Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

Główny telefon: + 48 58 523 63 20

Główny fax: + 48 58 523 64 30

Główny email: dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Strona www: http://biotech.ug.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB) powstał w roku 1993 na mocy decyzji Senatów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Do dzisiaj Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

W roku 2017 Wydział otrzymał A+ w ocenie parametrycznej dotyczącej efektywności naukowej
przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia.

Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 400 studentów w tym ok. 100 doktorantów.

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii (rok budowy 2016) w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG, Gdańsk-Oliwa) jak i kompleks laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku (rok budowy 2002). Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Nowy budynek Instytutu Biotechnologii jest to jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych. W budynku znajdują się specjalistyczne laboratoria, m.in. bioinformatyczne, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa biologicznego, laboratorium izotopowe, pracownie do badań rozwojowych. W budynku przygotowano również infrastrukturę pod organizację laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego BSL (BioSafety Level) spełniające wymogi standardu BSL-3. W Polsce jest tylko kilka jednostek naukowych posiadających laboratoria tej klasy. Służą one do prowadzenia badań z organizmami patogennymi o najwyższym stopniu ryzyka zdrowotnego dla ludzi, zwierząt i roślin.

Studia na kierunku biotechnologia uzyskały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz tytuł „Najlepszego Kierunku Studiów” przyznany w 2012 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji na stronie wydziału

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształci studentów na kierunku biotechnologia. Wydział prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia w oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych MWB UG i GUMed.

Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji. Stwarza to możliwość prowadzenia badań i dydaktyki o interdyscyplinarnym charakterze, łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Studenci korzystają z możliwości i zasobów obydwu macierzystych uczelni.

Studia na kierunku biotechnologia uzyskały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz tytuł „Najlepszego Kierunku Studiów” przyznany w 2012 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program kształcenia podlega ocenie Rady Konsultacyjnej, która jest ciałem doradczym wspierającym planowanie rozwoju Wydziału. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą firmy, instytucje działające w szeroko rozumianej branży biotechnologicznej. Dotychczasowa działalność Rady przyczyniła się do podniesienia jakości programów kształcenia naszych studentów, a co za tym idzie, do lepszego przygotowania absolwentów MWB do wejścia na rynek pracy. Uwagi członków Rady były uwzględniane w kształtowaniu programu kształcenia oraz wprowadzaniu nowych i modyfikacji realizowanych już zajęć dydaktycznych.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:
1. studia I stopnia
2. studia II stopnia
3. studia III stopnia


STARBIOS2: Structural Transformation to Attain Responsible BIOScienes 

W ramach projektu STARBIOS 2 Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences finansowanego z programu UE Horizon 2020, Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii opracuje koncepcję uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation).

Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne na rzecz prowadzenia badań w sposób odpowiedzialny społecznie. Działania kierowane są do instytucji prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Doświadczenia z wdrażanych działań zostaną przeanalizowane pod kątem wypracowania modelu wprowadzania zmian w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji, który będzie mógł być stosowany również w innych instytucjach.

Więcej o projekcie na stronie:

www.starbios2.eu
www.starbios.ug.edu.pl
ALLIANCE

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Projekt gromadzi instytucje z regionu Morza Bałtyckiego zajmujące się i zainteresowane tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział w projekcie biorą Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technologii, a na dalszych jego etapach, w miarę potrzeb, do współpracy zapraszani będą eksperci z innych wydziałów.

W ramach projektu utworzona zostanie sieć instytucji badawczych, laboratoriów, parków technologicznych i firm, która ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy, infrastruktury i usług niezbędnych do rozwoju innowacyjnych produktów i usług opracowanych na bazie zasobów morskich. Organizacje partnerskie z krajów bałtyckich będą aktywnie identyfikować i zachęcać potencjalnych użytkowników z sektora prywatnego do rozwoju i korzystania z błękitnej biotechnologii. Projekt ALLIANCE ma na celu długofalową współpracę i wymianę na poziomie naukowym, rynkowym i przemysłowym. Wraz z docelowymi użytkownikami - potencjalnymi i istniejącymi przedsiębiorstwami – projekt, korzystając z infrastruktury i wiedzy dostępnych w państwach regionu Morza Bałtyckiego, przyczyni się do rozwoju i wsparcia optymalnych międzynarodowych rozwiązań biotechnologicznych.

Więcej o projekcie na stronie:

www.balticbluebioalliance.eu

 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed posiada bogatą ofertę współpracy skierowaną do środowiska biznesowego. Oferujemy możliwość wykonania analiz i badań z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i doświadczeniu naszych pracowników możemy podjąć współpracę między innymi w zakresie: oceny aktywności biologicznej substancji oraz toksyczności in-vitro, nadprodukcji białek oraz ich oczyszczania (w systemach bakteryjnych, owadzich oraz drożdżowych), wysokowydajnych analiz z zakresu proteomiki i genomiki z wykorzystaniem metod spektrometrii mas, analiz środowiskowych oraz analiz zanieczyszczeń produktów spożywczych (metody HPLC oraz spektrometria mas), opracowania i udoskonalania szczepionek z wykorzystaniem cząsteczek wirusopodobnych (VLPs), pozyskiwania metabolitów roślinnych i analizy ich aktywności, diagnostyki genetycznej chorób oraz infekcji bakteryjnych i wirusowych u ludzi, zwierząt i roślin.

Pełna oferta współpracy

Zachęcamy także do korzystania z naszej oferty aparaturowej

Aparatura naukowo-badawcza obsługiwana jest przez wysoko wykwalifikowany personel pomagający nie tylko wykonać analizę, ale także przeprowadzić interpretację wyników.

Wydział jest partnerem wielu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami. Jesteśmy otwarci na wspólne aplikowanie o granty badawczo-rozwojowe a także granty, których celem jest znalezienie rozwiązań konkretnych problemów w firmach. Wydział oferuje również szereg technologii, wynalazków, które mają wysoki potencjał aplikacyjny. Poszukujemy partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Zapoznaj się z projektami aktualnie realizowanymi na Wydziale.

Kontakt:
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Prodziekan ds. Rozwoju
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
tel.: +48 58 523 6428
e-mail: stanislaw.oldziej@biotech.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

Newsletter