Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Diagnostyka S.agalactiae

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 664 42 00

Główny email: cittru@uj.edu.pl

Strona www: www.cittru.uj.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Diagnostyka S.agalactiae

TEST DIAGNOSTYCZNY ZAKAŻEŃ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE U KOBIET W CIĄŻY

(PROJEKT NR P-195)

 

Oferta dotyczy nowego testu diagnostycznego, który umożliwia potwierdzenie zakażeń Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży. Proponowany test wykorzystuje specyficzną reakcję białek immunoreaktywnych otrzymanych z izolatów klinicznych S. agalactiae z przeciwciałami obecnymi w surowicy pacjentek i stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

 

 

 

Bakterie Streptococcus agalactiae, zaliczane do paciorkowców grupy serologicznej B (ang. group B Streptococcus, GBS) kolonizują dolny odcinek przewodu pokarmowego, odbyt i pochwę, nie wywołując przy tym żadnych objawów zakażenia. Potwierdzono, że GBS występuje w pochwie lub odbytnicy u około 10-30% ciężarnych kobiet. Kolonizacja ta może mieć charakter przejściowy, przewlekły lub przerywany. Jednakże, obecność paciorkowców grupy B w pochwie u kobiet ciężarnych stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia zakażeń u noworodków. Do zakażenia wewnątrzmacicznego może dojść w trakcie trwania ciąży, drogą wstępującą z dróg rodnych, jak również na skutek zaaspirowania zakażonego płynu owodniowego przez płód. Obecność GBS w pochwie może być przyczyną zgonu wewnątrzmacicznego, zapalenia płuc w okresie noworodkowym lub wczesnej posocznicy u noworodków.

 

Według medycznych standardów postepowania z zakresu opieki okołoporodowej w okresie między 35 a 37 tygodniem ciąży u wszystkich kobiet ciężarnych należy wykonać badanie przesiewowe w kierunku obecności paciorkowców β-hemolizujących w wymazie pobranym z przedsionka pochwy i okolic odbytu. Potwierdzenie obecności GBS jest wskazaniem do wdrożenia u ciężarnej okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z roku 2008. Proponowane rozwiązanie nie jest jednak w pełni skuteczne, gdyż nie ogranicza rozwoju zakażeń w grupie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz nie zabezpiecza przed rozwojem późnych zakażeń rozwijających się między 7 dniem a 3 miesiącem życia. Ponadto, coraz częściej problem zakażeń o etiologii GBS dotyka innych grup pacjentów, w tym szczególnie chorych w immunosupresji lub pacjentów geriatrycznych.

 

Szybka diagnostyka w kierunku zakażeń wywołanych przez GBS, gwarantuje natychmiastowe wdrożenie celowanej antybiotykoterapii. Jednakże brakuje obecnie testów diagnostycznych, które umożliwiają potwierdzenie zakażeń wywołanych przez S. agalactiae. Dotychczasowe tradycyjnie stosowane metody diagnostyki w kierunku nosicielstwa S. agalactiae oparte są na metodzie hodowli, stanowiącej tzw. "złoty standard", którą cechuje niska czułość oraz długi czas (do kilku dni) oczekiwania na wynik, oraz technik biologii molekularnej, w tym metody PCR w czasie rzeczywistym, która umożliwia otrzymanie wyniku w krótkim czasie, jednakże jest bardzo kosztowna i wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu.

 

Opracowany wynalazek dotyczy nowego testu diagnostycznego umożliwiającego potwierdzenie zakażeń GBS u kobiet ciężarnych, który wykorzystuje specyficzną reakcję białek wysoce immunoreaktywnych otrzymanych z izolatów S. agalactiae z przeciwciałami obecnymi w surowicy pacjentek. Test ten stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B oraz umożliwia poszerzenie diagnostyki w przypadku wystąpienia zakażenia.

 

Podstawowe zalety proponowanej metody to:

 • wykorzystanie czterech sekwencji aminokwasowych wysoce immunoreaktywnych, należących do białek szczepów S. agalactiae;
 • brak konieczności stosowania specjalnego sprzętu - zastosowanie we wszystkich laboratoriach analitycznych i/lub mikrobiologicznych;
 • krótki czas oznaczenia (maks. 8 godzin);
 • wysoka czułość i specyficzność;
 • grupa docelowa obejmuje wszystkie kobiety ciężarne;
 • możliwość rozszerzenia zastosowania testu do detekcji zakażeń o etiologii GBS w innych grupach pacjentów (np. noworodki, pacjenci ambulatoryjni i szpitalni) oraz w innych materiałach klinicznych (np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy).

 

Oferowana metoda potwierdzenia zakażeń Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży stanowi przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad rozwojem metod diagnostyki zakażeń paciorkowcami grupy B są prowadzone w Katedrze Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.


Szczegółowej informacji w sprawie udzieli:

 

 

dr Klaudia Polakowska                                     tel. 12 663 3832, fax: 12 663 3831

Specjalista ds. Transferu Technologii           e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

CITTRU, Uniwersytet Jagielloński

 

www.cittru.uj.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________

 

DIAGNOSTIC TEST OF STREPTOCOCCUS AGALACTIAE INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN

(TECHNOLOGY OFFER P-195)

 

The offer is a new diagnostic test which may confirm the Streptococcus agalactiae infections in pregnant women. The proposed test uses a specific reaction of immunoreactive proteins derived from clinical isolates of S. agalactiae with the antibodies present in the serum of patients, and provides an alternative to commonly used solutions in this field.

 

The bacteria of Streptococcus agalactiae, classified as serogroup B of streptococci (called group B Streptococcus, GBS) colonize the lower intestinal tract, anus and vagina without causing any symptoms during the infection. It was confirmed that GBS is found most frequently in vagina and rectum at approximately 10-30% of pregnant women. Colonization may be temporary, chronic or intermittent. However, the presence of group B streptococci in vagina during pregnancy is an important risk factor for infection in newborns. The intrauterine infections may occur during pregnancy by ascending from the reproductive tract, as well as due to aspiration of infected amniotic fluid by the fetus. The presence of GBS in vagina may lead to stillbirth, pneumonia and neonatal or early neonatal sepsis.

 

According to prenatal care standards during the period between 35 and 37 weeks of pregnancy all pregnant women should be screened for the presence of β-hemolytic streptococci in swabs taken from the vestibule of vagina and anus. A confirmation of the presence of GBS is an indication for the implementation of the pregnant the perinatal antibiotic prophylaxis in accordance with the Polish Gynecological Society’s recommendations from 2008. The proposed solution, however, is not fully effective, as it does not limit the development of infections in neonates born prematurely and does not protect against the development of late infections developing between 7 days and 3 months of age. In addition, an increasing problem of the etiology of GBS infections affects the other groups of patients, especially in immunocompromised patients or geriatric patients.

 

Rapid diagnosis of infections caused by GBS guarantees the immediate implementation of antibiotic therapy. However, there are currently no diagnostic tests that allow confirmation of infections caused by S. agalactiae. Previous diagnostic methods traditionally used in carriage of S. agalactiae are based on method of cultivation (the so-called „gold standard”), which has a low sensitivity and a long time (up to several days) to wait for result. The another approach are metods of molecular biology, including methods for real-time PCR, which allow to obtain a result in a short time. However they are very expensive and they also require the use of special equipment.

 

The offered invention relates to a new diagnostic test which may confirm the Streptococcus agalactiae infections in pregnant women. The proposed test uses a specific reaction of immunoreactive proteins derived from clinical isolates of S. agalactiae with serum antibodies of patients, and provides an alternative to the currently used solutions in this field.

 

The main advantages of the proposed method are:

 • the use of four highly immunoreactive amino acid sequences belonging
  to proteins of S. agalactiae;
 • no need for special equipment – application in all analytical and microbiological laboratories;
 • short duration of the assay (up to 8 hours);
 • high sensitivity and specificity;
 • a target group includes all pregnant women;
 • the possibility to extend the application of diagnostic test for detection of infections based on GBS etiology in other patient groups (e.g. infants, outpatients and hospital patients) and using other clinical materials (plasma, cerebrospinal fluid).

 

The offered diagnostic test is patent pending. Further research and development of the invention are continued at the Department of Microbiology, Jagiellonian University Medical College. Currently the Centre for Technology Transfer CITTRU is looking for entities interested in commercial application of the invention.

 

For detailed information please contact with:

 

PhD Klaudia Polakowska                           phone. 12 663 3832, fax: 12 663 3831

Technology Transfer Officer                       e-mail: klaudia.polakowska@uj.edu.pl

CITTRU, Jagiellonian University

www.cittru.uj.edu.pl

 

Newsletter