Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

Główny telefon: + 48 58 523 63 20

Główny fax: + 48 58 523 64 30

Główny email: dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Strona www: http://biotech.ug.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w roku 2011 wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia prowadzonemu przez MWB UG i GUMed tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. MWB prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. W roku 2017 Wydział otrzymał kategorię A+ w ocenie parametrycznej dotyczącej efektywności naukowej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych.

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1 (rok budowy 2002). Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. W grudniu 2012 roku Uniwersytet Gdański podpisał umowę (nr UDA-POIS.13.01-008/12-00) na budowę nowego budynku dla MWB UG i GUMed. W 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie powstałego kompleksu naukowo-dydaktycznego zaprojektowanego w zgodzie z planowanym rozwojem badań naukowych i dydaktyki. Budynek jest zlokalizowany na terenie Kampusu UG w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziałów Chemii i Biologii. Przyczynia się to do większej integracji i stymuluje interdyscyplinarność badań i kształcenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosił 60 mln zł i był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE. Zapraszamy na wirtualny spacer i wycieczkę po naszym gmachu głównym.

 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształci studentów na kierunku biotechnologia. Wydział prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia w oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych MWB UG i GUMed.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

  1. studia I stopnia (program)
  2. studia II stopnia (program)
  3. studia III stopnia (tematy rekrutacyjne)

Rekrutacja na UG 

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego, diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

 

Od 2010 roku MWB UG i GUMed prowadzi w języku angielskim Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie „Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies” (LiSMIDoS). Integralnym elementem kształcenia i rozwoju młodej kadry naukowej są organizowane od 20 lat Letnie Szkoły Biotechnologii. Wykłady prowadzą wybitni, wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy, w tym np. laureat Nagrody Nobla – prof. Robert Huber. Współorganizatorami Szkół Letnich Biotechnologii byli m.in. FEBS, Polska Akademia Nauk (PAN), Rosyjska Akademia Nauk, ScanBalt, Marii Curie Training Network, FNP.
 

 

Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów.

 

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).STARBIOS2: Structural Transformation to Attain Responsible BIOScienes 

W ramach projektu STARBIOS 2 Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences finansowanego z programu UE Horizon 2020, Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii opracuje koncepcję uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation).

Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne na rzecz prowadzenia badań w sposób odpowiedzialny społecznie. Działania kierowane są do instytucji prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Doświadczenia z wdrażanych działań zostaną przeanalizowane pod kątem wypracowania modelu wprowadzania zmian w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji, który będzie mógł być stosowany również w innych instytucjach.

Więcej o projekcie na stronie:

www.starbios2.eu
www.starbios.ug.edu.pl
ALLIANCE

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Projekt gromadzi instytucje z regionu Morza Bałtyckiego zajmujące się i zainteresowane tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział w projekcie biorą Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technologii, a na dalszych jego etapach, w miarę potrzeb, do współpracy zapraszani będą eksperci z innych wydziałów.

W ramach projektu utworzona zostanie sieć instytucji badawczych, laboratoriów, parków technologicznych i firm, która ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy, infrastruktury i usług niezbędnych do rozwoju innowacyjnych produktów i usług opracowanych na bazie zasobów morskich. Organizacje partnerskie z krajów bałtyckich będą aktywnie identyfikować i zachęcać potencjalnych użytkowników z sektora prywatnego do rozwoju i korzystania z błękitnej biotechnologii. Projekt ALLIANCE ma na celu długofalową współpracę i wymianę na poziomie naukowym, rynkowym i przemysłowym. Wraz z docelowymi użytkownikami - potencjalnymi i istniejącymi przedsiębiorstwami – projekt, korzystając z infrastruktury i wiedzy dostępnych w państwach regionu Morza Bałtyckiego, przyczyni się do rozwoju i wsparcia optymalnych międzynarodowych rozwiązań biotechnologicznych.

Więcej o projekcie na stronie:

www.balticbluebioalliance.eu

 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed posiada bogatą ofertę współpracy skierowaną do środowiska biznesowego. Oferujemy możliwość wykonania analiz i badań z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i doświadczeniu naszych pracowników możemy podjąć współpracę między innymi w zakresie: oceny aktywności biologicznej substancji oraz toksyczności in-vitro, nadprodukcji białek oraz ich oczyszczania (w systemach bakteryjnych, owadzich oraz drożdżowych), wysokowydajnych analiz z zakresu proteomiki i genomiki z wykorzystaniem metod spektrometrii mas, analiz środowiskowych oraz analiz zanieczyszczeń produktów spożywczych (metody HPLC oraz spektrometria mas), opracowania i udoskonalania szczepionek z wykorzystaniem cząsteczek wirusopodobnych (VLPs), pozyskiwania metabolitów roślinnych i analizy ich aktywności, diagnostyki genetycznej chorób oraz infekcji bakteryjnych i wirusowych u ludzi, zwierząt i roślin.

Pełna oferta współpracy

Zachęcamy także do korzystania z naszej oferty aparaturowej

Aparatura naukowo-badawcza obsługiwana jest przez wysoko wykwalifikowany personel pomagający nie tylko wykonać analizę, ale także przeprowadzić interpretację wyników.

Wydział jest partnerem wielu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami. Jesteśmy otwarci na wspólne aplikowanie o granty badawczo-rozwojowe a także granty, których celem jest znalezienie rozwiązań konkretnych problemów w firmach. Wydział oferuje również szereg technologii, wynalazków, które mają wysoki potencjał aplikacyjny. Poszukujemy partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Zapoznaj się z projektami aktualnie realizowanymi na Wydziale.

Kontakt:
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Prodziekan ds. Rozwoju
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
tel.: +48 58 523 6428
e-mail: stanislaw.oldziej@biotech.ug.edu.pl

 

 

 

 

 

news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter