Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Informacje ogólne

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. W wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej Instytut uzyskał  kategorię A.

 

Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny. Obecnie Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy.

 

Znana w świecie Polska Szkoła Fizjologii Mózgu stworzona w latach 1950-70 przez prof. Jerzego Konorskiego, wieloletniego pracownika naukowego i dyrektora Instytutu, stała się impulsem badawczym dla nowych pokoleń i podstawą dla dalszego dynamicznego rozwoju współczesnej neurofizjologii i neurobiologii. Uprawiana obecnie problematyka bazuje na długoletniej tradycji doświadczeń behawioralnych jak również korzysta z nowoczesnych metod biologii molekularnej, biochemii, elektrofizjologii, neuroinformatyki i modelowania.

 

Innym, szczególnie intensywnie rozwijanym obszarem badań w Instytucie Nenckiego jest biologia molekularna i komórkowa. Prowadzone prace dotyczą m.in. molekularnych mechanizmów starzenia się oraz procesów generowania energii w komórce. Wśród wykonywanych w tym nurcie prac podejmuje się próby określenia biochemicznego podłoża działania leków onkologicznych oraz leków stosowanych w terapii cukrzycy i nadciśnienia.

 

Badania prowadzone w Instytucie koncentrują się wokół zagadnień bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia i poprawą życia społeczeństwa. Badania te z jednej strony mają na celu opracowanie nowych metod wczesnej diagnostyki jednostek chorobowych, z drugiej zaś umożliwiają zastosowanie odpowiednich terapii opartych na nowych substancjach leczniczych lub testach psychologicznych.

 

Poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje, ilość pozyskiwanych grantów i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie.

 

Infrastruktura

 

W Instytucie działają 42 pracownie naukowe. Pracownie działające w ramach Centrum Neurobiologii to pracownie typu core-facilities, które oprócz działalności badawczej prowadzą także działalność usługową.

 

Centrum Neurobiologii powstało w ramach realizacji konsorcjalnego projektu kluczowego - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) o wartości ok. 100 mln EURO. Wartość udziału Instytutu Biologii Doświadczalnej w projekcie to ponad 60 mln PLN. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. W skład Centrum Neurobiologii weszło 6 nowoutworzonych ogólnodostępnych laboratoriów (typu core-facilities) wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą i urządzenia.

 

W skład wyposażenia pracowni Centrum Neurobiologii (w ramach projektu CePT) wchodzą m.in.:

  • Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (mikroskop konfokalny skanujący laserowo z FLIM/FRET i FCS, mikroskop konfokalny skanujący laserowo o zwiększonej rozdzielczości spektralnej, zmodernizowany istniejących mikroskop konfokalny Leica TCS SP5 Sted, system obrazowania 3D mikroskopu elektronowego)
  • Pracownia Obrazowania Mózgu: skaner do badań fMRI 3T, aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI), wielomodułowa matryca EEG dla zwierząt
  • Pracownia Badań Przedklinicznych o podwyższonym standardzie: automat do izolacji kwasów nukleinowych i Bioanalizator do RNA, DNA i białek.

Poza projektem CePT w skład Centrum Neurobiologii wchodzi również Pracownia Bioinformatyki, Pracownia Cytometrii, Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Elektrofizjologii, Pracownia Metod Behawioralnych, Pracownia Sekwencjonowania.

 

W roku 2014 Instytut  Nenckiego ponownie stał się właścicielem Stacji Badawczej w Mikołajkach, która  została utworzona w 1951 roku. Głównym zadaniem Stacji jest umożliwienie działalności naukowej badaczom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, zarówno z kraju jak i zagranicy przez udostępnianie laboratoriów i ich wyposażenia oraz oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych i domkach letnich.

 

Studia doktoranckie

 

Studia doktoranckie w Instytucie mają długą tradycję. Pierwsze studia zostały uruchomione w roku 1968. Kolejna edycja studiów miała miejsce w 2001 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Kossut. W latach 2006-2010 kierownikiem studiów została prof. dr hab. Jolanta Barańska, następnie od 2011 do 2014 prof. Jolanta Skangiel-Kramska. Od 2015 roku kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Daniel Wójcik. 

Instytut prowadzi studia w języku polskim i angielskim oraz ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora z nauk biologicznych od 1955 roku oraz biochemii od 2015 roku. Od 1955 ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych z dyscypliny biologia.

Na studiach doktoranckich studiuje 183 osoby. 

 

Szkoła Doktorska

 

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

 

 

"Misją Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest dążenie do doskonałości w badaniach podstawowych w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, z zachowaniem najwyższej jakości prowadzonych badań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, która może być zastosowana w kontekście potrzeb społeczeństwa dla poprawy jakości życia.

