Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Stanowisko Koordynatora ds. badań proteomicznych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2024-04-17 - 2024-05-31
Województwo / region:
małopolskie

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje doświadczonego specjalisty do zorganizowania działalności i prowadzenia Pracowni Analiz Proteomicznych. Powstanie Pracowni funkcjonującej na zasadach „core facility” jest częścią projektu pt. „Formation of an Omics and Structural Research Center” realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy". 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • prowadzenie badań na zlecenie
 • analizę danych 
 • merytoryczne wsparcie przy projektowaniu doświadczeń 
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatury 
 • bieżące zaopatrzenie Pracowni w odczynniki i materiały konieczne do badań.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada
 • informację o dorobku naukowym, organizacyjnym i ew. dydaktycznym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. 

Druki oświadczeń (nr 5–7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie Centrum Spraw Osobowych UJ: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny 
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron) 
 • list rekomendacyjny 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i nabyte umiejętności – potencjalnie istotne w pracy.

Przebieg postępowania konkursowego:
Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej. Częścią oceny merytorycznej może być rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Kandydatowi/Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania od negatywnej oceny Komisji Konkursowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Proces konkursowy prowadzony jest zgodnie z Polityką Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zgłoszenie należy przesyłać do 31 maja 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić zapis: Koordynator ds. badań proteomicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do 30 czerwca 2024 r.
Osoby przystępujące do konkursu zostaną poinformowane o jego wynikach drogą elektroniczną. 

Oczekujemy

 • posiadania (co najmniej) tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera 
 • predyspozycji do pracy laboratoryjnej
 • udokumentowanego doświadczenia pracy w laboratorium proteomicznym, w tym obsługi specjalistycznego sprzętu do wysokoprzepustowych analiz proteomicznych

Dodatkowe atuty:

 • współautorstwo w publikacjach naukowych, w których wkład naukowy Kandydata/Kandydatki obejmował badania proteomiczne 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, dokładność i terminowość w realizacji zadań
 • zdolności interpersonalne i komunikatywność
   

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym 
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwości skorzystania z pakietów medycznych i ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Planowany okres zatrudnienia – 29 miesięcy 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1 września 2024 r.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter