Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Brokerzy Innowacji chcą współpracować z NCBR
Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR, spotkał się z Brokerami Innowacji, aby omówić możliwości współpracy w zakresie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach.

W najbardziej innowacyjnych państwach naukowcy prowadząc badania od początku myślą o komercjalizacji ich wyników. Przedsiębiorcy natomiast nie tylko śledzą przebieg prowadzonych na uczelniach prac B+R, ale wręcz zamawiają konkretne prace badawczo-rozwojowe. Ich celem jest bowiem uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku, a ta obecnie opiera się właśnie na implementacji innowacyjnych rozwiązań. Jednych i drugich wspierają w tej współpracy instytucje i osoby posiadające odpowiedni know-how, kompetencje i znajomość danej branży. Taki model współpracy nie jest jeszcze w Polsce powszechny – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

Odpowiedzią na taki stan rzeczy mają być Brokerzy Innowacji. Jest to inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma za zadanie stworzyć infrastrukturę społeczną wspierającą proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. W 2013 r. MNiSW rozstrzygnęło pierwszy konkurs, w którym wyłoniono 30 brokerów. Zadaniem Brokerów Innowacji jest  m.in. inicjowanie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, zakładanie spółek typu spin off oraz zawieranie umów licencyjnych. Na realizację programu przeznaczono 6,5 mln zł.

Mam nadzieję, że działalność brokerów pozwoli wypełnić istniejącą na wielu uczelniach lukę, utrudniającą skuteczny transfer wiedzy do gospodarki.  Brokerzy innowacji, znając potrzeby przedsiębiorców, a jednocześnie potencjał naukowy danej instytucji, stanowią ważny łącznik pomiędzy światem nauki i biznesu. Odpowiednio analizując popyt i podaż projektów B+R mogą realnie wpłynąć na wzrost liczby komercjalizacji wyników badań. W tym właśnie chcemy wspierać ich najmocniej –  komentuje Leszek Grabarczyk

Podczas spotkania z Leszkiem Grabarczykiem Brokerzy wyrazili ogromne zainteresowanie zaangażowaniem się w bieżącą działalność Centrum. Zaproponowali m.in. udział w pracach nad uproszczeniem procedur konkursowych czy uczestnictwo w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie projektów. Przedstawiciele uczelni wskazali także na chęć wsparcia Centrum w identyfikacji słabych i mocnych stron pod kątem poziomu innowacyjności poszczególnych dziedzin naukowych w projektowanych programach.

Zaangażowanie brokerów w działania Centrum pozwoli wykorzystać ich kompetencje oraz dotychczasowe i przyszłe doświadczenia na rzecz dalszego podnoszenia jakości oferty programowej NCBR. Jednocześnie, aktywnie działając w środowisku przedsiębiorców, brokerzy będą w naturalny sposób poszerzać krąg potencjalnych beneficjentów i partnerów NCBR, co w świetle polityki Centrum oraz  priorytetów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ma ogromne znaczenie  – dodaje Leszek Grabarczyk.

Dyrektor Grabarczyk zachęcił brokerów do aktywnego udziału w pracach Centrum jako ekspertów NCBR i zarejestrowania się w bazie z której wybierani są recenzenci wniosków. Natomiast wśród propozycji wspólnych działań obie strony wskazały na współpracę przy realizacji programu BRIdge Alfa, którego celem jest także zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych, w tym na uczelniach.

 

Liczba polskich firm rozwijających swoje własne, oryginalne, nowatorskie produkty jest niewielka. W środowisku akademickim  wciąż duży odsetek naukowców, prowadzących interesujące badania o charakterze aplikacyjnym nie jest świadomych potencjału komercyjnego otrzymywanych wyników. –W Polsce prowadzonych jest bardzo dużo interesujących badań naukowych o charakterze aplikacyjnym, ale nie mamy rzeczywistych, dobrze funkcjonujących centrów transferu technologii. Są tylko ładne szyldy i mądre hasła. (…)Często pracują tam źle dobrani, ludzie, którzy zajmują się głównie pozyskiwaniem pieniędzy unijnych na szkolenia lub konferencje.mówił w wywiadzie dla naszego portalu prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W dobie dynamicznego rozwoju technologii konkurencję mogą wyprzedzić tylko najszybciej komercjalizowane projekty. W Polsce z tempem komercjalizacji i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie bywa różnie, o czym rozmawialiśmy niedawno z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim, dyrektorem NCBR. Dlatego zadanie stojące przed  Brokerami Innowacji jest bardzo trudne. Wyłuskiwanie w jednostkach naukowych najciekawszych projektów o charakterze aplikacyjnym, odnajdywanie odpowiednich partnerów biznesowych do ich współrealizacji, bądź powoływanie do życia nowych spółek typu spin off to tylko niektóre z elementów budujących platformę wspierającą proces komercjalizacji wiedzy w Polsce, leżące w zakresie zainteresowan brokerów. Brokerzy Innowacji pod skrzydłami MNiSW pracować będą do września 2015 roku.

Trzymamy kciuki za sukces całej inicjatywy, a przede wszystkim za powodzenie przedsięwzięć podejmowanych przez brokerów. Liczymy, że już wkrótce będziemy mogli opisać ciekawe efekty ich pracy zwłaszcza w dziedzinie life science, ponieważ tam tkwi największy potencjał.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter