Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kolejne badania wskazują, że inhibitory arginazy mogą stanowić nową immunoterapię przeciwnowotworową!

Wyniki badań zaprezentowane przez kalifornijską firmę biotechnologiczną Calithera Biosciences na forum Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) w Barcelonie są kolejnym dowodem na to, że inhibitory arginazy mogą stanowić nową immunoterapię przeciwnowotworową. Tymczasem OncoArendi Therapeutics rozwija w zaawansowanych badaniach przedklinicznych cząsteczkę OATD-02 – selektywny drobnocząsteczkowy inhibitor arginazy. Kliniczne potwierdzenie zastosowania arginazy jako celu terapeutycznego w onkologii zwiększa atrakcyjność tej cząsteczki.

 

Drobnocząsteczkowy kandydat na lek (INCB001158), licencjonowany przez Calitherę firmie Incyte Corporation, to pierwszy na świecie inhibitor arginazy w rozwoju klinicznym. 29 września Calithera Biosciences przedstawiła wyniki badania klinicznego I fazy dla tego kandydata na lek.

Arginaza jest enzymem, który rozkładając argininę prowadzi do obniżenia jej poziomu w organizmie ludzkim, co z kolei uniemożliwia naturalną, przeciwnowotworową odpowiedź układu odpornościowego. Nawet umiarkowany spadek poziomu argininy w organizmie powoduje immunosupresję, czyli hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych, w tym limfocytów T. Ponieważ większość nowotworów wykazuje wyraźnie zwiększoną aktywność arginazy i zmniejszony poziom argininy zarówno we krwi, jak i w mikrośrodowisku guza, oczekuje się, że inhibitory arginazy znajdą szerokie zastosowanie kliniczne, szczególnie w terapiach łączonych z inhibitorami punktów kontrolnych oraz innymi lekami aktywującymi układ odpornościowy.

W badaniu oceny bezpieczeństwa i tolerancji kandydata na lek Calithery, pacjenci z rozsiewem choroby nowotworowej lub miejscowo zaawansowanym nowotworem opornym na dostępne metody leczenia otrzymywali związek INCB001158 (rozwijany we współpracy z Incyte Corporation). Terapii zostali poddani chorzy z rozpoznaniem raka płuc, raka jelita grubego i innymi guzami litymi. Związek INCB001158 był dobrze tolerowany, hamował aktywność arginazy i powodował wzrost argininy w osoczu przy zastosowaniu wszystkich badanych dawek.

– Celem I fazy badań jest upewnienie się, że podana substancja jest bezpieczna dla organizmu człowieka, a także ocena jej metabolizmu, wchłaniania, wydalania, ewentualnej toksyczności oraz interakcji z innymi podawanymi substancjami. Badanie kliniczne tej fazy w onkologii ma również dostarczyć przesłanek, że potencjalny lek może mieć wartość terapeutyczną, czyli w ten sposób dokonujemy tzw. klinicznej walidacji substancji blokującej aktywność nowego celu terapeutycznego – wyjaśnia Marcin Szumowski, CEO OncoArendi Therapeutics.  Wszystkie te cele zostały osiągnięte, a to bardzo dobra wiadomość również dla naszego programu rozwoju kandydata klinicznego OATD-02. To mocne potwierdzenie, że badania nad inhibitorami arginazy należy kontynuować i mogą one przynieść pozytywne rezultaty – dodaje.

Związek INCB001158 był stosowany zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z pembrolizumabem (Keytruda®, Merck & Co). W prezentacji przedstawiono wyniki dla grupy pacjentów z rakiem jelita grubego stabilnym mikrosatelitarnie (ang. microsatellite stable, MSS). Ten typ raka jest wyjątkowo oporny na standardowe terapie, w szczególności na inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego. Potwierdzono częściową odpowiedź i stabilizację choroby u 27% pacjentów w grupie monoterapii. W połączeniu z pembrolizumabem odsetek obiektywnych odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR) wyniósł 7% (w porównaniu z wartościami w przedziale 0-1% zaobserwowanymi dla inhibitorów punktu kontrolnego), a czas przeżycia wolny od progresji choroby po 6 miesiącach podwoił się w porównaniu z grupą, która otrzymywała tylko pembrolizumab.

Wyniki badań przedstawione przez Calithera Biosciences potwierdzają, że arginaza jest obiecującym celem terapeutycznym w onkologii i stanowi pierwsze kliniczne potwierdzenie (ang. clinical proof-of-concept, PoC) celowości zastosowania inhibitorów arginazy jako nowej terapii dla pacjentów z nowotworami opornymi na standardowe leczenie. Ponadto wyniki te potwierdzają, że zahamowanie aktywności arginazy jest bezpieczne w dawkach terapeutycznych u pacjentów onkologicznych.

OncoArendi Therapeutics rozwija nową klasę inhibitorów arginazy, a jej kandydat kliniczny, OATD-02, jest znacznie bardziej aktywnym inhibitorem arginazy charakteryzującym się unikalnym profilem farmakologicznym, odróżniającym go od INCB001158.

– Nasz kandydat kliniczny OATD-02 kończy obecnie fazę rozwoju przedklinicznego, wzbudzając zainteresowanie szeregu światowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, rozważających włączenie inhibitora arginazy do portfela swoich produktów immunoonkologicznych. Kliniczna walidacja arginazy jako celu terapeutycznego w onkologii, a także bezpieczeństwo i dobra tolerancja dawek terapeutycznych INCB001158, znacząco zmniejszają ryzyko translacyjne i zwiększają atrakcyjność rozwijanej przez OncoArendi cząsteczki OATD-02 na rynku umów partneringowych – mówi Marcin Szumowski.

KOMENTARZE
Newsletter