Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ekonomia raka – ile i kogo kosztują nowotwory w Unii Europejskiej?
126 miliardów euro – tyle w ciągu roku na terenie Unii Europejskiej pochłonęła walka z chorobami nowotworowymi, według nowych i szczegółowych analiz. Było to pionierskie badanie tego rodzaju, uwzględniające dane zebrane od takich organizacji jak WHO czy Eurostat.

Po raz pierwszy w historii naukowcy przeprowadzili szeroko zakrojone i bardzo wnikliwe analizy europejskich danych liczbowych, które pozwoliły zarówno na oszacowanie całkowitych kosztów spowodowanych nowotworowymi, ale także na prześledzenie różnic pomiędzy poszczególnymi krajami. Zgromadzone dane pochodziły od WHO, Eurostatu, a także ministerstw zdrowia i urzędów statystycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dane dotyczyły 2009 roku – ostatniego, dla którego dostępne były wyczerpujące statystyki.

Całkowity koszt ponoszony w UE z powodu nowotworów, oszacowany na 126 mld euro, uwzględniał koszty leczenia chorych, ale także spadek produktywności spowodowany niezdolnością do pracy lub przedwczesną śmiercią osób w wieku produkcyjnym oraz koszty nieformalnej pomocy najbliższego otoczenia chorego: rodziny i przyjaciół.

Badania, których wyniki opublikowało czasopismo The Lancet Oncology, wskazały na istotne różnice pomiędzy krajami członkowskimi. Najwięcej na opiekę zdrowotną i leczenie nowotworów, w przeliczeniu na osobę, wydaje się w Luksemburgu oraz w Niemczech. Średnio we wszystkich krajach członkowskich wydatki na leki przeciwnowotworowe stanowią około 25% kosztów całkowitych, przy czym odsetek ten jest najmniejszy na Litwie, a największy na Cyprze.

Około 40% wszystkich kosztów ponosi system opieki zdrowotnej, zaś pozostałe 60%  rodzina, bliscy i ogólnie pojęte społeczeństwo. Wyliczono, że członkowie rodzin chorych zapewnili tylko w 2009 roku 3 mld godzin opieki, czego wartość została oszacowana na ponad 23 mld euro. Wreszcie, spadek produktywności spowodowany niezdolnością chorych do pracy i ich przedwczesnym umieraniem wiązał się z kosztami rzędu 50 mld euro.

Badania objęły także różnice ekonomiczne w przypadku różnych typów nowotworów. I tak nowotwory płuc okazały się „najdroższe” dla państw członkowskich Unii Europejskiej (18,8 mld euro) i powodowały największy spadek produktywności, podczas gdy to rak piersi pochłania najwięcej środków z systemów opieki zdrowotnej (6,7 mld euro), głównie ze względu na duże wydatki na terapeutyki przeciwnowotworowe.

Okazuje się, że chociaż całkowite obciążenie ekonomiczne spowodowane chorobami układu krążenia jest większe (wynosi szacunkowo 195 mld euro rocznie), to właśnie choroby nowotworowe powodują aż dwukrotnie większy spadek produktywności. Autorzy opublikowanych badań mają nadzieję, że organy decyzyjne państw członkowskich wezmą pod uwagę wyniki analiz, a te posłużą jako narzędzie do bardziej efektywnego kierowania środków. Może to nie tylko sprzyjać sytuacji ekonomicznej systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do leczenia chorób nowotworowych, ale także pośrednio przyczynić się do poprawy wskaźników przeżywalności wśród chorych.

Źródła

www.eurobiotechnews.eu

www.thelancet.com

KOMENTARZE
Newsletter