Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konferencja Konsorcjum RNA
Konferencja Konsorcjum RNA
W dniach 16-18.09 w pięknie zlokalizowanym Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku k. Poznania odbyła się konferencja Konsorcjum RNA, w skład którego wchodzą Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja oficjalnie rozpoczęła się w środę 16.09, kiedy to autokar przywiózł uczestników z Poznania do Obrzycka. Po oficjalnym otwarciu, prof. dr hab. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN  przedstawił sprawozdanie z działalność KNOW. W maju 2014 r. Konsorcjum otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w naukach biologicznych. Status ten jest nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie i wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w kształceniu kadry naukowej. Takie wyróżnienie ściśle wiąże się ze zdobyciem dodatkowych funduszy państwowych, które mają być spożytkowane na podnoszenie poziomu nauki i jakości edukacji. Na stronie Konsorcjum czytamy – Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie różnorodnych badań nad RNA (kwasy rybonukleinowe), począwszy od badań podstawowych nad metabolizmem RNA poprzez bardziej aplikacyjne prace badawcze nad wirusami RNA, rolą RNA w chorobach nowotworowych i genetycznych oraz projektowaniu odpowiednich terapii medycznych, aż po tworzenie odpowiednich narzędzi bioinformatycznych pozwalających na zaawansowane poznawanie związku pomiędzy strukturą, a funkcją RNA. Ponadto Konsorcjum planuje utworzyć cztery nowe zespoły badawcze, zorganizować międzynarodowe studia doktoranckie i wesprzeć finansowo młodych naukowców z różnych instytucji chcących szkolić się w technikach pracy z RNA.

 

Właściwe wykłady rozpoczęły się dzień później. Jednym z prelegentów był dr hab. Piotr Kozłowski, również z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, który skupił się na raku jako chorobie genetycznej. Według niego rozwój nowotworów jest warunkowany akumulacją tysięcy genetycznych zmian somatycznych. Większość tych zmian jest neutralna (mutacje pasażerskie), a tylko nieliczne wpływają na rozwój raka (mutacje kierownicze). Największym wyzwaniem w genetyce nowotworów jest odróżnienie obu tych typów mutacji. Nowotworem, który doktor omawiał najszerzej był rak płuc, czyli jeden z najbardziej powszechnych typów nowotworów. Jednocześnie jest to dominująca przyczyna śmierci związanych z rakiem (milion zgonów rocznie). W kolejnej części prelekcji przybliżył słuchaczom jeden z najszerzej analizowanych biomarkerów raka – microRNA, który jest także badany pod kątem nowotworu płuc właśnie. Mimo, że wiele jego komórek zostało już zidentyfikowanych, mechanizm ich regulacji jest wciąż w bardzo znaczącym stopniu nieznany.

 

Głos na konferencji zabrała także dr Arleta Małecka z Zakładu Biochemii Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentując wykład o metalach ciężkich. Wprowadziła ona kluczowe rozróżnienie na metale istotne i nieistotne. Pierwsze to takie, które są potrzebne do życia i wzrostu organizmów, ich rozwoju oraz wypracowania funkcji fizjologicznych. (żelazo, nikiel, miedź, cynk). Drugi typ to metale, które są zbędne do życia organizmów i nie wpływają w żaden sposób na ich fizjologię (kadm, ołów, rtęć, arsen). Głównymi źródłami metali ciężkich są naturalne zjawiska, takie jak: wietrzenie, erupcje wulkanów, korozje metali, czy erozja gleby. Metale ciężkie są czynnikiem, który najbardziej zanieczyszcza środowisko. Mają także toksyczny wpływ na rośliny, np. dezorganizują proces fotosyntezy, zmieniają ultrastrukturę komórek, hamują funkcje enzymów. 

 

To tylko część wykładów, jakie miały miejsce na konferencji w Obrzycku. Większość rozmów odbywała się jednak w kuluarach, gdzie goście, którymi byli w dużej mierze studenci mogli dopytać o wszelkie interesujące ich kwestie. Pieczę nad całą konferencją sprawował prof. dr hab. Marek Figlerowicz, sam ściśle pilnując programu pod nieobecność prof. dr hab. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej. W przerwach między wykładami uczestnicy mogli delektować się malowniczymi widokami kompleksu – tu odsyłam do galerii zdjęć nad artykułem.

KOMENTARZE
Newsletter