Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Partnerstwo dla technologii
Partnerstwo dla technologii
Współczesny przemysł wymaga nowego, innowacyjnego podejścia do surowców i produktów. Poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie to zadanie dla naukowców i firm z branży biotechnologicznej. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym działa zespół profesjonalnych partnerów, którzy ułatwiają im prace badawcze.

 

Centrum Biotechnologii w Zespole Inkubatorów Wysokich Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego ułatwia wykorzystanie odkryć współczesnych nauk biologicznych do otrzymania nowych bioproduktów oraz szczepów drobnoustrojów przystosowanych do ich wytwarzania. Ma być ogniwem pośredniczącym pomiędzy zrodzeniem się innowacyjnej koncepcji naukowej, a wdrożeniem nowych technologii, produktów czy rozwiązań.

 

Centrum Biotechnologii w PPNT powstało jako wynik obserwacji współczesnych tendencji w przemyśle i technologii – zmian w podejściu do produkcji spożywczej, trendów w rozwoju farmaceutyków czy zapotrzebowania na surowce energetyczne pochodzenia roślinnego. Zadaniem Centrum jest łączenie badań naukowych w tym zakresie z konkretnymi potrzebami przemysłu.

 

Produkty spożywcze i farmaceutyczne

Cele Centrum Biotechnologii skupiają się wokół tworzenia nowych produktów i technologii zaspokajających rosnące potrzeby konsumentów, jeśli chodzi o jakość sensoryczną, higieniczną i prozdrowotną żywności. Jednocześnie poszukiwane są nowe, przyjazne metody uprawy roślin na cele spożywcze i paszowe oraz ekologiczne metody hodowli zwierząt. W zakresie wytwarzana biofarmaceutyków większość w niedługim czasie będzie wytwarzana z użyciem rekombinowanych bakterii i drożdży, jak również rekombinowanych linii komórkowych organizmów wyższych oraz w przypadku przeciwciał monoklonalnych - w hybrydowych kulturach międzygatunkowych. W skład biofarmaceutyków wchodzą niezwykle cenne grupy leków takie jak: rekombinowane hormony, interferony, interleukiny, hematopoetyczne czynniki wzrostu, czynnik martwicy nowotworów, czynniki krzepnięcia krwi, preparaty trombolityczne, enzymy terapeutyczne, przeciwciała monoklonalne i szczepionki.

 

Biomateriały i paliwa ekologiczne

Koncepcje rozwoju ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych wymaga opracowania nowych technik wytwarzania biomateriałów oraz udoskonalenie technik obecnie wykorzystywanych. W szczególności chodzi tu o produkcję hydroksykwasów i ich polimerów a także mikrobiologiczne wytwarzanie innych pochodnych kwasów tłuszczowych o ciekawych właściwościach fizyko-chemicznych, intensyfikację mikrobiologicznego przetwarzania celulozy oraz otrzymywanie nowych materiałów z chitozanu i jego pochodnych oraz z pochodnych skrobi.

Uniezależnienie od źródeł kopalnych dotyczy również pozyskiwania paliw w ekologicznych biorafineriach, w których tworzone będą biopaliwa ciekłe i gazowe oraz odzyskiwane składniki stanowiące wartość dodaną z produktów ubocznych i odpadów. Opracowanie i wykorzystanie będą w praktyce kompleksowe technologie mikrobiologiczne do przetwarzania surowców roślinnych oraz odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego do wytwarzania energii oraz półproduktów do dalszego przerobu dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i pokrewnych.

 

Zespół profesjonalnych partnerów

Centrum Biotechnologiczne będzie tym samym stanowiło platformę wzajemnej współpracy pomiędzy kadrą naukowo-badawczą, specjalizującą się w naukach biologicznych, chemicznych, rolniczych i medycznych, jak i podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność we wszystkich opisanych powyżej obszarach.

Tym, co wyróżnia Centrum Biotechnologii jest przede wszystkim unikatowa wiedza, jak łączyć naukę z praktyką biznesową. Centrum wyrasta z dwudziestoletniego doświadczenia Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w zakresie transferu technologii, komercjalizacji badań oraz opracowywaniu produktów i procesów technologicznych dla przemysłu. Centrum pracuje bowiem zarówno w obszarze specjalistycznych badań i analiz, jak i jako partner w poszukiwaniu rozwiązań technologicznych z uczelniami i instytutami badawczymi oraz z działami R&D w biznesie.

Centrum Biotechnologii w Zespole Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT zostało otwarte w 2014 r. Dysponuje nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym. Bioreaktory oraz urządzenia do downstreamingu umożliwiają uzyskanie produktów z hodowli bakterii, pleśni oraz drożdży od objętości 2 litrów do 100 litrów. Szczegółowe zadania operacyjne obejmują między innymi produkcję składników żywności funkcjonalnej, żywności o polepszonych właściwościach sensorycznych, pokarmowych i prozdrowotnych oraz opracowanie nowych technologii przydatnych w ochronie środowiska oraz produkcji biopaliw.

 

W efekcie laboratoria centrum biotechnologicznego mogą świadczyć następujące usługi:

  • Analiza mikrobiologiczna żywności, produktów rolniczych, środowiska naturalnego

  • Badania w zakresie biosyntez, biodegradacji i biotransformacji związków chemicznych,

  • Produkcja i stosowanie naturalnych substancji przeciwdrobnoustrojowych do zwalczania mikroorganizmów chorobotwórczych,

  • Produkcja i wykorzystanie preparatów enzymatycznych i mikrobiologicznych,

  • Badania w zakresie inżynierii bioprocesowej (techniki separacji zawiesin i makrocząstek, izolacji białek, zagęszczanie roztworów, filtracja membranowa, procesy fermentacji, homogenizacja, suszenie, utrwalanie i pakowanie produktów),

  • Produkcja preparatów oraz produktów mikrobiologicznych.

               

                                                      Dotacje na innowacje

KOMENTARZE
Newsletter