Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Student Szkoły Doktorskiej - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

For show action ichb logo
Termin ważności:
2022-11-14 - 2022-12-13
Województwo / region:
wielkopolskie
Firma:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Chemii Bioorganicznej PANw Poznaniu
nr 46/2022/ICHB/PSD

INSTYTUCJA:
MIASTO:
RODZAJ STANOWISKA: LICZBA STANOWISK:
DYSCYPLINA NAUKOWA:

DATA OGŁOSZENIA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: LINK DO STRONY ICHB PAN: LINK DO STRONY PSD IPAN:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
doktorant
1
nauki biologiczne
07.11.2022 r.

06.12.2022 r.

https://portal.ichb.pl/
https://psd-ipan.ichb.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: choroba neurodegeneracyjna, SCA3, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3, ataksyna-3, ATXN3, mysz SCA3, knock-in, zmutowane białko, PolyQ, powtórzenia CAG, autofagia, proteasom

Tematyka badawcza: Badanie nowej strategii terapeutycznej mającej na celu obniżenie zmutowanego białka w

SCA3 / MJD

Kierownik projektu: Dr hab. Maciej Figiel prof. ICHB

I. Opis projektu
Choroby neurodegeneracyjne takie jak choroby poliglutaminowe i choroba Alzheimera są obecnie nieuleczalne. Jedną z modelowych chorób w tej grupie stanowi Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 3 (SCA3), która jest

genetyczną chorobą neurodegeneracyjną wywoływaną przez szczególny typ mutacji, która skutkuje zwiększoną

liczbą powtórzeń nukleotydów CAG w sekwencji genu ATXN3. Mutacja w genie ATXN3 prowadzi do powstania wadliwego białka ataksyny-3, które tworzy toksyczne agregaty w komórce, a także powyższa poziom beta-amyloidu. Ataksyna-3 odgrywa bardzo ważną rolę w kontrolowaniu które białka i organelle powinny być usuwane w komórce poprzez dwa powiązane ze sobą mechanizmy komórkowe zwane aerofagią i UPS. Ataksyna-3 rozpoznaje znacznik komórkowy zwany „ubikwityną” kierujący białko lub fragment komórki do rozkładu, i „odpina” ten znacznik od białka, zapobiegając w ten sposób przedwczesnemu lub błędnemu usunięciu białek z komórki. W tym projekcie zbadamy, czy wymuszenie kontrolowanego usuwania fragmentów komórki przez niskocząsteczkowe leki naprawi zaburzone procesy komórkowe będące wynikiem mutacji ATXN3.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi bliżej poznamy specyficzną rolę jednego z kluczowych patogennych procesów w chorobach neurodegeneracyjnych, związanych z dysfunkcją mechanizmów usuwania białek.

Szczegółowe badanie tego mechanizmu pozwoli lepiej zrozumieć SCA3 i inne choroby neurodegeneracyjne, co z kolei umożliwi zaprojektowanie odpowiedniego leczenia.

Dodatkowe informacje:

1.Badania oraz prace doktorskie będą realizowane w ramach projektu 2021/41/B/NZ2/03881 pt. „Badanie

nowej strategii terapeutycznej mającej na celu obniżenie zmutowanego białka w SCA3 / MJD”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

2.Doktorant otrzyma stypendium doktoranckie w wys. 4300 zł brutto/3800 zł netto, przez okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

3.Doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730).

II. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1.Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biologii lub pokrewnych, lub spełnianie warunków wskazanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

2.Wysoka średnia ocen z ukończonych studiów,
3.Wysoka sprawność manualna w wykonywaniu eksperymentów
4.Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność do pracy w zespole
5.Ponadprzeciętna organizacja i umiejętność sprostania presji czasu w 4 letnim projekcie
6.Wiedza w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej i pracy z kulturami komórek zwierzęcych i ludzkich
7.Biegła znajomość języka angielskiego (zarówno w mowie, jak i w piśmie)
8.Pozytywne nastawienie do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

Wybrane umiejętności, których znajomość może być pomocna:
1.Doświadczenie w pracy z pierwotnymi linia komórkowymi (neurony, komórki glejowe) 2.Doświadczenie w transfekcji komórek eukariotycznych
3.Techniki chromatograficzne i preparatyka białek
4.Praca z mikroskopem typu spinning disc i cystometrią przepływową
5.Umiejętność pracy ze zwierzętami transgenicznymi (myszy)
6.Techniki multiomiczne i bioinformatyczne

III. Zakres obowiązków w projekcie
1.Twórcza realizacja projektów badawczych
2.Przeprowadzanie eksperymentów z zakresu biologii molekularnej, neurobiologii, in vivo na modelach zwierzęcych
3.Interpretacja oraz raportowanie wyników przeprowadzonych analiz
4.Ciągłe poszerzanie wiedzy w dziedzinie projektu z literatury naukowej
5.Przygotowywanie doniesień naukowych w postaci publikacji i udział w konferencjach naukowych

IV. Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN, sporządzony na formularzu dostępnym pod adresem:
https://portal.ichb.pl/wp-
content/uploads/2021/10/ICHBWniosek_o_przyjecie_do_PSD_IPAN_202110.docx
2.Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (w przypadku

dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.

1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie

szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww.

dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN. Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.

3.Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, informacje o

zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), listę publikacji.

 

 

4.List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru

podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

5.Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

6.Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.

V. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6c9faab1bd4f455e8f33735d00 57ab4d

VI. Termin składania dokumentów upływa 06.12.2022 r.

VII. Kryteria oceny kandydatów:
1.Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.

2.Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach,

szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.

3.Wiedza kandydata w zakresie dyscypliny nauki biologiczne.

4.Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji.

VIII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 05.01.2023r.

IX. Opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji do PSD IPAN. Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji zdobytej na poszczególnych etapach rekrutacji. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji może udzielić kierownik projektu: dr hab. Maciej Figiel prof. ICHB

e-mail:mfigiel@ibch.poznan.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone. 6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

7.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich

przetwarzanie.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter