Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zakład Biofizyki

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Zakład Biofizyki

Zakład Biofizyki

Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kategoria: medycyna i farmacja

Słowa klucze (tags): spektroskopia ERP, melanizacja, pracownia histologiczna, próbki tkanek miękkich i krwi


Tematyka badań naukowych:

 • cykl włosa i biologiczne implikacje wzrostu włosa;
 • biologiczne i biofizyczne aspekty melanogenezy;
 • spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ERP) w badaniach biologicznych i biomedycznych;
 • biologia tlenku azotu (NO) i NO-metria;
 • śluzowce właściwe (Myxomycetes) jako organizmy modelowe w badaniach biologicznych i biomedycznych;
 • lingwistyczne aspekty informacji genetycznej i biosemiotyka.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • próbki (skóry, sierści, włosów i piór) do badań melanizacji;
 • próbki tkanek miękkich i krwi do pomiarów kompleksów tlenku azotu;
 • zarodniki i fragmenty plechy grzybów i śluzowców do pomiaru melaniny i wolnych rodników (próbki uwodnione najlepiej zamrożone w ciekłym azocie lub suchym lodzie).

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • spektrometry ERP do badań w paśmie X (Varian, Bruker) i paśmie S (home-made);
 • pracownia histologiczna;
 • pracownia hodowli śluzowców.

Potencjalne usługi badawcze:

 • pomiary ilościowe i jakościowe melaniny, kompleksów tlenku azotu i wolnych rodników;
 • analiza morfometryczna cyklu włosowego;
 • histologia i immunohistochemia;
 • hodowla śluzowców in vitro.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • spektrometria ERP;
 • histologia i immunohistochemia;
 • kultury tkankowe.

Dodatkowe informacje:

 • współpraca z firmą Selvita w zakresie analiz histologicznych i immunohistologicznych
 • wynajem pracowni histologicznej.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________

 

Department of Biophysics 

Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Category: life sciences

Catchword (tags): EPR spectroscopy, melanization, histology lab, samples of soft tissue and blood

 

Scientific research subjects:

 • hair cycling regulation and hair pigmentation;
 • biology and biophysics of melanin, pigmented cells and tumors;
 • biological applications of EPR spectroscopy;
 • biology of nitric oxide (NO) and NO-metry;
 • slime molds (Myxomycetes) as s model organism in biological and biomedical research;
 • linguistic aspects of genetic information and biosemiotics.

Potential application of scientific research:

 • samples (skin, fur, hair and plumage) to study of the melanization;
 • samples of soft tissue and blood for measurement of nitric oxide complexes;
 • spores and fragments of fungi and slime molds to measure melanin and free radicals (preferably hydrated samples frozen in liquid nitrogen or dry ice).

Research apparatus available to commercial activity:

 • ERP spectrometers to study X-band (Varian, Bruker) and S-band (home-made);
 • histology lab;
 • slime molds lab culture.

Potential research services:

 • qualitative and quantitative measurements of melanin complexes of nitric oxide and free radicals;
 • morphometric analysis of the hair cycle;
 • histology and immunohistochemistry;
 • in vitro culture of slime molds.

Methods and research techniques:

 • EPR spectroscopy;
 • histology and immunohistochemistry;
 • cell culture in vitro.

Additional information:

 • collaboration with Selvita in immunostochemical analysis of tissues;
 • renting the histological facilities.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter