Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polskie placówki chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do wspomagania diagnostyki onkologi

Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) podpisały 6 marca 2023 r. porozumienie dotyczące prowadzenia wspólnych projektów naukowych. Dzięki nawiązanej współpracy realizowane będą inicjatywy, mające na celu wspomaganie diagnostyki onkologicznej. W spotkaniu, oprócz szefów danych jednostek – prof. Stanisława Góździa (ŚCO) i dr. inż. Jarosława Protasiewicza (OPI), udział wzięli: Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Anna Krupka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu, Renata Janik i Marek Bogusławski, wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego oraz prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

W Polsce już od kilku lat brakuje diagnostów, co utrudnia szybkie i efektywne wdrożenie odpowiedniej terapii. W takiej sytuacji pomocne dla lekarzy stają się metody wykorzystujące w diagnostyce sztuczną inteligencję (AI), które coraz częściej stosowane są przez światowe i polskie placówki medyczne. OPI już od wielu lat z sukcesem opracowuje nowoczesne narzędzia IT, które mają zastosowanie w medycynie. Teraz, dzięki podpisanemu porozumieniu, będą mogły być rozwijane nowe projekty z ekspertami ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, co przyniesie korzyści nie tylko obu instytucjom, ale także w przyszłości pacjentom ŚCO. 

W ramach zawartego porozumienia, realizowany będzie projekt wspierający polskie środowisko nauki. Zakłada on m.in. przygotowanie w pełni adnotowanego, otwartego zbioru cyfrowych obrazów histopatologicznych prostaty. Zasób ten będzie niezwykle cenny, gdyż planowane jest jego wykorzystanie jako otwartego zbioru referencyjnego dla polskich badawczych, a co szczególnie istotne – dzięki tym danym możliwe będzie opracowanie optymalnych metod z użyciem AI do analizy obrazowania histopatologicznego. Umożliwi to automatyczną ocenę stopnia zaawansowania nowotworu i będzie stanowiło duże wsparcie dla lekarzy diagnostów. – Ośrodek Przetwarzania Informacji, który jest placówką naukową z dużym potencjałem badawczym, zawarł porozumienie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Potencjał ekspertów rozwijających sztuczną inteligencję zostanie więc połączony z potencjałem lekarzy i fizyków z ŚCO. Razem będą rozwijać inicjatywy wspierające diagnostykę onkologiczną z użyciem najnowszych technologii informatycznych. Mam nadzieję, że obie placówki przygotują również wniosek o dofinansowanie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Tematyka tego konkursu dotyczy onkologii, więc jestem przekonany, że uda się w jego ramach sfinansować to ważne przedsięwzięcie wspierające profilaktykę onkologiczną – powiedział Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W celu popularyzowania badań profilaktycznych podczas spotkania wiceminister Murdzek poddał się badaniu krwi, które pozwala na wczesne wykrycie raka prostaty. To obecnie jeden z dwóch najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Ta poważna choroba dotyka głównie starsze osoby, jednak wcześnie wykryty rak prostaty jest uleczalny. Szybka, właściwa diagnostyka pozwala odpowiednio dobrać terapię i zwiększyć szansę pacjenta na przeżycie. – Cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Jestem przekonamy, że wspólnie zrealizujemy wiele inicjatyw badawczych, które przyniosą liczne korzyści nie tylko naszym jednostkom, ale także całej lokalnej społeczności. Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniej wdrażana w medycynie. Zauważyliśmy też, że polskie środowisko naukowe poświęca jej coraz więcej miejsca w swoich projektach badawczych. Potwierdza to raport OPI PIB „Sztuczna inteligencja a sektor nauki i szkolnictwa wyższego. Przegląd dokumentów strategicznych i osiągnięć na świecie”, który dostępny jest na naszym portalu RAD-on – dodał dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

