Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przemysł kosmetyczny w Unii Europejskiej
13.03.2006
Stale zmieniająca się rzeczywistość prawna rynku wspólnotowego wymaga od producentów kosmetyków, stałej uwagi. Tylko przedsiębiorca nieustannie poszerzający wiedzę może skutecznie konkurować na wspólnym rynku.


Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej zaprasza na konferencję Przemysł kosmetyczny w Unii Europejskiej – nowe regulacje techniczne. Jej głównym celem jest przedstawienie Wytycznych COLIPA dotyczących zarządzania zgłoszeniami przypadków niepożądanych oraz projektu Komisji Europejskiej wprowadzającego nowe wymogi dla produktów ochrony przeciwsłonecznej. Dyrektywa kosmetyczna, a w konsekwencji ustawa o kosmetykach, zobowiązuje producenta do udostępniania do celów kontroli danych o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych w następstwie stosowania kosmetyku. Wytyczne COLIPA zostały stworzone po to, aby przedsiębiorcy branży kosmetycznej zbierali, analizowali i archiwizowali zgłoszenia przypadków niepożądanych w zharmonizowany sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali współautorzy wytycznych, a także reprezentanci firm stosujących już podobne systemy zarządzania. Nowoczesne przedsiębiorstwo kosmetyczne kieruje ofertę do coraz bardziej świadomych i wymagających konsumentów. Jedną z metod budowania zaufania klienta do producenta oraz marki jest przejrzyste i spójne zarządzanie zgłoszeniami przypadków niepożądanych. Prezentowane przez nas wytyczne stanowią instrument, który w budowaniu takich relacji należy wykorzystać. Producent stosując jednolitą procedurę zarządzania przypadkami niepożądanymi zyskuje:

  • Spójne i przejrzyste dane - cenny materiał przydatny w ocenie bezpieczeństwa swoich produktów
  • Wiarygodne prezentowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów
  • Wysokiej jakości dossier kosmetyku zawierające ocenione, opisane i zarchiwizowane w standardowy sposób przypadki niepożądane - przejrzyste i wiarygodne dla organów kontroli A jakie to ma znaczenie dla branży kosmetycznej w Polsce? Wdrożenie wspólnego dla wszystkich przedsiębiorców modelu zarządzania zgłoszeniami przypadków niepożądanych usprawni wzajemną współpracę producenta z organami kontroli na zasadzie partnerskich relacji. Pomoże także w budowaniu i utrwalaniu wśród konsumentów oraz organów kontroli wizerunku polskiej branży kosmetycznej jako nowoczesnej i samoregulującej się. Dobrze działająca samoregulacja to taka, w której funkcjonuje pewien powszechnie akceptowany zbiór zasad. A wytyczne COLIPA są tego znakomitym przykładem. Samoregulacja branży kosmetycznej oznacza dbałość o bezpieczeństwo konsumenta oraz przestrzeganie przepisów prawnych bez angażowania aparatu administracji państwowej. Konferencja pomoże małym i średnim przedsiębiorcom branży kosmetycznej poznać sposoby nowoczesnego zarządzania zgłoszeniami przypadków niepożądanych oraz pozwoli wymienić doświadczenia. Będzie też okazją do prezentacji projektowanych na poziomie UE zmian w zasadach określania efektywności działania i oznakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej, które dotyczyć będą nie tylko nas producentów, ale także odbiorców naszych produktów. Szczegółowy program konferencji dostępny jest w dziale "Seminaria kosmetyczne".

  • KOMENTARZE
    Newsletter