Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji
Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Firma Pure Biologics S.A. opublikowała prospekt w związku z ofertą publiczną, w której zaoferowanych zostanie do 600.000 akcji serii E. Pure Biologics z emisji akcji serii E zamierza pozyskać ok. 57 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój spółki, m.in. na realizację obecnie prowadzonych projektów B+R, a także na rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych, alternatywnych celów molekularnych, które potencjalnie mogą stanowić cele terapeutyczne dla nowych leków w leczeniu nowotworów i układu immunologicznego.

 

Wielkość oferty nie przekroczy 600.000 akcji nowej emisji serii E. Od dnia 23 listopada 2020 r. rozpocznie się proces budowania Księgi Popytu. W dniu 20 listopada spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę maksymalną akcji. Zapisy na akcje będą prowadzone od 24 do 30 listopada 2020 r. Pure Biologics planuje przenieść akcje na rynek regulowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. Doradcą prawnym emitenta jest kancelaria GESSEL. – Środki pozyskane od inwestorów pomogą nam w realizacji strategicznych celów. Większa część środków zostanie przeznaczona jako wkład własny na dalsze prace w ramach utworzonego portfolio terapeutycznego, tj. te prace, na których realizację pozyskaliśmy już dofinansowanie unijne. Pozyskanie kapitału w ramach bieżącej oferty będzie też krokiem, który ma na celu zintensyfikować rozwój Pure Biologics w zakresie leków biologicznych oraz nowoczesnych terapii medycznych stosowanych w immunoonkologii. Planujemy rozszerzyć wachlarz realizowanych projektów o nowe wskazania medyczne, a także przystąpić do badań nad zupełnie nowymi cząsteczkami. Część środków z emisji spółka chce wykorzystać do rozbudowy i modernizacji infrastruktury badawczej, która jest niezbędna do realizacji prac projektowych – komentuje dr Filip Jeleń, współzałożyciel i prezes zarządu Pure Biologics S.A.

 

Cele emisyjne

Podstawą strategii rozwoju spółki jest budowanie zrównoważonego portfolio terapeutycznego skoncentrowanego na rozwoju kandydatów na leki biologiczne do zastosowania w obszarze immunoonkologii oraz rozwoju opartych o aptamery pozaustrojowych terapii dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, autoimmunologicznymi i rzadkimi. Wypracowane w ramach portfolio rozwiązania będą mogły stanowić podstawę nawiązania współpracy z dużymi koncernami farmaceutycznymi i komercjalizacji zapewniającej zysk. Kompetencje Pure Biologics pozwalają realizować projekty rozwoju leków i terapeutycznych wyrobów medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów przedklinicznych, całkowicie w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój w ramach aktualnie realizowanego programu terapeutycznego obejmującego kluczowe projekty (trzy projekty rozwoju leków biologicznych opartych o przeciwciała, dwa projekty rozwoju pozaustrojowych terapii opartych o aptamery), rozszerzyć niektóre z prowadzonych programów o nowe wskazania medyczne, a także rozbudować portfolio projektów o nowe cele molekularne, stanowiące podstawę do rozwoju nowych leków biologicznych.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w prospekcie do głównych celów emisyjnych spółki należy:

●Zapewnienie wkładów własnych na realizację kluczowych projektów w ramach zawartych umów o dofinansowanie z NCBR:

Dostęp do kapitału w przypadku Pure Biologics jest kluczowy z punktu widzenia budowy wartości firmy. Zapewnienie finansowania zewnętrznego pozwala spółce realizować prowadzone projekty tak, by osiągnąć stopień zaawansowania rozwijanych kandydatów, odpowiadający przestrzeni okna komercyjnego do zawarcia umów o charakterze partneringowym lub licencyjnym. Pure Biologics obecnie dysponuje zdywersyfikowanym portfelem pięciu tzw. kluczowych projektów. Kluczowe projekty, zgodnie z budżetami zatwierdzonymi w umowach o dofinansowanie, wymagają łącznych nakładów (dofinansowania ze środków publicznych i wkładu własnego spółki) w kwocie ok. 113,4 mln zł, na którą składają się wkład własny 30,8 mln zł oraz dofinansowanie 82,6 mln zł. Wartość ta odzwierciedla tzw. budżet podstawowy, szacowany wg kosztów w 2018 r. Środki pozyskane z emisji akcji serii E mają na celu m.in. pokryć wkład własny wnoszony w ramach kosztów badań realizowanych projektów, aż do momentu ich potencjalnej komercjalizacji. Spółka szacuje, iż w latach 2020-2023 łączne nakłady (dofinansowanie publiczne i wkład własny) potrzebne na zrealizowanie kluczowych projektów wyniosą ok. 130,4 mln zł.

●Rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego:

Systematycznie powiększająca się skala działalności spółki wymaga także zapewnienia odpowiedniego zaplecza laboratoryjno-badawczego. Dlatego część środków pozyskanych z publicznej oferty akcji spółka zamierza przeznaczyć na modernizację oraz zakupu nowych wysokospecjalistycznych urządzeń badawczo-pomiarowych. Wśród kluczowych aspektów branych pod uwagę przy definiowaniu tego celu należy wymienić: zapewnienie wysokich standardów środowiskowych dla prowadzonych prac badawczych oraz poufności prowadzonych badań, aż do pierwszej fazy badań klinicznych, dążenie spółki do wyeliminowania ryzyka uzależnienia się od innych podmiotów prowadzących badania oraz rynkowy wzrost zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

●Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z obecnie realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego oraz rozwój nowych projektów B+R opartych o nowe cele molekularne:

Uzyskanie pozytywnych wyników w ramach obecnie prowadzonych przez spółkę programów badawczych będzie podstawą do zainicjowania nowych projektów B+R. Pure Biologics zakłada, iż opracowywane aktualnie cząsteczki (kandydaci na leki lub terapie pozaustrojowe) będą mogły znaleźć zastosowanie również w innych jednostkach chorobowych o podobnej etiologii, np. innych typach i podtypach nowotworów.

Projekty, które spółka rozpatruje do poddania ewaluacji skuteczności badanych kandydatów o dodatkowe wskazania terapeutyczne, to:

*PB001– w zakresie leku w schorzeniu raka płuc (NSCLC), raka trzustki oraz raka pęcherza moczowego;

*PB003 – w zakresie leku w schorzeniu raka pęcherza moczowego i raka wątroby;

*PB004 – w zakresie leku w schorzeniu raka prostaty, raka wątroby (HCC) i raka trzustki;

*PB005 – w zakresie leku w schorzeniu chorób rzadkich takich jak aHUS (zespół hemolityczno-mocznicowy) oraz pemfigoid i chorobach zapalnych, w których w niektórych przypadkach stosuje się zabiegi plazmaferezy.

Dodatkową, bardzo istotną koncepcją spółki będzie poszukiwanie alternatywnych celów molekularnych. Pure Biologics zamierza rozpocząć prace badawcze dotyczące typowania i weryfikacji nowych celów molekularnych, które potencjalnie mogą stanowić cele terapeutyczne do rozwoju nowych podejść terapeutycznych, ukierunkowanych zarówno na schorzenia nowotworowe, jak i choroby neurologiczne, autoimmunologiczne i rzadkie. Celem badań ma być dywersyfikacja portfolio terapeutycznego spółki. Pozwoli to Pure Biologics wzmocnić pozycję rynkową oraz dodatkowo zwiększyć potencjał komercyjny kolejnych kandydatów na leki. Wydatki na powyższy cel będą uzależnione od pozyskanej kwoty z emisji akcji i będą przeznaczone na prowadzenie rozszerzonych badań w realizowanych projektach i weryfikację nowych celów molekularnych, na które spółka dotychczas nie uzyskała dofinansowania ze środków publicznych. Pure Biologics nie wyklucza, że w tym czasie możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych w formule zbliżonej do aktualnie prowadzonych projektów B+R.

 

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 1.654.000 akcji. Na podstawie opublikowanego prospektu, Pure Biologics oferuje do 600.000 akcji serii E, które będą stanowiły do 26,62% podwyższonego kapitału spółki. Struktura akcjonariatu PureBiologics na koniec II kwartału 2020 r. wygląda następująco: 30,15 proc. akcji należy do współzałożyciela i prezesa zarządu spółki – Filipa Jelenia. 9,68 proc., 8,86 proc. oraz 5,69 proc. akcji posiadają pozostali współzałożycieli spółki – Maciej Mazurek, Piotr Jakimowicz i Jacek Otlewski. 7,69 proc. akcji należy do podmiotu Augebit FIZ (którego rzeczywistym beneficjentem jest Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wesołowski). Pozostali akcjonariusze (poniżej 5 proc. głosów na WZ) posiadają łącznie 37,91 proc. udziałów. Zgodnie z harmonogramem przydział akcji oferowanych nastąpi 3 grudnia 2020 r. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie notowań akcji Pure Biologics z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW. Zgodnie z intencją zarządu, debiut na rynku regulowanym GPW miałby nastąpić jeszcze w tym roku. Debiut na Giełdzie to ważny moment w historii spółki, a sukces oferty publicznej będzie mocnym wsparciem dla realizacji jej planów.

 

Harmonogram oferty akcji serii E:

Prospekt Pure Biologics został opublikowany na stronie internetowej spółki, a także Domu Maklerskiego BOŚ.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/close-up-five-rows-coins_5508870.htm#page=1&query=stock%20shares&position=2

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
Newsletter