Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

Główny telefon: 12 664 60 02

Główny fax: 12 664 69 02

Główny email: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

Strona www: http://www.wbbib.uj.edu.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii należy do grupy najlepszych ośrodków badawczych i dydaktycznych w kraju. W okresowej ocenie przeprowadzonej przez MNiSW uzyskał dwukrotnie najwyższą kategorię A+, posiada również status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący). WBBiB został utworzony w roku 2002, jako jednostka naukowa ma jednak o wiele dłuższą historię, gdyż powstał na bazie działającego od lat 70. XX w. Instytutu Biologii Molekularnej.

Badania prowadzone na Wydziale obejmują bardzo szeroki wachlarz zagadnień – ich cechą wspólną jest skupienie się na procesach biologicznych, biochemicznych i biofizycznych zachodzących na poziomie molekularnym. W chwili obecnej na Wydziale realizowanych jest około siedemdziesięciu niezależnych, dużych i małych projektów naukowych finansowanych w głównej mierze ze źródeł NCN, NCBiR, FNP oraz funduszy europejskich.

Niezmiennie od wielu lat naukowcy z WBBiB współpracują ściśle z wieloma polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi natomiast w ostatnim okresie intensyfikacji uległa współpraca z firmami biotechnologicznymi.

Budowane konsekwentnie zaplecze aparaturowe WBBiB zostało niedawno znacznie poszerzone za sprawą dotacji z UE oraz nagród projakościowych przyznanych przez MNiSW. Dzięki temu Wydział dysponuje obecnie nowoczesnym sprzętem pomiarowym światowej klasy.

W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzone są studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Wysoki poziomi kształcenia jest jednym priorytetów WBBiB. Potwierdzeniem tego nagrody w konkursach na najlepsze programy studiów organizowanych przez MNiSW oraz „Perspektywy”.

 

 

 

 Usługi dla firm 
 


 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, która pozwala na badanie różnorodnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych i zwierzęcych jak również analizę właściwości biochemicznych i biofizycznych makrocząsteczek.

Na wydziale pracują specjaliści od:
spektroskopii EPR
spektroskopii fluorescencji
spektroskopii dichroizmu kołowego
spektrometrii mas
sekwencjonowania peptydów i białek
mikrokalorymetrii
mikroskopii konfokalnej
cytometrii przepływowej.

Oferowane usługi obejmują:
izolację i charakterystykę białek i peptydów
sekwencjonowanie białek i peptydów
analizę stabilności białek i kwasów nukleinowych
oznaczanie stopnia ufosforylowania wybranych białek (Western Blot)
oznaczanie stopnia uszkodzenia DNA pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych (test kometkowy)
detekcję uszkodzeń DNA (analiza mikroskopowa)
analizę poziomu ekspresji wybranych genów na poziomie RNA (Q-RT-PCR) i białka (Western Blot, Elisa)
analizę i przetwarzanie obrazów cyfrowych
oznaczanie wybranych metabolitów wtórnych
ilościowe oznaczanie hepatotoksycznych mikrocystyn
analizę toksyn dla potrzeb zakładów uzdatniania wody i hodowców ryb
projektowanie i produkcję białek rekombinowanych (np. o potencjalnym działaniu farmakologicznym) w prokariotycznych i ekariotycznych systemach ekspresyjnych
opracowywanie strategii oczyszczania białek oraz oczyszczanie białek metodami chromatografii cieczowej
określanie optymalnych formulacji białek
przygotowanie wektorów plazmidowych/retrowirusowych/lentiwirusowych do ekspresji genów
prowadzenie hodowli komórek dla zastosowań klinicznych i diagnostycznych
badania porównawcze proteomów bakterii
badanie oddziaływań białko-ligand metodami spektroskopowymi i kalorymetrycznymi (określanie parametrów powinowactwa leków do ich celów terapeutycznych)
badanie oddziaływań między białkami w komórkach z wykorzystaniem metod mikroskopowych
testowanie wpływu różnych substancji (np. leków) na procesy metaboliczne, strukturę i przeżywalność komórek
badania nad odpowiedzią zapalną, wzrostem nowotworów, aktywnością potencjalnych leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych prowadzone na modelach in vivo (myszy i szczury transgeniczne)
badanie właściwości proangiogennych lub antyangiogennych potencjalnych leków w układach in vitro oraz in vivo
wytwarzanie fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej.

Informacji na temat zasad nawiązywania współpracy udziela Pełnomocnik Dziekana WBBiB UJ ds. administracyjnych:
mgr Piotr Widerski
telefon: 12 664 61 20
e-mail: piotr.widerski@uj.edu.pl
www: www.wbbib.uj.edu.pl/oferta-dla-firm

 

 

 

Magdalena Tworzydło
Specjalista ds. marketingu 
Email magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 79 59 
 
Sekretariat ds. ogólnych
Email sekretariat.wbbib@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 60 02 
Piotr Widerski
Osoba do kontaktu ws. usług dla firm
Email piotr.widerski@uj.edu.pl
Telefon 12 664 61 20
 
Sekretariat ds. studenckich
Email student.wbbib@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 60 00 
STUDIA I STOPNIA (licencjackie)


 
Kierunek BIOCHEMIATrzyletnie stacjonarne studia licencjackie o interdyscyplinarnym charakterze dla osób interesujących się chemicznymi podstawami życia. Kandydaci oprócz chemii i biologii powinni także lubić fizykę – znajomość jej praw ułatwia bowiem zrozumienie zasad funkcjonowania szeregu technik wykorzystywanych w badaniach biomolekuł takich jak białka, kwasy nukleinowe, lipidy czy cukry.

W programie studiów przedmioty poświęcone różnym aspektom biochemii są pogrupowane w bloki tematyczne, spośród których studenci mogą wybierać te, które odpowiadają ich indywidualnym zainteresowaniom. Większości wykładów towarzyszą ćwiczenia prowadzone w świetnie wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Bardzo duży nacisk położony jest na zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych.

WBBiB jest w chwili obecnej jedynym miejscem w Polsce, gdzie Biochemia stanowi osobny kierunek studiów, a nie tylko specjalizację. W roku 2012 kierunek zdobył nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

 
Kierunek BIOTECHNOLOGIA


 

Trzyletnie stacjonarne studia licencjackie kładące główny nacisk na naukowe, a nie inżynieryjne aspekty biotechnologii; w szczególności poświęcone zjawiskom zachodzącym na poziomie komórkowym i molekularnym.

Studia umożliwiają zdobycie gruntownych podstaw z przedmiotów takich jak chemia, fizyka, bioinformatyka i biochemia, co w dalszej perspektywie pozwala na pełniejsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmach żywych oraz ułatwia posługiwanie się technikami powszechnie wykorzystywanymi w badaniach biologicznych. Program obejmuje również przedmioty takie jak: mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia przemysłowa, genetyka molekularna, inżynieria komórkowa, inżynieria białek, biologia komórki, immunologia oraz modelowanie molekularne. Dodatkowo, studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Jednym z głównych założeń kształcenia na tym kierunku jest danie studentom szansy na własnoręczne wykonywanie doświadczeń oraz zapoznanie się z aparaturą i metodami stosowanymi w nowoczesnych laboratoriach. W roku 2013 kierunek Biotechnologia zdobył nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia I stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
Kierunek BIOFIZYKA KOMÓRKOWA I MOLEKULARNA


 

Interdyscyplinarne, stacjonarne studia licencjackie skierowane do osób lubiących przedmioty ścisłe i równocześnie interesujących się zagadnieniami biologicznymi. Program studiów umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy z matematyki, fizyki i chemii oraz podstawowych informacji z wybranych obszarów współczesnej biochemii, fizjologii, immunologii czy genetyki molekularnej. Na szczególną uwagę zasługują takie przedmioty jak programowanie komputerowe, bioinformatyka oraz modelowanie molekularne. W planie studiów dużą część stanowią zajęcia do wyboru oraz kursy poświęcone technikom fizycznym wykorzystywanym w badaniach organizmów żywych.

Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia I stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
STUDIA II STOPNIA (magisterskie)


 
Kierunek BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNADwuletnie stacjonarne studia magisterskie pozwalające zapoznać się z najnowszymi trendami z różnych obszarów biotechnologii (medycznej, roślin, komórki, mikroorganizmów) oraz inżynierii genetycznej, proteomiki i modelowania molekularnego. W toku studiów uczestnicy poznają różne zaawansowane techniki badawcze oraz pod okiem naukowców doskonalą umiejętności praktyczne. Studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do ośrodków akademickich w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

 
Kierunek BIOCHEMIADwuletnie stacjonarne studia magisterskie, których głównym założeniem jest zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w kursach poświęconych różnym obszarom biochemii stosownie do indywidualnych zainteresowań – oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych wykłady i zajęcia praktyczne wybierane są dowolnie. Dzięki rozbudowanym pracowniom specjalizacyjnym studenci mają szansę poznania szeregu zaawansowanych technik badawczo-pomiarowych oraz nabrania doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu eksperymentów. Dobre wyniki w nauce są podstawą do uzyskania stypendium i wyjazdu do ośrodków akademickich w Europie oraz Stanach Zjednoczonych

 
Kierunek BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ  STOSOWANĄNowość na WBBiB UJ. Interesująca oferta dla absolwentów biotechnologii, biochemii, chemii, fizyki medycznej, biofizyki czy informatyki. Dwuletnie, interdyscyplinarne studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym, poświęcone modelowaniu komputerowemu, przetwarzaniu danych biologicznych i programowaniu oraz metodom eksperymentalnym wykorzystywanym współcześnie w obrazowaniu, spektroskopii, genomice i proteomice. Blisko połowa kursów ma charakter praktyczny – zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych lub konwersatoriów.
 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia II stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
STUDIA III STOPNIA (doktoranckie)Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej skierowane są do osób, dla których nauka stała się pasją. Pozwalają pogłębić wiedzę specjalistyczną oraz poszerzyć i udoskonalić wachlarz umiejętności praktycznych. Studia prowadzą do uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych w jednej z czterech dyscyplin: biochemii, biofizyce, biologii lub biotechnologii. Tematyka prac doktorskich określona jest przez prowadzone na Wydziale badania naukowe.

Program studiów doktoranckich obejmuje: uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów i seminariów, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów oraz, przede wszystkim, pracę badawczą, której wyniki stanowią podstawę do napisania rozprawy doktorskiej.
 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia III stopnia są dostępne na stronach:


www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.erk.uj.edu.pl

 
STUDIA PODYPLOMOWE


 
Kierunek: BIOLOGIA MOLEKULARNAJednoroczne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii, mikrobiologii oraz wirusologii.

Zajęciom teoretycznym towarzyszą prezentacje i ćwiczenia z zakresu hodowli komórkowych oraz wybranych technik biochemicznych i metod stosowanych w inżynierii genetycznej.

Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową WBBiB oraz specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ.

 
Kierunek: BIZNES W BIOTECHNOLOGIIInterdyscyplinarne, jednoroczne studia podyplomowe poświęcone transferowi technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacji badań naukowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z branżą life science.

Studia mają charakter doskonalący i realizowane są przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są praktycy – menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju oraz pracownicy naukowi WBBiB UJ.
 
Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji są dostępne na stronach:www.wbbib.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

 

 

 

Newsletter