W ramach podpisanego w Kielcach porozumienia obie strony zobowiązały się do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych, m.in. w zakresie opracowania referencyjnych zbiorów danych do badań nad metodami wspomagania diagnostyki, które uwzględniają możliwie szeroki zakres dostępnych typów danych (np. histopatologicznych, radiologicznych, klinicznych). Jest to niezwykle istotne, gdyż na tych danych następnie będą uczone algorytmy sztucznej inteligencji. W Polsce wciąż mamy mało wiarygodnych zbiorów danych, a należy pamiętać, że to właśnie od ich jakości i liczebności zależy dokładność algorytmów. Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję są tak dobre, jak dane na jakich zostały wyuczone. W porozumieniu zawarto także zapisy dotyczące wspólnego przygotowania diagnostycznych scenariuszy użycia oraz opracowania wskaźników, które pozwolą określić jakość i wiarygodność proponowanych rozwiązań, opartych o różne metody z obszaru sztucznej inteligencji. Efektem wspólnych prac badawczych będzie wyłonienie optymalnych metod wspomagania diagnostyki – przy uwzględnieniu ich efektywności, wyjaśnialności oraz użyteczności diagnostycznej. Zdecydowano również, że ŚCO i OPI wspólnie będą publikować w uznanych magazynach naukowych, a także będą ubiegać się o finansowanie wspólnych projektów w ramach konkursu ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Dany konkurs jest cyklicznie ogłaszany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w naukach medycznych to bardzo ważne zagadnienie, które znacznie usprawnia przede wszystkim diagnostykę wielu chorób, nie tylko onkologicznych. Zastosowanie AI w medycynie zostało „wymuszone” przede wszystkim przez braki kadrowe wśród lekarzy specjalistów w Polsce. OPI już od kilku lat z sukcesem rozwija technologię AI w medycynie. Najlepszym przykładem jest realizacja projektu „Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty”, który finansowany jest w ramach I konkursu INFOSTRATEG, ogłoszonego przez NCBR. System raportowania badań mpMRI w kierunku diagnostyki raka prostaty, realizowany według innowacyjnej koncepcji integracji standaryzowanego raportu strukturalnego z wytrenowanymi metodami ML, które analizują obrazy mpMRI, stanowi podstawowy cel realizacji projektu. Rezultaty analizy danych obrazów zostaną wykorzystane do różnych form wspomagania pracy radiologa. Przyspieszy to właściwą diagnozę oraz pozwoli uniknąć wykonywania bolesnych biopsji u pacjentów, u których nie jest to konieczne. Wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach realizacji tego projektu będą bardzo pomocne w trakcie badań prowadzonych wspólnie z lekarzami ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

– W Ośrodku Przetwarzania Informacji prowadzimy zaawansowane prace związane z wykorzystaniem najnowszych technologii IT w medycynie i ochronie zdrowia. W Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji, którym kieruję, opracowaliśmy m.in. platformę badawczą eRADS, która służy do standaryzacji opisów raportów medycznych. Z badań OPI nad zastosowaniem uczenia głębokiego we wspomaganiu diagnostyki obrazowej wynika, że sztuczna inteligencja może skutecznie usprawnić pracę lekarzy. Rezultaty są bardzo obiecujące. Rozwój sztucznej inteligencji oraz postępy w obszarze cyfryzacji przyczyniły się do nastania nowej ery cyfrowej/obliczeniowej patomorfologii. Ta nowa dziedzina umożliwia efektywniejszą diagnostykę – spersonalizowaną, ukierunkowaną na konkretnego pacjenta. Właśnie ją rozwijamy w ramach wspólnej inicjatywy z ŚCO. Nasz projekt zakłada prace koncepcyjne, badawcze, tworzenie zasobów oraz budowanie szeroko pojętego know-how w obszarze rozwoju obliczeniowej patomorfologii, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji oraz procesów standaryzacyjnych – zdradził dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w OPI, który odpowiada ze współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Źródła

Fot. Materiały prasowe

KOMENTARZE
Newsletter