Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Tajemnica medyczna a ochrona danych w placówkach medycznych
Tajemnica medyczna a ochrona danych w placówkach medycznych
Placówki medyczne – ze względu na charakter prowadzonej działalności – przetwarzają duże zbiory danych osobowych. W tym przypadku w grę chodzą nie tylko dane teleadresowe, ale także historia medyczna pacjentów placówek. W związku z tym – i obowiązującym bezwzględnie od 25 maja 2018 roku ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) – konieczne jest właściwe wyszkolenie personelu medycznego i poinformowanie placówek medycznych o niezbędnych środkach ostrożności. W tym celu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Naczelną Izba Lekarską, Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Radomiu i Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizowała konferencję naukową pt. "Tajemnica medyczna praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów" – pod honorowym patronatem GIODO.

 

W trzech sesjach tematycznych kierowanych do personelu medycznego podczas konferencji zostały poruszone następujące tematy:

* Prawo do prywatności pacjentów – wyzwania w świetle przepisów o ochronie danych;

* Nowe podejście do Ochrony Danych Pacjentów w świetle RODO;

* O granicach tajemnicy medycznej, czyli kiedy osoba wykonująca zawód medyczny może ją naruszyć.

– Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych to szczególnie wrażliwy temat, obarczony – oprócz kwestii prawnych – także dużą odpowiedzialnością etyczną. Stykając się z pacjentami personel medyczny jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych osobowych, ale także przestrzeganie prawa pacjenta do poszanowania prywatności. Należyte wypełnianie tych obowiązków wymaga specjalistycznej wiedzy, którą dla bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz bezpieczeństwa samego personelu medycznego – wraz z innymi organizacjami – postanowiliśmy przybliżyć na konferencji naukowej. Takie szkolenia są niezbędne także dlatego, że personel medyczny obowiązuje tajemnica medyczna, a niejednokrotnie skomplikowane sytuacje w codziennej pracy zmuszają personel do podejmowania decyzji związanych z informacjami medycznymi i przetwarzaniem danych. Ważne, żeby podejmowane decyzje były zgodne z obowiązującym prawem i prawami pacjenta. Aspekty prawne naszej pracy są równie ważne, jak umiejętności z zakresu medycyny, ponieważ tylko łącząc te dwie umiejętności możemy dać pacjentom prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, które w naszej dziedzinie jest kluczowe – mówi Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W konferencji uczestniczyli:

* prof. dr hab. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego;

* dr n. prawn. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatela;

* dr n. prawn. Edyta Bielak-Jomaa; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

* Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

* Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;

* prof. dr hab. n. med.Romuald Krajewski – Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej;

* Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

* dr hab. Dorota Karkowska, prof. Uczelni Łazarskiego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;

* dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera;

* Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta;

* ks. dr Arkadiusz Nowak, przedstawiciel Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;

* Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

* Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

* dr Krzysztof Świtała, Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

* Piotr Winciunas, Sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej;

* Ewa Kiec, prokurator, doradca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. biegłych sądowych.

25 maja 2016 roku weszło w życie na terenie UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Właśnie kończy się okres przejściowy i rozporządzenie ostatecznie będzie obowiązywało wszystkie podmioty na terenie całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. RODO przewiduje znacznie surowsze sankcje finansowe niż występujące dotychczas przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. dla tych, którzy niewłaściwie zabezpieczają dane osobowe. Mogą one wynosić w zależności od naruszenia odpowiednio do 10 mln euro albo 2% łącznego światowego obrotu przedsiębiorstwa lub do 20 mln euro albo do 4% łącznego obrotu światowego przedsiębiorstwa.

Na terenie Polski obowiązują także przepisy o Ochronie Danych Osobowych – zgodnie z artykułem 51. oraz 52. ustawy o ochronie danych osobowych – kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, a także administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega karze.

KOMENTARZE
Newsletter