Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Geomorfologii

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Geomorfologii

Zakład Geomorfologii

Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Kategoria: środowisko

Słowa klucze (tagi): geomorfologia, analizy sedymentologiczne, metoda laserowa

 

Tematyka badań naukowych:

 • ewolucja i dynamika rzeźby wybranych obszarów górskich i wyżynnych (Karpaty, Wyżyny Polskie, Alpy, Masyw Centralny, Góry Szkocji, Andy, Wyspy Zielonego Przylądka, Atlas, Góry Attyki);
 • rzeźba gór wysokich i średnich;
 • systemy korytowe i współczesne procesy fluwialne w obszarach górskich i wyżynnych;
 • denudacja chemiczna i mechaniczna obszarów górskich;
 • plejstoceńska i holoceńska ewolucja wybranych dolin wyżynnych i górskich;
 • wpływ działalności człowieka na przebieg procesów morfogenetycznych i przemiany rzeźby w obszarach górskich;
 • procesy eoliczne oraz typologia wydm (Polska Południowa).

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • rozwój nauki – sedymentologii i badania osadów czwartorzędowych.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • laserowy miernik średnicy ziaren – Analysette 22, firmy Fritsch, 1998 i 1999 rok.

Potencjalne usługi badawcze:

 • analizy sedymentologiczne.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • metoda laserowa.

Dodatkowe informacje:

 • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi.

Wykonywane zlecenia:

 • analiza uziarnienia prób osadów przy użyciu laserowego miernika ziaren wraz z interpretacją wyników analiz.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

______________________________________________________________________________________________

 

Department of Geomorphology

Faculty: Faculty of Biology and Earth Sciences

Category: environment

Catchword (tags): geomorphology, sedimentological analysis, laser method

 

Scientific research subjects:

 • evolution and dynamics of relief of selected mountain and uplands (Carpathian Mountains, Polish Uplands, the Alps, the Massif Central, Mountain Scotland, Andy, Cape Verde, the Atlas, Mountains of Attica);
 • relief of high and medium mountains;
 • trough systems and present fluvial processes in mountain and upland areas;
 • chemical and mechanical denudation of mountain;
 • Pleistocene and Holocene evolution of selected highland and mountain valleys;
 • impact of human activity on the process of morphogenesis and relief changes in mountain areas;
 • eolian processes and typology of dunes (Southern Poland).

Potential application of scientific research:

 • development of science - sedimentology and study of quaternary sediments.

Research apparatus available to commercial activity:

 • laser particle instrument – Analysette 22, Fritsch, 1998 and 1999.

Potential research services:

 • sedimentological analysis.

Methods and research techniques:

 • laser method.

Additional information:

 • cooperation with research institutions.

Performed contract research:

 • granulation analysis of sediment samples using laser particle instrument, with results interpretation of analysis.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter