Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Branża doczekała się Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031
Branża doczekała się Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031

To przełomowy moment dla polskiego sektora biomedycznego, w szczególności dla branży biotechnologii medycznej. Po raz pierwszy w historii Polski powstał rządowy dokument, który jest odważną strategią zmierzającą do wpisania naszego kraju na stałe do globalnego krwiobiegu innowacji medycznych. Dzięki Rządowemu Planowi Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 możliwe będzie wsparcie innowacyjnych projektów biotechnologii medycznej, które odpowiedzą na niezaspokojone potrzeby zdrowotne pacjentów na całym świecie, również Polaków. Aby jednak implementacja Planu przełożyła się na realne efekty, konieczny jest stały dialog z branżą.

– Pandemia COVID-19 zweryfikowała dotychczasowe procesy i wyraźnie potwierdziła potrzebę rozwoju i zbudowania silnego sektora technologii medycznych w Polsce. Cieszy więc docenienie tej dziedziny i wskazania jej jako ważnego elementu umacniania międzynarodowej pozycji państwa – mówi Marta Winiarska, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Zapewnienie dodatkowego stabilnego finansowania projektów badawczo-rozwojowych na podstawie Planu, przy jednoczesnej koordynacji działań, uzupełnia istotnie ekosystem grantowy i możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w zakresie biotechnologii medycznej. Dotychczas projekty, w tym prace nad nowymi terapiami czy metodami diagnostycznymi, finansowane były w dużej mierze ze środków unijnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stworzenie dedykowanej agendy rządowej, czyli Agencji Badań Medycznych (ABM), mianowanie jej prezesa pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i wreszcie opracowanie rządowego planu rozwoju sektora i zaplanowanie pierwszych konkursów dedykowanych „dużym innowacjom” pokazuje, że polski rząd docenił wagę biotechnologii medycznej, jako branży budującej konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej, niezbędnej dla wyrwania się z pułapki średniego dochodu.

Przyjęta ustawa wskazuje, że „duże” innowacje, tzn. nowe terapie i metody diagnostyczne, które pozwalają skuteczniej walczyć o życie i zdrowie pacjentów, realizowane są w ramach sektora biotechnologii medycznej. Rozwój w tym obszarze może długoterminowo poprawić bezpieczeństwo zdrowotne kraju i przyczynić się do zwiększenia dostępności innowacyjnych terapii. Jest to bez wątpienia znacząca szansa dla umacniania potencjału naukowego i gospodarczego Polski w kolejnych dziesięcioleciach. – Cieszymy się, że w Planie zostały uwzględnione nasze uwagi, dotyczące włączenia szerokiego spektrum kompetencji polskich firm biotechnologii medycznej, w tym w zakresie leków małocząsteczkowych, leków biologicznych oraz produktów leczniczych terapii zawansowanej (ATMP). To pozwoli dywersyfikować portfolio projektów B+R i zwiększyć ich szansę powodzenia w skali sektora – tłumaczy Winiarska.

Prawdziwy rozwój i budowanie pozycji międzynarodowej kraju realizowane jest poprzez stymulowanie i stwarzanie warunków do wzmacniania najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych obszarów gospodarki, a takim jest bez wątpienia sektor polskiej biotechnologii medycznej. Dzięki zdobytym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bezcennym doświadczeniom polskich firm i zaangażowaniu ABM mamy realną szansę być świadkami powstania pierwszego polskiego oryginalnego leku. To wymaga długofalowych i stabilnych inwestycji w „duże” innowacje. Poprzestanie na znanych technologiach i odtwórcze podejście do leków i technologii medycznych oznaczałby regres Polski i utratę dotychczasowych osiągnięć. Potencjał naukowy, innowacyjność badaczy i odwaga firm polskiego sektora biotechnologii medycznej to dziś kapitał, który w kolejnych latach będzie bezcenny dla wzmocnienia pozycji Polski na świecie i jej gospodarczego wzrostu, a zarazem nadzieja dla wielu chorych, którzy czekają na nowe, skuteczne leki, pozwalające im walczyć o zdrowie i życie.

KOMENTARZE
Newsletter