Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe modele świadczenia opieki zdrowotnej odpowiedzią na problemy kadrowe i potrzeby pacjen

Liderzy ochrony zdrowia i młody personel medyczny są zgodni, że należy wdrażać innowacyjne modele opieki, by móc sprostać zmieniającym się potrzebom pacjentów przy coraz bardziej ograniczonych zasobach – wynika z najnowszego raportu Future Health Index 2023, powstałego na zlecenie Philips. W ich wspólnej wizji przyszłości opieka zdrowotna wychodzi poza mury szpitala, jest świadczona bliżej pacjenta, w bardziej zintegrowany i zrównoważony sposób.

 

 

– Przyszłość polskiej ochrony zdrowia jest pełna potencjału i możliwości, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzimy do zdrowia i leczenia, jednak ten obiecujący horyzont nie jest pozbawiony wyzwań. Ograniczenia finansowe stanowią istotną przeszkodę, a rosnące koszty i niedobory personelu utrudniają dostarczanie najwyższej jakości opieki zdrowotnej. Wyzwania te stanowią motywację oraz wyraźne wezwanie do innowacji i współpracy, a postęp technologiczny może odegrać tu kluczową rolę. Integrując zaawansowane technologie z opieką nad pacjentem, możemy zwiększyć precyzję diagnostyki, poprawić wyniki leczenia i sprawić, że opieka zdrowotna będzie bardziej efektywna oraz zrównoważona wobec środowiska – podkreśla Michał Grzybowski, prezes Philips Polska.

Cyfrowe technologie medyczne sposobem na zmniejszenie obciążenia personelu

Niedobory kadrowe to jedno z głównych wyzwań, z którym mierzą się systemy opieki zdrowotnej na świecie oraz w Polsce. Próbując niwelować skutki tego zjawiska i zatrzymać pracowników, liderzy ochrony zdrowia szukają sposobów na zmniejszenie obciążenia personelu pracą. 64% z nich w tym celu korzysta lub planuje korzystać w przyszłości z cyfrowych technologii medycznych. Stawiają na takie rozwiązania, jak: opieka wirtualna, automatyzacja i sztuczna inteligencja. Oczekuje się, że rozwiązania te pomogą zwiększyć wydajność, zmniejszyć presję, jakiej poddawani są pracownicy oraz rozszerzyć możliwości personelu. – Sztuczna inteligencja nie będzie lekarstwem na wszystkie bolączki systemu ochrony zdrowia, jednak już teraz znacząco wspiera ona pracowników w odciążeniu ich w wykonywaniu codziennych obowiązków, ale przede wszystkim – pomaga skutecznie diagnozować pacjentów, a nawet wspiera lekarzy w Polsce we wczesnym wykrywaniu genetycznych wad płodu. Trzeba pamiętać, że medycyna, skuteczne diagnozowanie pacjentów i praca zespołów całego systemu ochrony zdrowia oparte są na danych, a przede wszystkim – ich umiejętnym czytaniu i rozumieniu. Mamy przekonanie, że AI już teraz skutecznie przyczynia się do przyspieszenia prac badawczych w opracowywaniu nowych leków, pomaga lekarzom w szybszym diagnozowaniu pacjentów, a także staje się remedium w walce z niedoborami kadrowymi, z którymi zmaga się cały sektor – mówi Bartosz Stebnicki, Central Europe Public Sector Lead w Microsoft. Odsetek liderów opieki zdrowotnej inwestujących w sztuczną inteligencję wzrósł z 35% w 2022 r. do 46% w 2023 r., zaś w perspektywie trzyletniej już 4 na 5 liderów deklaruje takie inwestycje. Obecnie więcej niż 4 na 10 badanych stosuje lub planuje stosować technologię wspierającą podejmowanie kluczowych decyzji, taką jak analityka predykcyjna i sztuczna inteligencja w warunkach klinicznych. Co piąty lider ochrony zdrowia inwestuje w AI w celu integracji diagnostyki. Wśród młodych pracowników ochrony zdrowia oczekiwania są podobne – 30% z nich oczekuje przyszłych inwestycji w integrację diagnostyki, która jest drugą pod względem częstotliwości wybierania przez nich technologią AI.

