick Scientific kontrolowanych przez program BioCommand® Process Control software ver.2010 (New Brunswick Co.);
 • programowalne komory klimatyczne Sanyo MLR-350 z możliwością ustawiania temperatury w zakresie od 0 do +50 °C.

Potencjalne usługi badawcze:

 • biologiczne analizy osadu czynnego (mikroorganizmy, pierwotniaki, metazoa);
 • analiza mikroskopowa osadu czynnego wg metody Eikelbooma, oznaczanie bakterii nitkowatych w osadzie czynnym, ocena jakości osadu czynnego w oparciu o Indeks Madoniego, oznaczanie bakterii nitryfikacyjnych metodą hybrydyzacji in situ (Vermicon, FISH);
 • badanie wpływu różnego typu ścieków na biologię osadu czynnego i parametry oczyszczonego ścieku w bioreaktorach symulujących pracę oczyszczalni.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • barwienie Grama i Neissera;
 • metody srebrowe;
 • obserwacje mikroskopowe w kontraście fazowym i interferencyjnym;
 • dokumentacja zdjęciowa;
 • metoda FISH;
 • obserwacje z zastosowaniem fluorescencji;
 • analizy chemiczne metodami fotometrycznymi.

Dodatkowe informacje:

 • wszystkie analizy wykonywane na zlecenie firmy Biospekt sp. z o.o. (spin-off UJ);
 • dotychczas wykonano kilkaset ekspertyz dla kilkudziesięciu oczyszczalni ścieków z całej Polski.

 

Kontakt: cittru@uj.edu.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

Aquatic Microbial Ecology

Faculty: Faculty of Biology and Earth Sciences

Category: environment

Catchword (tags): aquatic microbial ecology, analysis of sludge sewage, treatment plants

 

Scientific research subjects:

 • aquatic microbial ecology;
 • interactions between organisms in activated sludge.

Potential application of scientific research:

 • assess the quality of sludge from sewage treatment facilities.

Research apparatus available to commercial activity:

 • inverted microscope Olympus IX71 with contrast relief and epifluorescence, also with a digital camera and a computer equipped with an image analysis system analySIS;
 • microscope Nikon Eclipse 80i with phase contrast and epifluorescence interference, also with a digital camera and a computer equipped with an image analysis system LUCIA;
 • 5 bioreactors for continuous culture, New Brunswick Scientific controlled by program BioCommand® Process Control software ver.2010 (New Brunswick Co.);
 • programmable climatic chamber, Sanyo MLR-350.

Potential research services:

 • biological analysis of sludge (microorganisms, protozoa, metazoa);
 • microscopic analysis of activated sludge by Eikelboom method, determination of filamentous bacteria in activated sludge, sludge quality assessment based on the index Madoniego, determination of nitrifying bacteria with in situ hybridization (Vermicon FISH);
 • analysis o the effects of different types of plants on the biology of activated sludge and purified sewage parameters in bioreactors simulating the work of sewage farm.

Methods and research techniques:

 • Gram and Neisser staining;
 • method of silver staining;
 • phase contrast and interference microscopy;
 • photographic documentation;
 • FISH method;
 • fluorescence observation;
 • photometric analysis.

Additional information:

 • all the analyzes were carried out on behalf of Biospekt Ltd;
 • hundreds of reports were performed for several Polish sewage treatment plants.

 

Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter