Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BiotechTV: Karta charakterystyki = bezpieczeństwo łańcucha dostaw
Karty charakterystyki mają przekazywać informacje zapewniające bezpieczeństwo łańcucha dostaw substancji i mieszanin chemicznych. Dane odczytywane z kart charakterystyki powinny zawierać informacje dotyczące m. in. właściwości, higieny pracy, bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska. Rozporządzenie REACH ściśle określa zasady dotyczące kart charakterystyki.

Zasady sporządzania i dostarczania kart charakterystyki SDS ( z ang. Safety Data Sheet) zostały ujęte w art. 31 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH, z ang. Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals, załącznik nr II), które zmieniono dokumentem Komisji (UE) nr 453/2010 . W powyższych materiałach zawarto również wymogi dla dostawców substancji i mieszanin. Rozporządzenia mają za zadanie uświadomienie istnienia powiązań między informacjami znajdującymi się na karcie charakterystyki a obowiązkami wynikającymi z przepisów o ochronie pracowników.

Karty charakterystyki służą do przekazywania odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa  łańcucha dostaw w temacie substancji i mieszanin chemicznych tj.: właściwości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska.

Wg rozporządzenia REACH format SDS to 16 sekcji, które zatwierdzono na arenie międzynarodowej. Należą do nich:

 • identyfikacja produktu, składu oraz firmy
 • skład
 • identyfikacja zagrożeń
 • pierwsza pomoc
 • środki ochrony przeciwpożarowej
 • środki w przypadku niezamierzonego uwolnienia
 • postępowanie i składowanie
 • kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 • właściwości fizyko-chemiczne
 • stabilność i reaktywność
 • informacje toksykologiczne
 • informacje ekologiczne
 • Postępowanie z odpadami
 • dane o transporcie
 • przepisy prawne
 • informacje dodatkowe

Język danych na karcie ma być językiem urzędowym danego państwa członkowskiego. Dodatkowe, nowe przepisy mają wejść w życie 01.06. 2015 r. Kartę charakterystyki należy dostarczyć dla substancji niebezpiecznych wg rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008, a w przypadku niebezpiecznych mieszanin wg dyrektywy 1999/45/WE do dnia  01.06.2015 r. Również substancje trwałe, bardzo trwałe oraz wykazujące zdolność do bioakumulacji zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH powinny posiadać kartę charakterystyki. Dostawca jest zobowiązany do przekazania karty charakterystyki substancji, w których składniki nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne, ale zawierają co najmniej 1 substancję stanowiącą zagrożenie zdrowia człowieka lub środowiska o stężeniu indywidualnym ≥ 1% wagowo dla niegazowych preparatów oraz ≥ 0,2% objętościowych dla gazowych. Karta powinna być załączona dla substancji widniejących na liście do możliwego wpisania do aneksu XIV REACH (substancje oczekujące na autoryzację).

 

Ewa Giezek z firmy SIAM przedstawia innowacyjne oprogramowanie do kart charakterystyki o nazwie Chemeter. Prezentuje jego zalety i działanie dla przemysłu chemicznego. Przedstawicielka firmy podkreśla również, że oprogramowanie Chemeter oprócz tego, że generuje  automatycznie karty charakterystyki bezpieczeństwa, to wykorzystuje do tego wyjątkowy, inteligentny system obliczania.

 

Autor: Anna Szulc

Źródła

http://www.jula.pl/globalassets/catalog/productdocuments/msds/210032_pl.pdf

http://hts-polska.pl/oznaczenia-ghs,104.html

http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/pl/safety_data_sheet.html

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter