Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół Analitycznych Technik Przepływowych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zespół Analitycznych Technik Przepływowych

Zespół Analitycznych Technik Przepływowych

Jednostka: Wydział Chemii

Kategoria: analityka chemiczna

Słowa klucze (tagi): mikroukłady przepływowe, badania analityczne, środki odurzające i psychotropowe

 

Tematyka badań naukowych:

 • nowe metody kalibracyjne w analizie przepływowej;
 • zastosowanie technik przepływowych do zatężania próbek;
 • mikroukłady przepływowe i ich zastosowanie w chemii sądowej.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • nowe procedury analizy materiałów biologicznych;
 • badania identyfikacyjne śladów kryminalistycznych.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • spektrometr atomowej fluorescencji z generowaniem wodorków AFS-8220 z wyposażeniem (titan);
 • spektrometr atomowej absorpcji z atomizacją w płomieniu PinAAcle 900F z wyposażeniem (Perkin Elemer);
 • spektrometr atomowej absorpcji z atomizacją elektrotermiczną z grzaniem poprzecznym i techniką korekcji tła metodą Zeemana PinAccle 900Z z wyposażeniem (Perkin Elemer);
 • system do elektroferezy kapilarnej PA 800 plus (Beckman-Coulter) z detektorem mas micro TOF;
 • spektrometr TOF-ICP-MS OptiMass 9500 z wyposażeniem (GBC Scientific Equipment);
 • system do mineralizacji i ekstrakcji z udziałem mikrofal;
 • system do chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas Ultimate 3000 (Dionex).

Potencjalne usługi badawcze:

 • badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących pod kątem określania autentyczności dokumentów;
 • badania analityczne środków odurzających i leków psychotropowych;
 • oznaczenia mikrośladowych ilości selenu i arsenu w materiałach biologicznych (włosach, krwi, narządach wewnętrznych).

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metody atomowej spektrometrii fluorescencyjnej;
 • spektrometria mas;
 • metody elektroforezy kapilarnej;
 • chromatografia gazowa;
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa.

Wykonywane zlecenia:

 • przygotowanie materiałów biologicznych do analiz pierwiastkowych;
 • oznaczanie pierwiastków w materiałach biologicznych;
 • opracowanie metod analitycznych na potrzeby analiz sądowych i farmaceutycznych.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________
 

Flow Analytical Techniques Group

Faculty: Faculty of Chemistry

Category: chemical analysis

Catchword (tags): flow microsystems, analytical research, narcotic and psychotropic drugs

 

Scientific research subjects:

 • new calibration method for flow analysis;
 • the flow techniques for concentrating the sample;
 • flow microsystems and their application in forensic chemistry.

Potential application of scientific research:

 • new procedures for the analysis of biological materials;
 • identification tests of forensic traces.

Research apparatus available to commercial activity:

 • atomic fluorescence spectrometer with hydride generation AFS-8220 with accessories (Titan);
 • atomic absorption spectrometer with flame atomization PinAAcle 900F with the equipment (Perkin Elmer);
 • atomic absorption spectrometer with electrothermal atomization and the heating section and Zeeman's method of background correction PinAccle 900Z with equipment (Perkin Elemer);
 • capillary electrophoresis system  PA 800 plus (Beckman-Coulter) equipped with micro mass detector TOF;
 • TOF-ICP-MS OptiMass 9500 spectrometer with the equipment(GBC Scientific Equipment);
 • the mineralization and extraction system involving microwaves;
 • system for liquid chromatography with tandem mass detector Ultimate 3000 (Dionex).

Potential research services:

 • identification-comparative studies on covering materials for determining the authenticity and the age of the documents;
 • analytical research on narcotic and psychotropic drugs;
 • determination of microtraces amounts of selenium and arsenic in biological materials (hair, blood, internal organs).

Methods and research techniques:

 • atomic fluorescence spectrometry;
 • mass spectrometry;
 • capillary electrophoresis;
 • gas chromatography;
 • High Performance Liquid Chromatography.

Performed contract research:

 • preparation of biological materials for race analysis;
 • determination of trace elements in biological materials;
 • development of analytical methods for forensic and pharmaceutical analysis.

 

Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter