Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Studenci kierunków medycznych będą zobowiązani do zachowania tajemnicy
Studia medyczne to wyjątkowy okres w życiu osób chcących zostać w przyszłości: lekarzami, pielęgniarkami, farmaceutami, fizjoterapeutami itd. Ich cechą szczególną jest intensywne łącznie teorii oraz praktyki. Przyszli medycy w trakcie zajęć klinicznych przełożyć muszą wiedzę zdobytą w książkach na konkretny casus. Wspomniane osoby, choć nie posiadają jeszcze uprawnień zawodowych biorą udział w niezwykłym spotkaniu, jakie odbywa się między osobą chorą i danym ekspertem medycznym. Z całą pewnością najwięcej podobnych sytuacji doświadczają studenci kierunku lekarskiego. To bowiem oni m.in. biorą udział w obchodach lekarskich, przeprowadzają wywiady dotyczące choroby pacjenta, wykonują proste zabiegi medyczne, a wszystkie powyższe czynności niejednokrotnie opisują w dokumentacji konkretnego pacjenta. Czy jednak osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy, podobnej do tej, jaką dochować muszą ich starsi kolędy lekarze?

W Polsce, każdy pacjent ma prawo oczekiwać, by w trakcie leczenia personel medyczny szanował jego godność i gotowość- wspomina o tym zarówno ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i ustawy oraz kodeksy etyczne odnoszące się do zadań podejmowanych przez medycznych specjalistów. Przepisy te wskazują, iż osoba leczona ma prawo wymagać, by w trakcie udzielania jej świadczeń zdrowotnych obecny był wyłącznie, niezbędny do ich wykonania personel medyczny. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty definiuje jednak pewien wyjątek odnoszący się do tytułowych studentów medyczny. Przyszli lekarze oraz pielęgniarki mają prawo być obecni- za zgodą lekarza oraz pacjenta - w trakcie np zabiegów. Najczęściej kliniki będące częścią Uniwersytetów Medycznych w trakcie przyjmowania danej osoby do szpitala informują pisemnie pacjentów, iż z racji na charakter akademicki oddziału osoby hospitalizowane mogą być badane przez studentów medyczny. Tak jak wspomniano badania te to najczęściej wywiady lekarskie, obecność w trakcie zabiegów itd Co ciekawe jednak np studenci stomatologii podejmują w trakcie swej edukacji znacznie bardziej zaangażowane działania, łącznie z leczeniem chorych zębów. Zdarza się, że kliniki stomatologiczne proponują pacjentom tańsze zabiegi medyczne w sytuacji gdy przeprowadzają je adepci ,,nauk dentystycznych".

Sami studenci oraz ich profesorowie zwracają uwagę, iż podobna sytuacja sprawia, że osoby uczące się w dawnych akademiach medycznych uzyskują dostęp do szczegółowej wiedzy. Znają nie tylko imię, nazwisko oraz wygląd pacjenta, ale otrzymują także wiedzę dotyczącą jego stanu zdrowia- na akademickich korytarzach usłyszeć można informacje, zgodnie z którymi spotkać się można z sytuacjami, w których to studenci szykujący się do zdania praktycznego egzaminu z zakresu sporządzania dokumentacji medycznej wykonują zdjęcia prawdziwej historii choroby danego pacjenta. Mamy zatem w tym miejscu do czynienia nie tylko w informacjami osobowymi. Ww. elementy (nazwisko, imię, dane zdrowotne) są, pisząc wprost chronionymi prawem (art.26 kodeksu cywilnego) dobrami osobowymi każdego człowieka. Okazuje się jednak, iż w chwili obecnej nie na żadnych uregulowań obowiązujących studentów do zachowania tajemnicy.

W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do społecznych uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W propozycji zwrócono szczególną uwagę na wagę informacji, jaka umieszczania jest w historii choroby pacjenta. Wskazano, iż część ze wspomnianych informacji odnotowywana jest przez grupę osób do tego formalnie nie uprawnionych. Mowa właśnie o studentach medyczny, którzy na co dzień komunikują się w pacjentami. W projekcie podkreślono, że z racji na ww. prawo pacjenta do poszanowania godności oraz intymności istnieje konieczność zobowiązania przyszłych medycznych ekspertów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskają w trakcie praktycznej nauki zawodu.
Wydaje się jednak, iż wyjątkowa sytuacja, w jakiej znajdują się adepci nauk medycznych wymaga nieco bardziej szczegółowego podejścia do tematu relacji jakie osoby te nawiązują z pacjentami. Konieczne wydaje się stworzenie- obowiązujących przyszłych lekarzy, czy też pielęgniarki- zasad etyczno- prawnych jakie winni przestrzegać w trakcie kontaktu z osobą chorą. Z całą jednak pewnością propozycja Ministerstwa Zdrowia rozpoczyna pozytywny proces zmian.

Źródła

1. Projekt zmiany ustawy o prawach pacjenta i RPP- Warszawa 2014r.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2023>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter