Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Certyfikacja IFS i IFS Logistic.

Bezpieczeństwo żywności – od producentów do sprzedawców

Międzynarodowy Standard Żywności (International Food Standard), w skrócie IFS, został stworzony w 2003 przez Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego (HDE) dla produktów wytwarzanych pod marką własną i sprzedawanych w niemieckich oraz francuskich sieciach handlowych. Standard zapewnia stałą jakość w całym łańcuchu produkcyjnym przemysłu spożywczego.

Certyfiakt IFS Food lub IFS Logistic – w firmach transportowych i logistycznych – jest dowodem na to, że produkowana i sprzedawana żywność spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.

Korzyści w skrócie

IFS lub IFS Logistic z TÜV Rheinland umożliwia:

  • Spełnienie wymagań jakości ustalonych przez partnerów handlowych na rynku lokalnym i zagranicznym
  • Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i konkurencyjności
  • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności
  • Wzrost zaufania klienta

Sześć kroków ku bezpiecznej żywności

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Nasi audytorzy przeprowadzają audyt wstępny, w celu określenia czy, i które wymagania związane ze standardem bezpieczeństwa zostały już wdrożone w przedsiębiorstwie.

2. Badanie dokumentacji
Zespół audytowy określa, w jakim stopniu dokumentacja system zarządzania spełnia wymagania norm.

3. Audyt certyfikujący
Przedsiębiorstwo demonstruje praktyczne wdrożenie systemu zarządzania, nasi audytorzy sprawdzają jego efektywność.

4. Wydanie certyfikatu
Jeśli spełnione są wszystkie kryteria, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat, potwierdzający zgodność z normami oraz spójność systemu zarządzania ryzykiem z wymaganiami standardów IFS i Logistic.

5. Audyty nadzorujące
Coroczne audyty nadzorujące pomogą w ciągłym doskonaleniu procesu.

6. Odnowienie certyfikacji
Po trzech latach proces certyfikacji jest powtarzany. Zapewnia to ciągłe doskonalenie procesów oraz demonstruje partnerom i klientom długoterminowego zaangażowania w bezpieczeństwa produktów.

Bezpieczna żywność dzięki kompleksowemu zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem
Certyfikacja IFS, lub International Food Standard (Międzynarodowy Standard Żywności). Standard ten łączy wymagania legislacyjne dot. bezpieczeństwa żywności, zasady dobrych praktyk produkcyjnych, analizy zagrożeń HACCP oraz analizy ryzyka w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, legalnością i jakością żywności. Reguluje również postępowanie z alergenami i organizmami modyfikowanymi genetycznie zgodnie z aktualnym prawodawstwem UE.

Międzynarodowa uznawalność
Certyfikat standardu IFS jest uznany przez Global Food Safety Initiative (GFSI) (Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa Żywności) i stanowi jeden z najważniejszych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności poza standardem BRC.

 

Newsletter