Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Informacje ogólne

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. W wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej Instytut uzyskał  kategorię A.

 

Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny. Obecnie Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy.

 

Znana w świecie Polska Szkoła Fizjologii Mózgu stworzona w latach 1950-70 przez prof. Jerzego Konorskiego, wieloletniego pracownika naukowego i dyrektora Instytutu, stała się impulsem badawczym dla nowych pokoleń i podstawą dla dalszego dynamicznego rozwoju współczesnej neurofizjologii i neurobiologii. Uprawiana obecnie problematyka bazuje na długoletniej tradycji doświadczeń behawioralnych jak również korzysta z nowoczesnych metod biologii molekularnej, biochemii, elektrofizjologii, neuroinformatyki i modelowania.

 

Innym, szczególnie intensywnie rozwijanym obszarem badań w Instytucie Nenckiego jest biologia molekularna i komórkowa. Prowadzone prace dotyczą m.in. molekularnych mechanizmów starzenia się oraz procesów generowania energii w komórce. Wśród wykonywanych w tym nurcie prac podejmuje się próby określenia biochemicznego podłoża działania leków onkologicznych oraz leków stosowanych w terapii cukrzycy i nadciśnienia.

 

Badania prowadzone w Instytucie koncentrują się wokół zagadnień bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia i poprawą życia społeczeństwa. Badania te z jednej strony mają na celu opracowanie nowych metod wczesnej diagnostyki jednostek chorobowych, z drugiej zaś umożliwiają zastosowanie odpowiednich terapii opartych na nowych substancjach leczniczych lub testach psychologicznych.

 

Poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje, ilość pozyskiwanych grantów i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie.

 

 

 

 

Infrastruktura

 

W Instytucie działają 42 pracownie naukowe skupione wokół 5 zakładów:  Biologii Komórki, Biochemii, Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Neurofizjologii oraz Centrum Neurobiologii. Pracownie działające w ramach Centrum Neurobiologii to pracownie typu core-facilities, które oprócz działalności badawczej prowadzą także działalność usługową.

 

Centrum Neurobiologii powstało w ramach realizacji konsorcjalnego projektu kluczowego - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) o wartości ok. 100 mln EURO. Wartość udziału Instytutu Biologii Doświadczalnej w projekcie to ponad 60 mln PLN. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. W skład Centrum Neurobiologii weszło 6 nowoutworzonych ogólnodostępnych laboratoriów (typu core-facilities) wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą i urządzenia.

 

W skład wyposażenia pracowni Centrum Neurobiologii (w ramach projektu CePT) wchodzą m.in.:

  • Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (mikroskop konfokalny skanujący laserowo z FLIM/FRET i FCS, mikroskop konfokalny skanujący laserowo o zwiększonej rozdzielczości spektralnej, zmodernizowany istniejących mikroskop konfokalny Leica TCS SP5 Sted, system obrazowania 3D mikroskopu elektronowego)
  • Pracownia Obrazowania Mózgu: skaner do badań fMRI 3T, aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI), wielomodułowa matryca EEG dla zwierząt
  • Pracownia Modeli Zwierzęcych: pomieszczenia do hodowli zwierząt transgenicznych (wyposażone w regały, zautomatyzowane klatki intelicages, itp.) dla myszy i szczurów
  • Pracownia Neurobiologii Molekularnej: stanowisko do dwukierunkowej elektroforezy, Real-time PCR
  • Pracownia Badań Przedklinicznych o podwyższonym standardzie: automat do izolacji kwasów nukleinowych i Bioanalizator do RNA, DNA i białek.

Poza projektem CePT w skład Centrum Neurobiologii wchodzi również Pracownia Bioinformatyki. 

 

Ponadto w Instytucie funkcjonuje wiele innych ogólnodostępnych nowoczesnych stanowisk badawczych prowadzących działalność usługową. Są to m.in. pracownia Mikroskopii Elektronowej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Testów Behawioralnych oraz Elektrofizjologii.

 

  • Pracownia Cytometrii oferuje BD FACSAria sorter komórkowy, cytometr przepływowy, cytometryskaningowy
  • Pracownia Mikroskopii Elektronowej wyposażona jest w wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy transmisyjny JEM 1400, który umożliwia wizualizację składu preparatów biologicznych
  • Stanowisko elektrofizjologiczne do pomiarów aktywności mitochondrialnych kanałów jonowych
  • Stanowisko spektrofotometryczne wyposażone w Spectra Max M5, Aequorynometr infinite F200
  • Stanowisko Testów Behawioralnych wyposażone jest w kompletny zestaw zautomatyzowanych i skomputeryzowanych testów do oceny charakterystycznych zachowań gryzoni.

 

 

W roku 2014 Instytut  Nenckiego ponownie stał się właścicielem Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, która  została utworzona w 1951 roku. Głównym zadaniem Stacji jest umożliwienie działalności naukowej badaczom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, zarówno z kraju jak i zagranicy przez udostępnianie laboratoriów i ich wyposażenia oraz oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych i domkach letnich.

 

Studia doktoranckie

 

Studia doktoranckie w Instytucie mają długą tradycję. Pierwsze studia zostały uruchomione w roku 1968. Kolejna edycja studiów miała miejsce w 2001 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Kossut. W latach 2006-2010 kierownikiem studiów została prof. dr hab. Jolanta Barańska, następnie od 2011 do 2014 prof. Jolanta Skangiel-Kramska. Od 2015 roku kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Daniel Wójcik. 

Instytut prowadzi studia w języku polskim i angielskim oraz ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora z nauk biologicznych od 1955 roku oraz biochemii od 2015 roku. Od 1955 ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych z dyscypliny biologia.

Na studiach doktoranckich studiuje 183 osoby. 

 

Do your Ph.D. at Nencki Institute - see why it's worth it!

 

"Misją Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest dążenie do doskonałości w badaniach podstawowych w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, z zachowaniem najwyższej jakości prowadzonych badań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, która może być zastosowana w kontekście potrzeb społeczeństwa dla poprawy jakości życia.

Instytut realizuje misję poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, nowoczesne technologie badawcze oraz krajową i międzynarodową współpracę naukową. Strategicznymi kierunkami prowadzonymi przez Instytut Nenckiego są badania układu nerwowego oraz biologicznych i molekularnych podstaw chorób cywilizacyjnych.

Inwestowanie w kapitał ludzki jest realizowane poprzez zatrudnianie najlepszych badaczy i zapewnienie optymalnego środowiska dla rozwoju całej kadry badawczej, od doktoranta po profesora zwyczajnego, a także przez wsparcie administracyjne w realizacji projektów badawczych oraz zapewnienie kadrze badawczej szerokich możliwości współpracy naukowej.

Wykorzystywanie wiodących technologii badawczych jest realizowane poprzez zakup lub wytworzenie nowoczesnej aparatury badawczej, zapewnienie dostępu do różnorodnych modeli badawczych, w tym zwierząt transgenicznych, inwestowanie w rozwój technologii komputerowych, stymulowanie wynalazczości oraz otwieranie pracowni środowiskowych (usługowych) zapewniających społeczności naukowej dostęp do unikatowej aparatury badawczej.

Prowadzenie współpracy naukowej jest realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie występowania o międzynarodowe projekty badawcze, w tym w ramach umów dwustronnych i programów Unii Europejskiej oraz organizację warsztatów i konferencji o zasięgu międzynarodowym"

Instytut im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie z inicjatywy uczniów i współpracowników profesora Nenckiego. W 1911 roku Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podjął uchwałę o utworzeniu „Instytutu Biologicznego im. Marcelego Nenckiego”. W końcu 1918 roku, między innymi Kazimierz Białaszewicz wraz z Romualdem Minkiewiczem oraz Edwardem Flatauem, wystąpili wspólnie do Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z inicjatywą utworzenia niezależnego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Pierwszym dyrektorem prawnie uznanego Instytutu Nenckiego został prof. Kazimierz Białaszewicz, pod jego kierownictwem Instytut zaczął aktywnie działać, a wydatnie przyczyniły się do tego entuzjazm po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wsparcie inteligencji warszawskiej. Już w okresie międzywojennym Instytut Nenckiego stał się wiodącą placówką biologiczną w kraju. Do takiej roli predysponowała Instytut wybitna kadra, nowoczesny warsztat, tematyka badawcza i bogata biblioteka. Utworzony początkowo z trzech zakładów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Zakładu Fizjologii, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Neurobiologii), w latach 20-tych powiększył się o Zakłady Embriologii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć stacji terenowych, dzięki którym Instytut stał się kolebką polskiej hydrobiologii i oceanografii; najpierw Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, później Stacja Morska na Helu i Stacja Rzeczna w Pińsku. Głównym źródłem autorytetu Instytutu i jego wpływu na rozwój biologii w Polsce były, ukształtowane w ciągu dwóch dekad przedwojennej działalności szkoły naukowe – fizjologii i biochemii porównawczej (profesor Kazimierz Białaszewicz), protozoologii doświadczalnej (profesorowie Jan i Stanisława Dembowscy), etologii (profesor Romuald Minkiewicz) oraz polska szkoła limnologiczna (profesorowie Alfred Lityński i Mieczysław Bogucki).

Wojna zniszczyła znaczący majątek Instytutu, zginęło wielu jego pracowników. Dzięki tym, którzy przeżyli, Instytut już w 1945 roku reaktywował swoją działalność. Początkowo mieścił się w czteropokojowym mieszkaniu w Łodzi. Szczególne zasługi w tym pionierskim okresie powojennym mają profesorowie Włodzimierz i Stella Niemierko (Zakład Biochemii), Jan i Stanisław Dembowscy (Zakład Biologii), Jerzy Konorski i Liliana Lubińska (Zakład Neurofizjologii). Wymienieni profesorowie odtworzyli laboratoria, rozpoczęli prace badawcze i zgromadzili wokół siebie zdolną młodzież, z której znakomita większość kontynuowała swą karierę naukową w Instytucie im. Marcelego Nenckiego przez wiele lat. Z chwilą powstania Polskiej Akademii Nauk, Instytut został włączony w jej strukturę. W latach 1953 – 55 wszystkie zespoły badawcze przeniosły się do Warszawy, do specjalnie wybudowanej siedziby przy ulicy Pasteura 3.

W ciągu ostatniego półwiecza Instytut przeszedł wiele zmian organizacyjnych, utrzymując jednak większość dotychczasowych kierunków badawczych i wzbogacając swoją działalność o szereg nowych. Obok działających od lat Zakładów Neurofizjologii, Biochemii Komórki, Biochemii Mięśni, Biologii Komórki, utworzono w 1997 roku Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej. Powołano wiele nowych laboratoriów zarówno badawczych, jaki i aparaturowych. Obecnie w Instytucie pracuje około 300 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, będącej częścią Instytutu Biologii Doświadzalnej PAN

 

 

 

HORYZONT2020 W INSTYTUCIE NENCKIEGO

 

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl szkoleń na temat HORYZONTU2020, największego w historii Unii programu w zakresie badań naukowych i innowacji. Podczas szkoleń i dni informacyjnych prowadzonych przez specjalistów z Krajowego Punktu Kontaktowego UE oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dowiedzą się Państwo, jak znaleźć  odpowiedni konkurs, partnerów, a także jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań lub stypendiów.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu HORYZONT2020 W INSTYTUCIE NENCKIEGO odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego w dniu 15 lipca 2014 r.
o godz. 11:00
. Obejmie ono następujące zagadnienia:

·         Przedstawienie oferty Sieci KPK PB UE

·         Horyzont 2020 – struktura nowego programu ramowego UE

·         Zasady udziału w Programie

·         Granty ERC

·         Działania Marii Skłodowskiej-Curie

·         ‘Widening Participation’

·         Spójność H2020 z funduszami strukturalnymi.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zgłoszenie udziału: http://h2020.evenea.pl/

 

Kontakt: Marta Rucińska      
m.rucinska@nencki.gov.pl    
22 589 23 30

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promujacego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego

http://www.youtube.com/watch?v=zTse2TLOLS4&list=UUQ6tUGCY46A0srd__f_zniA

 

 

   Instytut Nenckiego sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego siedmioletni budżet to prawie 80 mld EUR. Kluczowym zadaniem „Horyzontu 2020” jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

 

Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała do dyrektorów placówek naukowych o podjęcie wspólnych działań w ramach „Paktu dla Horyzontu 2020”. Pakt ma zmotywować polskich uczonych do sięgania po środki europejskie programu. Przystąpienie do niego to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli.