Instytut realizuje misję poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne technologie badawcze oraz krajową i międzynarodową współpracę naukową. Strategicznymi kierunkami prowadzonymi przez Instytut Nenckiego są badania układu nerwowego oraz biologicznych i molekularnych podstaw chorób cywilizacyjnych.

Inwestowanie w kapitał ludzki jest realizowane poprzez zatrudnianie najlepszych badaczy i zapewnienie optymalnego środowiska dla rozwoju całej kadry badawczej, od doktoranta po profesora zwyczajnego, a także przez wsparcie administracyjne w realizacji projektów badawczych oraz zapewnienie kadrze badawczej szerokich możliwości współpracy naukowej.

Wykorzystywanie wiodących technologii badawczych jest realizowane poprzez zakup lub wytworzenie nowoczesnej aparatury badawczej, zapewnienie dostępu do różnorodnych modeli badawczych, w tym zwierząt transgenicznych, inwestowanie w rozwój technologii komputerowych, stymulowanie wynalazczości oraz otwieranie pracowni środowiskowych (usługowych) zapewniających społeczności naukowej dostęp do unikatowej aparatury badawczej.

Prowadzenie współpracy naukowej jest realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie występowania o międzynarodowe projekty badawcze, w tym w ramach umów dwustronnych i programów Unii Europejskiej oraz organizację warsztatów i konferencji o zasięgu międzynarodowym"

Instytut im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie z inicjatywy uczniów i współpracowników profesora Nenckiego. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podjął uchwałę o utworzeniu „Instytutu Biologicznego im. Marcelego Nenckiego”. W końcu 1918 roku, między innymi Kazimierz Białaszewicz wraz z Romualdem Minkiewiczem oraz Edwardem Flatauem, wystąpili wspólnie do Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z inicjatywą utworzenia niezależnego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Pierwszym dyrektorem prawnie uznanego Instytutu Nenckiego został prof. Kazimierz Białaszewicz, pod jego kierownictwem Instytut zaczął aktywnie działać, a wydatnie przyczyniły się do tego entuzjazm po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wsparcie inteligencji warszawskiej. Już w okresie międzywojennym Instytut Nenckiego stał się wiodącą placówką biologiczną w kraju. Do takiej roli predysponowała Instytut wybitna kadra, nowoczesny warsztat, tematyka badawcza i bogata biblioteka. Utworzony początkowo z trzech zakładów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Zakładu Fizjologii, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Neurobiologii), w latach 20-tych powiększył się o Zakłady Embriologii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć stacji terenowych, dzięki którym Instytut stał się kolebką polskiej hydrobiologii i oceanografii; najpierw Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, później Stacja Morska na Helu i Stacja Rzeczna w Pińsku. Głównym źródłem autorytetu Instytutu i jego wpływu na rozwój biologii w Polsce były, ukształtowane w ciągu dwóch dekad przedwojennej działalności szkoły naukowe – fizjologii i biochemii porównawczej (profesor Kazimierz Białaszewicz), protozoologii doświadczalnej (profesorowie Jan i Stanisława Dembowscy), etologii (profesor Romuald Minkiewicz) oraz polska szkoła limnologiczna (profesorowie Alfred Lityński i Mieczysław Bogucki).

Wojna zniszczyła znaczący majątek Instytutu, zginęło wielu jego pracowników. Dzięki tym, którzy przeżyli, Instytut już w 1945 roku reaktywował swoją działalność. Początkowo mieścił się w czteropokojowym mieszkaniu w Łodzi. Szczególne zasługi w tym pionierskim okresie powojennym mają profesorowie Włodzimierz i Stella Niemierko (Zakład Biochemii), Jan i Stanisław Dembowscy (Zakład Biologii), Jerzy Konorski i Liliana Lubińska (Zakład Neurofizjologii). Wymienieni profesorowie odtworzyli laboratoria, rozpoczęli prace badawcze i zgromadzili wokół siebie zdolną młodzież, z której znakomita większość kontynuowała swą karierę naukową w Instytucie im. Marcelego Nenckiego przez wiele lat. Z chwilą powstania Polskiej Akademii Nauk, Instytut został włączony w jej strukturę. W latach 1953 – 55 wszystkie zespoły badawcze przeniosły się do Warszawy, do specjalnie wybudowanej siedziby przy ulicy Pasteura 3.

W ciągu ostatniego półwiecza Instytut przeszedł wiele zmian organizacyjnych, utrzymując jednak większość dotychczasowych kierunków badawczych i wzbogacając swoją działalność o szereg nowych. Obecnie w Instytucie pracuje około 360 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, będącej częścią Instytutu Biologii Doświadzalnej PAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promujacego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego

http://www.youtube.com/watch?v=zTse2TLOLS4&list=UUQ6tUGCY46A0srd__f_zniA

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter