Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Praca dla Doktoranta w obszarze badawczym: terapia nowotworów

For show action logo wum
Termin ważności:
2021-04-30 - 2021-05-31
Województwo / region:
Mazowieckie
Firma:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

      Praca dla Doktoranta

w obszarze badawczym: terapia nowotworów

 

Prosimy o zgłoszenie się osób, które pragną realizować temat pracy doktorskiej w ramach Szkoły Doktorskiej i projektu naukowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt,: „Testowanie pochodnych nośników kationowych jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów, wywodzących się od limfocytów B.” Kierownik projektu: dr Beata Pyrzyńska. Streszczenie projektu pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/461521-pl.pdf

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: beata.pyrzynska@wum.edu.pl do 31 maja 2021.

Wstępna selekcja kandydatów zostanie przeprowadzona przez 3-osobową komisję, na podstawie przesłanych dokumentów aplikacyjnych i dalszych rozmów kwalifikacyjnych.

Późniejsza rekrutacja do 4-letniej Szkoły Doktorskiej WUM (dokumenty pod linkiem: https://szkoladoktorska.wum.edu.pl/dokumenty-do-rekrutacji) rozpocznie się w lipcu, na podstawie egzaminu z języka obcego (lub certyfikatu zaakceptowanego przez Studium Języków Obcych WUM) oraz przygotowania opisu projektu naukowego pod nadzorem proponowanego promotora; ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2021.

 

Oferujemy:

 • stypendium doktorskie (4-letnie: 2021-2025) plus wynagrodzenie z grantu (jako uzupełnienie do wysokości 5000 zł; płatne do 30 czerwca 2024).
 • wyposażoną przestrzeń laboratoryjną oraz do pracy teoretycznej
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Wymagania:

 • ukończone (lub kończone w tym roku) studia magisterskie lub równoważne w zakresie medycyny, biologii, biotechnologii lub kierunku pochodnego
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prezentacji wyników badań w języku angielskim
 • cenionym atutem będzie posiadanie publikacji z wyników badań, uczestnictwo w innych projektach naukowych lub międzynarodowych stażach badawczych

Wymagane doświadczenie w zakresie:

 • wcześniejsze doświadczenie w pracy laboratoryjnej i znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i komórkowej (np. analiza kwasów nukleinowych i białek, izolacja plazmidów, klonowanie) oraz doświadczenie w hodowli linii komórkowych

Mile widziane doświadczenie w zakresie:

 • wielokolorowej cytometrii przepływowej
 • mysich modeli nowotworów in vivo i chęć pracy ze zwierzętami

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i Curriculum Vitae, zawierające informacje o umiejętnościach i kompetencjach technicznych i naukowych, listę publikacji i wykaz innych osiągnięć
 • kopia dyplomu dokumentującego ukończenie studiów magisterskich/inżynierskich/ lekarskich
 • list referencyjny od opiekuna naukowego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko…………………”

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej:

https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą  w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320,  adres email: iod@wum.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody.
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter