Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Klimatologii

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Klimatologii

Zakład Klimatologii

Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kategoria: środowisko

Słowa klucze (tagi) : zmiany klimatu, klimat miasta, zjawiska pogodowe

 

Tematyka badań naukowych:

 • zmiany klimatu w różnych skalach czasowych przestrzennych;
 • klimat miasta (ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa);
 • klimat i bioklimat dorzecza górnej Wisły;
 • klimat obszarów górskich;
 • wpływ Dobczyckiego Zbiornika Wodnego na stosunki mezoklimatyczne;
 • ekstremalne zjawiska pogodowe.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • przydatność warunków klimatycznych Krakowa i Pogórza Wielickiego dla różnych rodzajów działalności, m.in. turystyki, rolnictwa, produkcji energii odnawialnej, lokalizacji określonych obiektów, ograniczenia działań człowieka w różnych działach gospodarki uwarunkowane pogodą i klimatem.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • profesjonalne stacje meterologiczne w centrum Krakowa (Ogród Botaniczny, pomiary od 1792 roku), na Pogórzu Wielickim (Gaik-Brzezowa, pomiary od 1963 roku) i na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie (pomiary od 2005 roku).

Potencjalne usługi badawcze:

 • ocena przydatności warunków klimatycznych Krakowa i Pogórza Wielickiego dla różnych rodzajów działalności, np. turystyki, rolnictwa, produkcji energii odnawialnej, lokalizacji określonych obiektów;
 • ocena ograniczeń działań człowieka w różnych działach gospodarki uwarunkowanych pogodą i klimatem.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • opracowania statystyczne wieloletnich ciągów danych;
 • techniki GIS;
 • metody klimatologii synoptycznej.

Wykonywane zlecenia:

 • udostępnianie danych na potrzeby badań naukowych i opracowań komercyjnych;
 • w ostatnich latach wykonano kilkanaście ekspertyz dotyczących warunków klimatycznych Krakowa i Pogórza Wielickiego.

 

Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________

 

Department of Climatology

Faculty: Faculty of Biology and Earth Sciences

Category: environment

Catchword (tags): climate change, urban climate, weather phenomena

 

Scientific research subjects:

 • climate change in various spatial and temporal scales;
 • urban climate (with special focus on Krakow);
 • climate and bioclimate of the Upper Wisla River basin;
 • climate of the mountains;
 • impact of the Dobczyce Water Reservoir on the mesoclimate conditions;
 • extreme weather phenomena.

Potential application of scientific research:

 • climate resources of Krakow and the Wieliczka Foothills (a part of the Carpathian Foothills) for various economic activities (e.g. tourism, agriculture, renewable energy production, localisation of certain investments); limitations of various economic activities due to weather and climate impacts.

Research apparatus available to commercial activity:

 • professional weather stations located in the Krakow city centre (Botanical Garden, measurements since 1792), in the Wieliczka Foothills (Gaik-Brzezowa, measurements since 1963), in the university campus (measurements since 2005).

Potential research services:

 • evaluation of climate resources of Krakow and the Wieliczka Foothills (a part of the Carpathian Foothills) for various economic activities (e.g. tourism, agriculture, renevable energy production, localisation of certain investments);
 • evaluation of limitations of various economic activities due to weather and climate impacts.

Methods and research techniques:

 • statistical analyses of multi-annual meteorological data;
 • GIS methods;
 • synoptic climatology methods.

Performed contract research:

 • providing meteorological data for scientific and commercial purposes;
 • recently several reports were prepared concerning climatic conditions of Krakow and the Wieliczka Foothills.
 
Contact: cittru@uj.edu.pl
Newsletter