Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych

Laboratorium Materiałowych Badań Mikro- i Nanostrukturalnych

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii

Kategoria: nowe materiały

Słowa kluczowe (tagi): badanie przemian fazowych, stabilność nanostruktur, rezystometria

 

Tematyka badań naukowych:

 • badanie stabilności nanostruktur oraz zachodzących w nich przemian strukturalnych.

Potencjalne zastosowanie prowadzonych badań naukowych:

 • osadzanie cienkich warstw szerokiego zakresu materiałów;
 • budowa optycznych cienkowarstwowych układów z materiałów dielektrycznych, metali lub mieszanych, o zadanych charakterystykach spektralnych.

Aparatura badawcza dostępna do działalności komercyjnej:

 • układy UHV do osadzania cienkich warstw metodą rozpraszania jonowego i epitaksji z wiązki molekularnej;
 • dyfraktometr rentgenowskie “Empyrean” wyposażony w 3-osiowy stolik goniometryczny do dyfrakcji powierzchniowej z warstw osadzonych metodą epitaksji;
 • spektrofometr Shimadzu UV 2001PC (1998);
 • układy do pomiarów rezystometrycznych metodą “in-situ” i rezystometrii resztkowej.

Potencjalne usługi badawcze:

 • osadzanie cienkich warstw metodami rozpraszania jonowego i epitaksji z wiązki molekularnej;
 • pomiary i analiza charakterystyk spektralnych układów cienkowarstwowych w zakresie UV-NIR;
 • badanie przemian fazowych i równowag fazowych metodą rezystometrii.

Stosowane metody i techniki badawcze:

 • pomiary absorbancji, transmitancji współczynnika zmętnienia, grubości warstw oraz współczynników załamania w cienkich warstwach dielektryków i półprzewodników;
 • dyfrakcja i reflektometria rentgenowska;
 • rezystometria.


Kontakt: cittru@uj.edu.pl

________________________________________________________________________________________________

 

Laboratory for Micro- and Nanostructural Materials Research

Faculty: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Faculty of Chemistry

Category: new materials

Catchwords (tags): structural transformation, structural stability, resistometry

 

Scientific research subjects:

 • studies of structural stability and structural transformations in nanostructured materials.

Potential application of scientific research:

 • deposition of thin films of diverse materials;
 • vacuum deposition of optical, dielectric and/or metallic, thin film multilayers with predicted spectra characteristic.

Research apparatus available to commercial activity:

 • UHV-standard chambers for Molecular-Beam-Epitaxy and Magnetron Ion Sputtering;
 • X-ray diffractometer “Empyrean” equipped with 3-axis goniometer for surface diffraction from epitaxially deposited layers;
 • spectrophotometer Shimadzu UV 2001PC (1998); thin-film analyzer F20-UV (2012);
 • systems for “in-situ” and residual resistometry.

Potential research services:

 • thin-film deposition by means of Magnetron Ion Sputtering and Molecular Beam Epitaxy;
 • measurements and analysis of the spectra response multilayer thin films in range UV-NIR;
 • studies of phase transformations and phase equilibria by means of resistometry.

Methods and research techniques:

 • measurements of absorbance, transmittance, measurements of turbidity and thickness and optical constants (n and k) of dielectric and semiconductor thin films;
 • X-ray diffraction and reflectometry;
 • resistometry.


Contact: cittru@uj.edu.pl

Newsletter