Opieka wirtualna z największym wpływem na poprawę opieki nad pacjentem

Liderzy ochrony zdrowia i młody personel medyczny wskazują liczne korzyści wynikające z wdrażania nowych modeli opieki. Wśród najważniejszych jest lepsze przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących zdrowia, które wymienia 43% liderów ochrony zdrowia i ponad połowa badanych w grupie młodego personelu medycznego. Bardziej efektywna kosztowo opieka zdrowotna jest wskazywana przez 43% badanych liderów ochrony zdrowia. Obie grupy dostrzegają pozytywny wpływ nowych modeli świadczenia opieki na edukację i świadomość pacjentów oraz satysfakcję personelu. Dodatkowo zapytani o technologię, która będzie miała największy wpływ na poprawę opieki nad pacjentem, obie grupy wskazywały wirtualną opiekę (68%). – Wyniki raportu znajdują potwierdzenie w naszych obserwacjach i reprezentatywnych badaniach opinii Polaków. Znaczna część społeczeństwa jest otwarta na innowacyjne modele opieki, wręcz ich oczekując. „Twoja opieka na Twój sposób” to esencja pacjentocentryzmu. Rozwijając innowacyjne formy opieki, powinniśmy zawsze pamiętać o edukacji pacjentów, którzy chcieliby korzystać z tych rozwiązań, a nie mają w tym momencie dostatecznych kompetencji i umiejętności. Niewątpliwą zaletą nowych modeli opieki jest możliwość zaproponowania pacjentom narzędzi wspierających leczenie oraz lepsze stosowanie się do zaleceń lekarza – zauważa Magdalena Kołodziej, prezes fundacji My Pacjenci. Inwestycje w wirtualną opiekę deklaruje obecnie 35% polskich liderów ochrony zdrowia, zaś w nadchodzących latach wartość ta rośnie do 44%. Ponadto co drugi młody pracownik ochrony zdrowia oczekuje zwiększenia inwestycji w tym zakresie.

Nowe modele opieki z korzyścią dla środowiska naturalnego

6 na 10 badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że nowe sposoby świadczenia opieki są bardziej przyjazne dla środowiska, jednak kluczowym wyzwaniem dla blisko połowy badanych jest brak konkretnych przepisów prośrodowiskowych w ochronie zdrowia, a dla ponad 1/3 – brak odpowiednich budżetów. Aby sprostać tym wyzwaniom, liderzy ochrony zdrowia podejmują różne działania, przede wszystkim blisko połowa z nich dzieli się najlepszymi praktykami i uczy się od innych. Na pytanie, która organizacja powinna być odpowiedzialna za tworzenie standardów zrównoważonego rozwoju, najwięcej, bo 30% liderów ochrony zdrowia i 38% młodego personelu medycznego wskazuje szpitale lub systemy opieki zdrowotnej, a w drugiej kolejności – firmy z branży technologii medycznych (ponad 20%). – Telemedycyna i zdalna opieka umożliwiają pacjentom dostęp do usług medycznych bez konieczności fizycznego stawiania się w placówkach medycznych, co jest nie tylko wygodne, ale zwiększa bezpieczeństwo w okresach kryzysowych i wyrównuje szanse pacjentów na obszarach o ograniczonym dostępie do specjalistów. Redukcja zużycia zasobów poprzez zdalne konsultacje, minimalizację wizyt w szpitalach oraz efektywniejsze zarządzanie procesami opieki zdrowotnej może pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu sektora zdrowia na środowisko naturalne, a tym samym – na samo zdrowie obywateli. Mnożnikiem tych korzyści może być budowanie kultury współpracy pomiędzy dostawcami usług zdrowotnych i technologii medycznych – uważa dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Źródła

Fot. https://www.pexels.com/photo/people-on-a-video-call-4225920/

KOMENTARZE
Newsletter