 

Rada Naukowa Instytutu Nenckiego na posiedzeniu dnia 27 czerwca br. przyjęła postanowienia "Paktu dla Horyzontu 2020" i zgłosiła przystąpienie Instytut do grona sygnatariuszy. 

 

 

 

 

 

Dnia 31 maja 2014 r., pod hasłem TIME, odbędzie się na Stadionie Narodowym 18. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jak co roku ponad 200 instytucji z kraju i zagranicy zaprezentuje pokazy z różnych dziedzin nauki.

Doktoranci Instytutu Nenckiego w namiocie A45 przedstawią dwa pokazy, na które serdecznie zapraszamy.

 

MÓZG NA CZASIE

Obalamy powielany na co dzień mit, mówiący że na pewnym etapie życia ilość komórek w mózgu może tylko maleć i że neurogeneza, tzn. powstawanie nowych komórek nerwowych nie zachodzi u dorosłych. Wiele badań dowodzi, że w dorosłym mózgu występują nieduże ilości nerwowych komórek macierzystych, z których mogą powstawać nowe dojrzałe neurony. Zainteresowane osoby poznają historię tego odkrycia, najnowszy proponowany przez naukowców schemat powstawania neuronów, oraz dowiedzą się w jaki sposób neurogeneza w rozwoju prenatalnym tworzy fundamenty dla reszty przemian i zjawisk fizjologicznych w mózgu. Podczas pokazu uczestnicy samodzielnie stworzą prosty model mózgu na wczesnym etapie rozwoju (z udostępnionych na stanowisku elementów) oraz dowiedzą się, w jakie struktury wraz z upływającym czasem przekształcają się jego poszczególne części.

 

MAŁY CHEMIK DZIŚ I JUTRO - JAK SIĘ TERAZ ROBI MAGICZNE ELIKSIRY?

Stanowisko przygotowane dla najmłodszych imitować będzie prawdziwe współczesne laboratorium, a oni sami będą mieli okazję zmienić się w biologów i chemików doświadczalnych. Na miejscu dostępne będą różne przedmioty używane przez naukowców w doświadczeniach (menzurki, pipety , pęsety, probówki itp.). Eksperyment polegać będzie na mieszaniu ze sobą różnokolorowych roztworów (woda + farby nietoksyczne) za pomocą narzędzi dostępnych w prawdziwym laboratorium. Dodatkowymi materiałami dostępnymi na stanowisku będą suchy lód i płyn do mycia naczyń. Dzięki temu roztwory będą się pienić i „parować”. Doświadczenia wykonywane będą pod nadzorem organizatora.

 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki dokonało oceny aktywności placówek ubiegających się o granty w roku 2013. Najwięcej środków trafiło do uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Adama Mickiewicza w Poznaniu. Określono także tzw. współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych. Na pierwszym miejscu znalazł się Instytut Fizyki PAN z wynikiem 60 proc., natomiast na drugim, z wynikiem 55 proc. - Instytutowi Nenckiego.

 

 

 

Zapraszamy na pokazy filmów przyrodniczych z cyklu BIO-FILM, odbywające się w poniedziałki w Instytucie Nenckiego

Więcej informacji: http://nenckifilm.evenea.pl/

 

 

VIDEOCAST INSTYTUTU NENCKIEGO

http://www.youtube.com/watch?v=RAqPZTNb6w0&list=UUQ6tUGCY46A0srd__f_zniA&feature=player_embedded

news

<Czerwiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
31
1
2
3
4
6
Marketing w branży health&beauty
2019-06-06 do 2019-06-06
8
9
10
11
Beauty Innovations 2019
2019-06-11 do 2019-06-11
15
16
17
18
Innowacyjny Szpital: Matka i dziecko
2019-06-18 do 2019-06-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Newsletter