Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rok akademicki 2013/2014 oficjalnie rozpoczęty, a na wielu uczelniach w całym kraju studenci już uczęszczają na pierwsze zajęcia w tym semestrze. Dotyczy to także uczelni, które w swojej ofercie dydaktycznej posiadają biotechnologię. Takich jednostek jest w Polsce 38. Każdego roku ich mury opuszcza około 6000 absolwentów. To jaki jest ich poziom wiedzy i czy są dobrze przygotowani do podjęcia pracy na rynku biotechnologicznym najczęściej zweryfikuje życie po studiach. Można jednak w dość łatwy sposób zasugerować, po opuszczeniu których uczelni absolwenci będą mieli większe szanse na sukces w branży. Portal Biotechnologia.pl pokusił się o przygotowanie takiego rankingu.

W przygotowaniu rankingu uczelni, na których można studiować biotechnologię bardzo pomógł nam raport Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 30 września poznaliśmy najnowsze wyniki badań oceny potencjału jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z wybitnym dorobkiem naukowym, o czym pisaliśmy w artykule "Polska nauka ma już swoje wizytówki". Nowością w tym roku było to, że jednostki naukowe mogły otrzymać specjalne wyróżnienie tj. kategorię A+, która świadczy o wyjątkowej unikatowości oraz elitarności.

 

Na podstawie listy ponad 960 ocenionych przez KEJN jednostek naukowych wybraliśmy 38, na których można studiować biotechnologię. W rankingu nie uwzględniono Uniwersytetu Rolnicznego w Krakowie, na którym biotechnologia jest kierunkiem międzywydziałowym, przez co sklasyfikowanie tej jednostki nie było możliwe.

 

Jesteśmy doskonale świadomi tego, iż żaden ranking nie jest w 100 % obiektywny i zawsze może być dla kogoś krzywdzący. Mamy jednak mamy nadzieję, że przygotowana przez nas lista rzuci jakieś światło na poziom uczelni oferujących studiowanie biotechnologii. Jedno jest pewne, kryteria oceny i algorytm przyznawania punktów były dla wszystkich uczelni wspólne.

 

 

ZOBACZ RANKING POLSKICH UCZELNI POSIADAJĄCYCH W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BIOTECHNOLOGIĘ

 

{page_break}

 

Kryteria oceny jednostek naukowych stosowane przez KEJN były dość skomplikowane. Stąd dziwić może niekompatybilność liczby punktów z miejscem w rankingu lub obecność punktów ujemnych.

Każda jednostka naukowa była porównywana z inną referencyjną jednostką w danej kategorii w tzw. grupach wspólnej oceny. Mówiąc prościej Uniwersytet Warszawski nie może być jednostką referencyjną dla Uniwersytetu w Kielcach z racji choćby wielkości miasta, czy liczby studentów. Chronologia naszego rankingu jest zgodna z chronologią na listach ministerstwa.

 

RANKING POLSKICH UCZELNI POSIADAJĄCYCH W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BIOTECHNOLOGIĘ

 

Lp.

Nazwa Uczelni i Wydział

Ocena sumaryczna

Kategoria

1

Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii

70,5

A+

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

67,48

A+

3

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Nauk o Żywności

86,64

A

4

Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

84,86

A

5

Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

66,08

A

6

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

59,8

A

7 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej 55,19 A

8

Uniwersytet Gdański; Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

53,75

A

9

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II

50,16

A

10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii

47,79

A

11

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski

43,69

A

12

Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

43,5

A

13

Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii

41,93

A

14

Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny

33,44

A

15

Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny

30,23

A

16

Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

30,06

A

17

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

28,94

A

18

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauki o Żywności

24,9

A

19

Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

24,39

A

20

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Biologii i Biotechnologii

15,52

A

21

Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

14,28

A

22

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

27,66

B

23

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

12,03

B

24

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii

4,65

B

25

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

-0,18

B

26

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

-4,94

B

27

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

-6,02

B

28

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny

-13,46

B

29

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

-15,84

B

30

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

-19,44

B

31

Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii

-36,01

B

32

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

-36,71

B

33

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

-37,65

B

34

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

-38,16

B

35

Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

-41,62

B

36

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych

-50,04

B

37

Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Nauk Biologicznych

-62,75

B

38

Uniwersytet Opolski; Wydział Przyrodniczo-Techniczny

-67,15

C

 

Należy podkreślić, że przygotowany przez nas ranking oparty jest o wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, a nie dydaktycznej. Wśród kryteriów oceny przyjętych przez KEJN  nie ma ani jednego związanego z realizacją procesu dydaktycznego. Warto też przypomnieć, że oceniane przez KEJN jednostki naukowe (a nie – uczelnie) prowadzą, najczęściej, więcej niż jeden kierunek studiów przy czym kierunek biotechnologia jest zwykle realizowany we współpracy z innymi jednostkami naukowo dydaktycznymi.

 

Kryteria Oceny

Ocena jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191)

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

 

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

 

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;
2) potencjał naukowy;
3) materialne efekty działalności naukowej;
4) pozostałe efekty działalności naukowej.

 

Więcej informacji o systemie ewaluacji jednostek naukowych można znaleźć TUTAJ

 

Opracowali: Tomasz Sznerch/ Anna Krawiec

Źródła

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/103ec8fd06b20bb9ed0cc238b310677d.pdf

KOMENTARZE
Newsletter