Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GLG Pharma nawiązała ścisłą współpracę z Pure Biologics i intensyfikuje prace nad testem diagnostycznym dla TNBC
GLG Pharma nawiązała ścisłą współpracę z Pure Biologics  i intensyfikuje prace nad testem d
GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego mającego za cel terapię wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – rozpoczęła współpracę z Pure Biologics – firmą specjalizującą się w prowadzeniu badań kontraktowych z zakresu produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek oraz rozwoju metod pomiarowych. Celem rozpoczynającej się współpracy jest dostarczenie przez Pure Biologics odczynników i przeciwciał na potrzeby rozwoju testu diagnostycznego w projekcie TNBC. Ponadto, obie Spółki mają na celu wymianę doświadczeń i wzajemne konsultacje merytoryczne w obszarze naukowym i badawczo-rozwojowym.

W ramach zawartej umowy, Pure Biologics będzie odpowiedzialne za dostarczenie przeciwciał, które będą elementem opracowywanego testu diagnostycznego badającego poziom ekspresji aktywowanego białka STAT-3 oraz odczynników do prac badawczych nad jego optymalizacją. Test stanowi istotny element badania klinicznego, które zamierza przeprowadzić GLG w projekcie TNBC. Pozwoli on na wspieranie wczesnej diagnostyki nowotworowej oraz na monitorowanie postępów prowadzonej terapii.

– Dostarczenie przez Pure Biologics przeciwciał do badań nad rozwojem testu diagnostycznego to jedynie część szerokiej współpracy, którą zamierzamy prowadzić. Nasze porozumienie zakłada m.in. wymianę doświadczeń w obszarze rozwoju laboratoryjnych i komercyjnych testów diagnostycznych oraz konsultacje merytoryczne i współpracę przy wymianie doświadczeń naukowych. Planujemy także współdziałać przy opracowaniu nowych grantów i projektów naukowych – tłumaczy Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma.

Polegając na doświadczeniu Pure Biologics, GLG planuje także efektywnie rozwijać multidyscyplinarny zespół naukowy m.in. poprzez poszerzanie wiedzy młodych pracowników na temat technik i możliwości wykorzystania aparatury laboratoryjnej w badaniach.

– Pozyskanie nowego, doświadczonego partnera, specjalizującego się w inżynierii białkowej i genetycznej stanowi dla GLG istotne wzmocnienie w obszarach badawczych wymagających skomplikowanych procesów związanych z otrzymywaniem białek – wyjaśnia Piotr Sobiś. – Opracowywane białka będę unikatowe i zoptymalizowane na potrzeby prac nad testem diagnostycznym. Oznacza to wyraźny wzrost kompetencji oraz zwiększenie naszych możliwości operacyjnych – dodaje.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązanej współpracy. Wierzymy, że nasze doświadczenie w specjalistycznych projektach produkcji białek przełoży się na wymierne efekty w prowadzonym przez GLG projekcie TNBC. Dodatkowo, stała współpraca pozwoli nam na swobodną wymianę know-how pomiędzy naszymi zespołami naukowymi, co w mojej opinii znacząco wzmocni kompetencji obu stron – mówi dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

Flagowym projektem Spółki jest rozwój terapii celowanej wobec TNBC oraz rozwój testów opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC i monitorowania skuteczności terapii opracowanej przez GLG Pharma. Całkowita wartość projektu TNBC wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu 2016 r. stanowi blisko 10 mln zł. Rok później GLG otrzymało zgodę na wprowadzenie zaliczkowania wydatków ponoszonych w ramach dofinansowania projektu TNBC, co obniża do minimum zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ze strony Spółki.

Zarząd Spółki planuje w ciągu kilku tygodni przedstawić jej średnioterminowe plany rozwoju. Obejmą one zarówno harmonogram prac nad projektem TNBC, jak i będą przedstawiały plany dywersyfikacji portfela projektów GLG Pharma.

KOMENTARZE
Newsletter