Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Immunologii

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Immunologii

Zakład Immunologii

Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kategoria: medycyna i farmacja

Słowa klucze (tagi): hodowle komórkowe, szczepionki przeciwnowotworowe, leczenie chorób skóry


Tematyka badań naukowych:

 • mechanizmy regulacji procesów odpornościowych przez proteinazy i inhibitory proteinaz;
 • regulacja aktywności oraz fizjologiczne znaczenie białka chemeryny;
 • zastosowanie hipometylacji DNA oraz efektu fotodynamicznego do wytwarzania terapeutycznych szczepionek przeciwnowotworowych.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • opracowanie nowych metod leczenia chorób skóry (infekcje skórne, choroby o podłożu autoimmunizacyjnym);
 • wytwarzanie autologicznych/allogenicznych terapeutycznych szczepionek przeciwnowotworowych.
 • aktualnie stosowany model – mysi rak kolczystokomórkowy SCCVII, syngeniczny względem myszy C3H/HEN model stosowany do badania mało immunogennych ludzkich nowotworów głowy i szyi.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • cytometr przepływowy LSRII;
 • mikroskop fluorescencyjny NIKON-Eclipse.

Potencjalne usługi badawcze:

 • badanie mało immunogennych ludzkich nowotworów głowy i szyi;
 • wytwarzanie szczepionek przeciwnowotworowych,
 • leczenie chorób skóry.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • qPCR;
 • hodowle komórkowe (pierwotne-hepatocyty, adipocyty, keranocyty);
 • cytometria przepływowa i ELISA;
 • oznaczanie metylacji;
 • Western Blotting;
 • izolacja adipocytów z różnych depozytów tłuszczu;
 • izolacja hepatocytów (perfuzja wątroby);
 • implantacja nowotworów;
 • obrazowanie in vivo (IVIS).


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________
 

Department of Immunology

Faculty: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Category: life sciences

Catchword (tags): cell cultures, therapeutic cancer vaccines, treatment of skin diseases


Scientific research subjects:

 • immune regulation by proteinase and proteinase inhibitors;
 • regulation of activity and physiological role of chemerin protein;
 • use of DNA hypomethylation and the photodynamic effect for the preparation of tumour vaccines.

Potential application of scientific research:

 • development of new treatments for skin diseases (skin infections, autoimmune diseases);
 • production of autologous/allogenic therapeutic cancer vaccines;
 • currently used model - murine squamous cell carcinoma (SCCVII), a syngenic C3H/HEN mice model used to study low-immunogenic human tumors of head and neck.

Research apparatus available to commercial activity:

 • flow cytometer LSRII;
 • fluorescence microscope NIKON-Eclipse.

Potential research services:

 • study of low-immunogenic human head and neck cancers;
 • preparation of tumor vaccines;
 • treatment of skin diseases.

Methods and research techniques:

 • qPCR;
 • cell cultures (primary hepatocytes, adipocytes, keratinocytes);
 • flow cytometry and ELISA;
 • methylation assay;
 • Western Blotting;
 • isolation of adipocytes from various fat deposits;
 • isolation of hepatocytes (liver perfusion);
 • tumour implantation;
 • in vivo imaging (IVIS).


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter