Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pracownia Spektroskopii NMR

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Pracownia Spektroskopii NMR

Pracownia Spektroskopii NMR

Jednostka: Wydział Chemii

Kategoria: analityka chemiczna

Słowa klucze (tagi): pomiary widm NMR, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

 

Tematyka badań naukowych:

  • prace mają charakter interdyscyplinarny, łączący grupy badawcze o różnym profilu naukowym.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

  • badanie struktury związków organicznych otrzymywanych drogą syntezy chemicznej, produktów naturalnych oraz kompleksów typu ligand (związek organiczny lub jon metalu) - receptor (białko, polimery, chemoreceptory, chiralne selektory).

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

  • spektrometr NMR Avance III 600 MHz (Bruker).

Potencjalne usługi badawcze:

  • pomiary widm NMR.

Stosowane metody i techniki badawcze:

  • spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________
 

NMR Spectroscopy Laboratory

Faculty: Faculty of Chemistry

Category: chemical analysis

Catchword (tags): NMR spectra measurements, nuclear magnetic resonance (NMR)

 

Scientific research subjects:

  • studies are interdisciplinary, combining research groups with different academic profile.

Potential application of scientific research:

  • study of the structure of organic compounds obtained by chemical synthesis, natural products and complexes of a ligand (an organic compound or a metal ion) - receptor (protein polymers chemoreceptors, chiral selectors).

Research apparatus available to commercial activity:

  • spektrometer NMR: Avance III 600 MHz (Bruker).

Potential research services:

  • NMR spectra measurements.

Methods and research techniques:

  • Nuclear Magnetic Resonance (NMR).

 

 Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter