Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Starszy technik /specjalista w Pracowni Cytometrii Przepływowej

For show action logo
Termin ważności:
2021-10-07 - 2021-11-07
Województwo / region:
Mazowieckie
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
zatrudni pracownika na stanowisko

starszy technik /specjalista
w Pracowni Cytometrii Przepływowej

z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marymonckiej  99/103
Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe w dziedzinach nauk:
  biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z chowem
  lub hodowlą zwierząt
- 3 – miesięczną praktykę w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do
  wykorzystania w celach doświadczalnych
- ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń w badaniach
  Prowadzonych z wykorzystaniem modeli zwierząt laboratoryjnych
- 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad
  zwierzętami

 

Zakres obowiązków
- prowadzenie prac laboratoryjnych w zakresie biologii molekularnej i immunologii
- dbanie o stanowisko pracy i aparaturę badawczą
- dokumentowanie postępów badań i wyników
- udział w przygotowywaniu opracowań, sprawozdań i publikacji naukowych
- praca przy zwierzętach laboratoryjnych
- inne zadania wskazane przez kierownika Pracowni

 

Oferujemy:
- pracę w niewielkim zespole badawczym
- możliwość rozwoju naukowego
- zatrudnienie na umowę o pracę
- stabilne wynagrodzenie
- świadczenia socjalne
 

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy
- CV,
- list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych  w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.  
Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych  rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych    w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych  postępowań rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych CMKP wg wzoru.
 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo  
do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.  
 
Dokumenty prosimy składać do dnia 6 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter