Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kategoria: nowe materiały

Słowa klucze (tagi): mikroskopia, diagnostyka nanostruktur, obrazowanie SAM

 

Tematyka badań naukowych:

 • rozwój i zastosowanie mikroskopii SPM w UHV w badaniach izolatorów, półprzewodników i metali w postaci cienkich powłok;
 • procesy rekonstrukcji zachodzące na powierzchniach półprzewodnikowych oraz procesy prowadzące do modyfikacji powierzchniowych w skali nano;
 • monitorowanie zmian fenotypowych w różnych komórkach pod wpływem działania czynników takich jak leki, nanocząstki lub czynniki środowiskowe.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • urządzenia komputerowe oparte na pojedynczych cząsteczkach;
 • wpływ leków na fenotyp komórek.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • nanosonda UHV (Omicron NanoTechnology GmbH);
 • LT STM, QPlus AFM, (Omicron NanoTechnology GmbH);
 • VT SPM (Omicron NanoTechnology GmbH).

Potencjalne usługi badawcze:

 • synteza i diagnostyka nanostruktur w warunkach ultrawysokiej próżni i w ekstremalnych temperaturach.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • pomiary charakteryzujące kontakt elektryczny w nanourządzeniach;
 • STM (skaningowa mikroskopia tunelowa);
 • obrazowanie SEM (skaningowa mikroskopia elektronowa);
 • obrazowanie SAM (skaningowa mikroskopia akustyczna) do mapowania chemicznego;
 • mikroskopia sił atomowych (AFM).


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________
 

Department of Physics of Nanostructures and Nanotechnology

Faculty: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Category: new materials

Catchword (tags): microscopy, electrical contacting of nanodevices, SAM imaging

 

Scientific research subjects:

 • development, understanding and application of Scanning Probe Microscopy (SPM) in UHV, and on its application for insulator/semiconductor and metal/insulator thin films;
 • investigation into understanding of surface of complex reconstructed semiconductor surfaces and into process leading to surface nano-modification;
 • monitoring of the phenotypic changes of various cells stimulated with active agents, like drugs, nanoparticles or environmental factors.

Potential application of scientific research:

 • computing devices based on single molecules;
 • the influence of drugs on the phenotype of the cells.

Research apparatus available to commercial activity:

 • UHV Nanoprobe (Omicron NanoTechnology GmbH);
 • LT STM, QPlus AFM, (Omicron NanoTechnology GmbH);
 • VT SPM (Omicron NanoTechnology GmbH).

Methods and research techniques:

 • electrical contacting of nanodevices;
 • STM (scanning tunneling microscopy);
 • SEM imaging (scanning electron microscopy); 
 • SAM imaging for chemical mapping (scanning acoustic microscopy);
 • AFM (atomic force microscopy).


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter