Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ograniczenia sprzedaży leków OTC na przeziębienie. MZ już zadecydowało.
Jak można się domyślić chodzi o sprzedaż preparatów z kodeina, dekstrometorfanem i efedryną. Obecnie brak było konkretnej regulacji co do ilości wydawanych opakowań. Czy czekające nas obostrzenia rzeczywiście zmienią sytuację na lepsze?

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ogranicza sprzedaż leków zawierających wspomniane substancje do jednego opakowania. Dodatkowo wprowadza obowiązek udzielenia rzetelnej informacji przez farmaceutę jakie konsekwencje może mieć nadużywanie takiego preparatu.

Środowisko farmaceutyczne już od dawna dyskutuje o problemie w dostępności środków na przeziębienie zawierających kodeinę, dekstrometorfan i efedrynę ze względu na ich zastosowanie pozamedyczne wykorzystywane głownie przez młodzież. Chodzi oczywiście o ich uboczne działanie odurzające.

Najważniejszy z punktu widzenia pracy farmaceuty zapis brzmi:

 1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi zawierającymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, posiadającymi kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, mogą prowadzić wyłącznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

2. Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w ramach jednorazowej sprzedaży, podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawartości w nich określonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza.

3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

4. Wydając produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, farmaceuta lub technik farmaceutyczny informuje, że wydawany produkt leczniczy zawiera substancję psychoaktywną, i podaje pacjentowi informację na temat sposobu dawkowania oraz o możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego.

5. Minister Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalny poziom ich zawartości w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktów leczniczych, a także sposób ich dawkowania.

 

Poza tym Ministerstwo Zdrowia proponuje uregulowanie między innymi kwestii usprawnienia procedur administracyjnych zezwalających Państwowej Inspekcji Sanitarnej z większą skrupulatnością i  lepszym mechanizmem wykonawczym kontrolować podmioty, które wprowadzają do obrotu te substancje oraz objęcie od razu mocą ustawy 114 nowych substancji, które dzisiaj mają status dopalaczy, a będą narkotykami.

Projekt wydaje się być próbą wprowadzenia w życie słusznej idei. Nie rozwiązuje on jednak nadal sprawy wędrówki między aptekami w celu nabycia większej ilości takich specyfików. Proceder ten jest bardzo trudny do weryfikacji a przez to do wyeliminowania. Ważne jednak jest to, że projekt daje do ręki pewne narzędzie, które chociaż na małą skalę będzie utrudniał szeroki dostęp do popularnych preparatów na przeziębienie mogących dostać się w niepowołane ręce.

Źródła

http://www.mz.gov.pl/

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3107

 

http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/projekty-ustaw/projekt-7-3107-rzadowy-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

KOMENTARZE
Newsletter