Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BADANIA PORÓWNAWCZE IN VITRO LEKÓW BIOPODOBNYCH.

Badania porównawcze in vitro leków biopodobnych

 

W świetle zbliżającego się okresu wygasania ochrony patentowej wielu leków innowacyjnych, oraz spadku liczby odkrywanych co roku innowacyjnych leków małocząsteczkowych, udział leków biopodobnych na rynku farmaceutycznym i biotechnologicznym jest coraz bardziej znamienny. Według wytycznych EMA (ang. European Medicines Agency) („Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues; EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005“), “leki biopodobne to leki biologicznie podobne do leku biologicznego już zarejestrowanego”. Produkty biopodobne podlegają innej i jednocześnie bardziej skomplikowanej regulacji niż leki oparte na chemicznej syntezie, z uwagi na złożoność ich struktury i produkcję w żywych komórkach.

Podstawowe badania przedkliniczne leków biopodobnych można podzielić na dwie główne grupy, tj. analizę struktury leków badanego i referencyjnego metodami z zakresu biochemii analitycznej oraz analizę aktywności obu preparatów przy zastosowaniu badań farmakodynamicznych z zakresu biologii molekularnej i komórkowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm biotechnologicznych i farmaceutycznych, BioCentrum oferuje szerokie spektrum usług analitycznych, jak również usług z zakresu biologii molekularnej i biochemii, testów, które mogą być z powodzeniem stosowane w projektowaniu leków biopodobnych.

Analizy elektroforetyczne - SDS-PAGE, 2DE, Izoogniskowanie, Western-blot

Elektroforeza denaturująca (SDS-PAGE) możliwa jest w układzie jedno- oraz dwuwymiarowym, na żelach o rozmiarach mini oraz żelach wielkoformatowych. Możliwe jest barwienie żeli z wykorzystaniem szerokiego spektrum barwników oraz densytometryczna analiza uzyskanych wyników. Oferujemy również możliwość przeprowadzania analiz typu Western-blot oraz wyznaczenia punktu izoelektrycznego białka w oparciu o techniki izoelektroogniskowania.

Analizy chromatograficzne

Wykonujemy badania białek i peptydów oparte o metody chromatografii cieczowej w układach nisko-, średnio- oraz wysokociśnieniowych (FPLC i HPLC). Oferowana jest detekcja fluorymetryczna oraz spektrofotometryczna w świetle widzialnym a także ultrafioletowym.

Analiza MS (mapy peptydowe)

W oparciu o techniki spektrometrii mas BioCentrum wykonuje mapy peptydowe służące do identyfikacji nieznanego białka. Uzyskiwane wyniki poddawane są analizie bioinformatycznej z wykorzystaniem baz danych Mascot.

Badanie składu aminokwasowego białek i peptydów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w analizie składu aminokwasowego homogennych próbek białek i peptydów poprzedzone hydrolizą w fazie gazowej (6 M HCl przez 24 godziny w 115 °C). Rozdział uwolnionych aminokwasów w postaci fenylotiokrabamilowych (PTC) pochodnych przeprowadzamy na kolumnie PicoTag 3,9 x 150 mm firmy Waters z wykorzystaniem technik HPLC.

Sekwencjonowanie białek

BioCentrum oferuje analizy sekwencjonowania białek i peptydów przeprowadzane na automatycznym sekwenatorze Applied Biosystems model 491, realizującym degradację Edmana łańcuchów polipeptydowych. Analizy wykonujemy w ścisłym kontakcie z klientem, możliwa jest więc bieżąca dyskusja uzyskiwanych wyników oraz dostosowywanie parametrów analiz do oczekiwań Klienta.

Analiza widm dychroizmu kołowego

Bogata oferta z zakresu biochemii białka dotyczy również wyznaczania procentowej zawartości struktur drugorzędowych (alfa-helis, beta-struktur oraz regionów nieuporządkowanych) z wykorzystaniem metod dychroizmu kołowego. Analizy przeprowadzane na spektropolarymetrze firmy Jasco w zakresie długości fali od 190 do 240 nm.

Badania struktury trzeciorzędowej białek metodą dyfrakcji rentgenowskiej

Wykonujemy pełny zakres niezbędnych prac (obejmujący krystalizację, pomiary i obliczenia) dostarczając wysokiej rozdzielczości struktury trzeciorzędowe białek w stanie wolnym oraz w kompleksach z niskocząsteczkowymi ligandami. BioCentrum oferuje usługi z zakresu kompleksowej analizy wyników prac obejmującej m. in. charakterystykę miejsca wiązania oraz sugestie dotyczące dalszej optymalizacji ligandów, a także dokowanie ligandów in silico.

Przedkliniczne badania farmakodynamiczne in vitro

Badania farmakodynamiczne in vitro mające na celu wprowadzenie leku biopodobnego na rynek są badaniami porównawczymi przeprowadzanymi w celu wykrycia różnic aktywności i mechanizmu działania pomiędzy podobnymi produktami biologicznymi a ich referencyjnymi (oryginalnymi) odpowiednikami, a nie ich aktywności jako takiej (bezwzględnych wartości określanych parametrów). Zakres analizy zależy od rodzaju podobnych produktów medycznych i jest zaplanowany w oparciu o znajomość ich struktury i aktywności fizjologicznej (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005).

Selvita oferuje szerokie spektrum badań farmakodynamicznych wykorzystywanych do analizy aktywności produktów biopodobnych w porównaniu do związków referencyjnych tj. produktów leczniczych, które zostały już dopuszczone do obrotu. Zakres analizy zależy od rodzaju produktu leczniczego i jest zaplanowany w oparciu o zrozumienie jego właściwości biochemicznych i aktywności biologicznej. BioCentrum oferuje testy, które są w stanie wykryć nawet niewielkie zmiany w reakcji biologicznej na substancje farmakologicznie czynne:

  • analiza fosforylacji kluczowych białek w procesie transdukcji sygnału pod wpływem leku badanego i oryginalnego
  • analiza autofosforylacji receptora (aktywacja) w wyniku stymulacji produktem biopodobnym oraz referencyjnym
  • testy komórkowe (produkcja cAMP, przekaźnika wtórnego, który odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu sygnału po stymulacji receptorów z grupy GPCR )
  • analiza ekspresji biomarkerów białkowych (z użyciem analizy Western Blot lub ELISA)
  • charakterystyka oddziaływań białko-białko i lek-białko (ELISA, anizotropia fluorescencji)
  • testy wiązania radioligandu
  • testy cytotoksyczności i proliferacji (MTS, MTT, BrdU, LDH)

 

Oferta badań leków biopodobnych do pobrania (.pdf)

Newsletter