Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przy NCBR powstał nowy ośrodek badawczy z zakresu AI. Ma szansę stać się jednym z największych na świecie
Przy NCBR powstał nowy ośrodek badawczy z zakresu AI. Ma szansę stać się jednym z największ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło nową spółkę IDEAS. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. To nowa przestrzeń do ścisłej współpracy doświadczonych badaczy i młodych naukowców oraz szansa dla Polski na wzrost gospodarczy oparty na najbardziej innowacyjnych technologiach.

 

 

– NCBR uczestniczy i chce uczestniczyć w projektach kluczowych dla polskiej gospodarki. Stworzenie silnego ośrodka badawczo-rozwojowego w tak innowacyjnej dziedzinie, jaką jest sztuczna inteligencja, to istotny krok na drodze do odniesienia sukcesów naukowo-badawczych, a w konsekwencji – gospodarczych i społecznych. Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych pozwoli na stworzenie w kilkuletniej perspektywie jednego z największych w Polsce centrów rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie to także ważny ośrodek prac nad rozwiązaniami w zakresie cyfrowej ekonomii – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Kluczem do efektywnego transferu innowacji związanych z przełomowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, są innowatorzy, tzn. osoby, które z jednej strony rozumieją i współtworzą badania naukowe na światowym poziomie, a z drugiej strony umieją i chcą współpracować z przemysłem. Dla przykładu, podejrzewa się, że za stworzeniem Bitcoina, który zmienił całą ekonomię cyfrową, stoi tylko jedna osoba. W Polsce brakuje takich innowatorów, a prowadzone od lat inwestycje czy programy nie wydają się tutaj pomagać, bo nie adresują sedna tego problemu, jakim jest kształcenie „oburęcznych" badaczy, którzy umieją wypełniać lukę między badaniami podstawowymi i stosowanymi. Właśnie kształcenie naukowców tego typu było jedną z głównych przesłanek do powołania przy NCBR centrum badawczego, dedykowanego sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej – IDEAS – dodaje dr hab., prof. UW Piotr Sankowski, prezes IDEAS i członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Szansa na udział w światowych trendach

Problematyka związana z tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji staje się obecnie dla Polski istotnym elementem rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa. Nowoczesne metody sztucznej inteligencji tworzą perspektywę przełomowych zastosowań m.in. w przemyśle, medycynie, administracji i finansach, a wspierane przez AI cyfrowe technologie mogą okazać się kluczowe w wychodzeniu polskiej gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią. Z przygotowanych przez NCBR analiz wynika, że Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju AI, a wsparcie Centrum realizowane wyłącznie w postaci finansowania odpowiednich programów B+R może okazać się niewystarczające dla zapewnienia szybkiej zmiany tego stanu rzeczy. Zebrane przez NCBR doświadczenia oraz rosnący potencjał Centrum umożliwiło przyjęcie nowej strategii aktywnego uczestnictwa w działaniach B+R, która zakłada nie tylko ich finansowanie. W ramach tej strategii Centrum rozszerzyło ekosystem innowacji NBCR poprzez powołanie spółki zależnej IDEAS NCBR Sp. z o.o.

 

Czym jest IDEAS?

Celem głównym powołania IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) NCBR jest zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także kompetencji kadr B+R, liczby prac badawczych oraz współprac biznesu z jednostkami naukowymi. Utworzenie IDEAS NCBR pozwoli na skupienie w jednym miejscu potencjału kadrowego, zapewnienie naukowcom i praktykom możliwości codziennych bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń a także w wieloletniej perspektywie – kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji. Uzyskanie ich jest niemożliwe w ramach programów, w których trudno uniknąć rozproszenia zadań zarówno w sensie tematycznym, jak i organizacyjnym oraz geograficznym.

 

Organizacja przedsięwzięcia

Spółką kieruje trzyosobowy zarząd (prezes i dwóch wiceprezesów), zatrudniony  w drodze  otwartego konkursu. Działalność zarządu będzie wspierana docelowo przez radę nadzorczą oraz organ doradczy – radę naukową. W ramach spółki sukcesywnie powoływane będą ok. 20-osobowe zespoły badawcze kierowane przez uznanych naukowców o wysokim autorytecie naukowym w dziedzinie AI i cyfrowej ekonomii złożone z doświadczonych badaczy na stanowiskach Senior Researcher, stażystów odbywających staże post doktorskie, tzw. Post Doc, a także młodych naukowców i doktorantów. Zespoły badawcze będą tworzone na okres realizacji projektu, stażu, napisania i obrony doktoratu itp. – naturalna w takim modelu rotacja kadr efektywnie rozszerzy wpływ nowo utworzonego podmiotu na różne ośrodki naukowo-badawcze na obszarze całego kraju. Dobrze wykształceni innowatorzy znajdą zatrudnienie zarówno w innych podmiotach badawczych, jak i przemysłowych. Proces kształcenia młodej kadry naukowców będzie silnie związany z budowaniem efektywnych, obustronnie korzystnych mechanizmów współpracy nauki z biznesem. Zadaniem IDEAS NCBR będzie stworzenie konkurencyjnych warunków pracy dla tych młodych badaczy. Ważnym obszarem aktywności spółki będzie komercjalizacja wyników realizowanych projektów w atrakcyjny sposób, tzn. przez współtworzenie spółek spin-off.

Tematy badawcze podejmowane w ramach grup powinny dotyczyć rozwijania technologii, które mają potencjał stać się kluczowymi za 3-5 lat, a nie metod będących już teraz w użyciu. Przewiduje się, że w nowej spółce 20% grup badawczych będzie się zajmować badaniami podstawowymi. Planowana agenda badawcza w obszarze AI i ekonomii cyfrowej obejmie m.in.: inteligentne zdrowie, inteligentne algorytmy ekonomiczne, uczenie maszynowe w grafice komputerowej, uczenie maszynowe w robotyce, uczenie maszynowe w rozszerzonej rzeczywistości, solidną i wyjaśnialną sztuczną inteligencję, badania podstawowe w dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter