Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania fizykochemiczne

Aktywność biologiczna związków chemicznych bezpośrednio wynika z ich struktury molekularnej. Dlatego, niezwykle istotną z punktu widzenia rozwoju leku jest ich wnikliwa analiza fizykochemiczna, która wraz z badaniami strukturalnymi stanowi nieodzowny element projektu nowego leku. W realizacji zadań badawczych Laboratorium NeoLek niezbędne jest wykorzystanie
zaawansowanej aparatury pomiarowej tak, aby możliwe było prowadzenie szerokiego spektrum badań nad diametralnie różnymi klasami z wiązków chemicznych:

  • aparat dla ultraszybkiej chromatografii cieczowej sprzężony ze spektrometrem mas typu Q -TOF
  • aparaty do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kolekcją frakcji wyposażone w:

        - o detektory diodowe U V-VIS
        - o detektor f luorescencyjny
        - o detektor w yładowań koronowych


Tak skomponowany zestaw detektorów umożliwia prowadzenie badań strukturalnych, analiz jakościowych i ilościowych. Zintegrowanie HPLC z MS umożliwia prowadzenie szybkiej chromatografii wraz z identyfikacją i oznaczaniem śladowych ilości substancji w oparciu o analizę widm masowych w trybie MS oraz MS2 (w wyjątkowych przypadkach również MS3). Wykonujemy także analizy ilościowe związków chemicznych i ich metabolitów w złożonych matrycach biologicznych. Analizy te stanowią doskonałe uzupełnienie badań biologicznych in vitro i in vivo, dostarczając cennych informacji dotyczących l osu b adanych z wiązków w komórce lub organizmie.

  • aparat do p omiaru d ynamicznego rozpraszania ś wiatła i o znaczania p otencjału zetaAparatura ta jest nieocenionym narzędziem w badaniu oligomeryzacji białek, stabilnościformulacyjnej cząsteczek, analizie zachowania cząsteczek w roztworze uwzględniającejich interakcję o raz b adaniach b akteriofagów.
  • spektrofotometr U V-VIS d wuwiązkowy z p rzystawką termostatującą
Newsletter