Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?
Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt. „Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce” innowacje w sektorze farmaceutycznym mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, jakości kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednak do tej pory potencjał działalności innowacyjnej tej branży w Polsce nie był w pełni wykorzystywany. Zdając sobie sprawę z wagi tego problemu przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej oraz biznesu starali się odpowiedzieć na pytanie: jakie mechanizm zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce?

 

Debata ekspercka rozpoczęła się od dyskusji na temat znaczenia innowacji medycznych dla społeczeństwa i gospodarki. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że wspieranie tego typu działalności może przyczynić się nie tylko do lepszego stanu zdrowia pacjentów, ale także do znaczących korzyści ekonomicznych. Potwierdzają to analizy gospodarcze, m.in. dotyczące kosztów pośrednich chorób. Prof. Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zauważa – Należy pamiętać o liczeniu wszelakich kosztów związanych z chorobami, gdyż inwestowanie musi być opłacalne dla wszystkich interesariuszy będących stronami tego procesu.

Zidentyfikowana potrzeba inwestycji w innowacje farmaceutyczne nie została do tej pory zaspokojona. Uczestnicy debaty proponowali wiele możliwości, aby ten potencjał wykorzystać. W szczególności wymieniano działania na poziomie regulacyjnym przyczyniające się do rozwoju innowacyjności. Wspomniano m.in. o tzw. refundacyjnym trybie rozwojowym (RTR), który jest w zamyśle jednym z instrumentów wpisujących się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przede wszystkim w zakresie wspierania innowacyjności polskiej gospodarki w obszarze badań i rozwoju. Ma stanowić zachętę do zwiększenia inwestycji i transferu technologii. Przedstawiona inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez producentów leków, niemniej ciągle wymaga dopracowania.

Z perspektywy przedsiębiorcy, który może podjąć decyzję o zwiększeniu swojej obecności inwestycyjnej w Polsce w obszarze badań i rozwoju oraz produkcji leków, bardzo istotna jest przewidywalność systemu, którą mają zapewnić m.in.:

* możliwość przeglądu potencjału innowacyjnego (portfel innowacyjny),

* plany dla refundacji, uwzględniające także przewidywane wydatki przy rosnących dostępnych zasobach w ochronie zdrowia,

* wprowadzenie definicji dla innowacji w farmacji,

* wspólne, wieloośrodkowe wypracowanie kryteriów rankingujących,

* uwzględnienie kosztów pośrednich w ocenie efektywności kosztowej technologii lekowych,

* uwzględnienie dostępu do innowacji lekowej w stosunku do średniej europejskiej (np. o podobnej sile nabywczej czy też etapie rozwoju systemu ochrony zdrowia).

– Dostęp do innowacyjnych terapii to inwestycja zarówno w kapitał ludzki, jak i w rozwój gospodarczy Polski. Towarzyszyć mu mogą także większe inwestycje kapitałowe oraz wsparcie dla transferu nowoczesnych technologii. Te pozytywne zmiany będą przebiegać szybciej, jeśli wypracowany zostanie system zachęt ułatwiających podejmowanie takich decyzji. Taka próba została podjęta przy okazji nowelizacji prawa w tzw. Refundacyjnym Trybie Rozwojowym. Warto doskonalić to narzędzie. Otwarty dialog administracji publicznej z przemysłem oraz stabilna, długofalowa polityka zdrowotna z jasnymi celami i kryteriami dla ustalenia priorytetów – to najistotniejsze oczekiwania. Stanowiłoby to o przewidywalności i stabilizacji rynku, czyli bardzo istotnych czynnikach wymaganych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – mówi Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego przy Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Ważne jest również środowisko biznesowe prowadzenia innowacyjnej działalności farmaceutycznej. Producenci leków chcąc zaangażować się w wieloletnie, kosztowne badania naukowe i kliniczne muszą mieć pewność stałości warunków, w których są one prowadzone. Chodzi m.in. o wprowadzenie długookresowej strategii zdrowotnej i ustalenie priorytetów zdrowotnych, ale także pewność w zakresie warunków finansowych prowadzonej działalności. Dr Krzysztof Chlebus z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla – Cele polityki zdrowotnej powinny być długofalowe (a więc chronione przed politycznym koniunkturalizmem), sparametryzowane i – pod presją społeczną – rozliczne.

Bardzo istotną kwestią wspierającą innowacyjność branży farmaceutycznej jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy. W szczególności konieczna jest debata publiczna na ten temat uwzględniająca nie tylko regulatorów i producentów, ale także obywateli korzystających z tych leków. W tym celu konieczne jest wzmacnianie świadomości społecznej w tej kwestii, m.in. przez nagłaśnianie dobrych praktyk i doświadczeń.

Raport można pobrać na stronie internetowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

Projekt realizowany we współpracy z Komitetem Farmaceutycznym przy Amerykańskiej Izbie Handlowej.

--

Materiał prasowy Instytutu Innowacyjna Gospodarka. Fot. Adam Zalewski.

KOMENTARZE
Newsletter