Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pestycydy (pakiet 283) (metoda akredytowana w żywności pochodzenia roślinnego – jabłka, soki owocowe)
Symbol PN-EN 15662:2008
   
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Pakiet 283 - lista pestycydów możliwych do zidentyfikowania
2.4.5-T, 2.4-D, 2.4-DB, 3,5-Dichloroaniline, 3-hydroxycarbofuran, Abamectin, Acephate, Acetamiprid, Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb, Aldicarb Sulfoxide, Aldicarb Sulphone, Ametryn, Amitraz, Atrazine, Azinophos-Ethyl, Azinophos-Methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfuracarb, Bentazon, Benzoylprop ethyl, Bifenazate, Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromoxynil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezine, Butoxycarboxin, Cadusafos, CAP, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbosulfan, Carboxin, Chlorantraniliprole, Chlorfenvinphos, Chloridazon, Chlorotoluron, Chlorpyrifos, Chlorsulfuron, Clofentezine, Clomazone, Clothianidin, Coumaphos, Cyanazine, Cyanofenphos, Cycloate, Cymoxanil, Cyphenothrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyprofuram, DEF, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulphon, Desethyl atrazin, Desisopropyl atrazin, Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron, Dialifos, Diazinon, Dicamba, Dichlofluanid, Dichloprop (2.4-DP), Diclorvos, Dicrotophos, Difenoconazole, Diflubenzuron, Diflufenican, Dimefuron, Dimethachlor, Dimethenamide, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Diphenamide, Diphenylamine, Disulfoton, Ditalimfos, Diuron, DMF, Dodine, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb, Ethirimol, Ethofenprox, Etoxazole, Etrimphos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenhexamid, Fenoxap-p-ethyl, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion sulfone, Fenuron, Fipronil, Flazasulfuron, Florosulam, Fluazifop, Fluazifop-p-butyl, Fluazinam, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluroxypyr, Flurtamone, Flusilazole, Fluthiacet methyl, Flutriafol, Fonofos, Fosthiazate, Fuberidazole, Furathiocarb, Halfenprox, Haloxyfop, Haloxyfop methyl, Haloxyfop-2-ethoxyethyl, Heptenophos, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamox, Imazapyr, Imidacloprid, Indoxacarb, Ioxynil, Iprodione, Iprovalicarb, Isazofos, Isocarbamide, Isofenfos, Isomethiozin, Isoproturon, Isoxaflutole, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, MCPA, MCPB, MCPP Mecoprop, Mecarbam, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Metamitron, Metazachlor, Metconazol, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metolachlor S, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron, Nitenpyram, Norflurazon, Novaluron, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxycarboxin, Oxydemethon methyl, Paclobutrazol, Paraoxon ethyl, Paraoxon methyl, Parathion ethyl, Pebulat, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Phenkapton, Phenmedipham, Phenothrin, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Picoxystrobin, Pirimicarb, Pirimiphos methyl, Prochloraz, Profenofos, Prometon, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propargite, Propazine, Propaquizafop, Prophos, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfuron, Pyraclostrobin, Pyraflufen ethyl, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrimethanil, Pyrimiphos ethyl, Pyriproxyfen, Quinmerac, Quinoxyfen, Quizalofop-p-ethyl, Resmethrine, Rimsulfuron, Sebuthylazin, Sethoxydim, Siltiopham, Simazine, Simetryn, Spinosad A, Spinosad D, Spirotetramat, Spiroxamin, Sulfotep, Sulprofos, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebutam, Teflubenzuron, Tepraloxydim, Terbucarb, Terbumeton, Terbuthialzine desethyl, Terbuthylazine, Tetraconazole, Tetramethrin, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiophanate methyl, Tolclofos methyl, Tolylfluanid, Terbutryn, Triadimefon, Triadiminol, Tri-allate, Triamiphos, Triazophos, Trichlorofon, Triclopyr, Trifloxystrobin, Triflumuron, Triforine

Newsletter