Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

technik

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-07-13 - 2018-08-15
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

 

Technik w Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu: NCBiR – STRATEGMED pt.: ‘3D bioprinting of living pancreatic islets or insulin-producing cells into scafollds of bionic pancreas

 

Wymagania:

  • Ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych, medycznych lub pokrewnych.
  • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej, biologii komórki i/lub biochemii.
  • Wskazane jest doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz komórek endotelialnych SM.
  • Doskonała znajomość języka angielskiego.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie:

http://team.nencki.gov.pl/?a=Project

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu Prof. dr hab. Agnieszką Dobrzyń ( a.dobrzyn@nencki.gov.pl ).

Oferujemy:

Umowę o pracę w ramach projektu NCBiR STRATEGMED, stanowisko techniczne. Data rozpoczęcia pracy – 1 września 2018 r.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 sierpnia 2018r.

na adres: strategmed@nencki.gov.pl

 

Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać: CV wraz z wykazem publikacji; list motywacyjny; kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora (lub ekwiwalent); kontakt do dwóch osób mogących udzielić referencji, informacje kontaktowe do kandydata (adres e-mail, nr telefonu).

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko technik, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe:

– Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko technik, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter